х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

“Шавь” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: Шавь цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 5-р хороо
Ерөнхий менежер: Д.Тунгалаг
Нягтлан бодогч: Ж.Пүрэвсүрэн
Харилцах утас: 453288. 
 
                               ҮЗҮҮЛЭЛТ
                      өссөн  дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
 
 4,125.37
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
  4,125.37
Авлагын   эхний үлдэгдэл
0
 
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл
0
 
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1,304,576.8
1,300,475.8
      Төсвийн санхүүжилт
1,286,226.3
1,286,226.1
      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох   санхүүжилт
0
                 –
      Боловсролын газрын санхүүжилт
0.0
       –
     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
18,350.5
14,249.7
     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
0.0
       –
      Бусад орлогоос
0.0
 
2.Нийт зарлагын    дүн
1,304,576.8
1,108,265.8
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
1,096,553.7
971,785.7
1.1Цалин, хөлс   болон нэмэгдэл урамшил
987,887.1
874,722.9
     Үндсэн цалин
898,430.2
828,467.7
     Үр дүнгийн нэмэгдэл
89,456.9
46,255.2
1.2   Нийгмийн даатгалын шимтгэл
108,666.6
97,062.8
     Тэтгэвэр
69,152.1
58,427.3
     Тэтгэмж
4,939.3
3,364.5
     Ажилгүйдэл
4,939.4
3,364.5
     ҮОМШӨ
9,878.6
6,729.0
     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
19,757.2
25,177.5
1.3Бараа үйлчилгээний   бусад зардал
208,023.1
136,480.1
     Бичиг хэрэг
2,532.4
849,8
     Гэрэл цахилгаан
11,314.7
10,557.2
     Түлш халаалт
48,879.6
25,542.8
     Тээвэр шатахуун
1,228.0
850.0
     Шуудан холбоо
2,473.1
1,545.0
     Цэвэр бохир ус
2,961.1
5,908.7
     Дотоод албан томилолт
1,677.0
75.0
     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
13,198.1
1,103.1
     Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
2,817.6
1,326.6
     Эм
366.1
200.0
     Урсгал засвар
6,618.1
9,294.8
     Ном хэвлэл худалдан авах
3,387.5
204.4
     Эд хогшил худалдан авах
5,317.1
3,346.6
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл
 
 
     Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
1,058.5
272.0
     Үдийн цай
74,579.9
66,193.6
2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг
 
 
2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
       Нэг удаагийн  тэтгэмж   урамшуулал
26,397.6
4,292.0
       Шагнал урамшил
1,846.3
615.0
2.2Төлбөр   хураамж
 
 
      Татвар төлбөр хураамж
1,370.4
178,0
Б.Хөрөнгийн зардал
 
 
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
 
 
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
    Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 сарын  30 ны үлдэгдэл
 
196,335.4
    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
196,335.4
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
    Ажиллагсадын тоо
203
203
    Удирдах ажилтан
1
1
    Гүйцэтгэх ажилтан
145
145
    Үйлчлэх ажилтан
57
57
    Хүүхдийн тоо
3,400
3,400

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: