х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

ЖДҮД “Баянзүрх – Нэг зүрх” төв: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллага нэр: Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих “Баянзүрх нэг зүрх” төв
Хаяг, байршил: БЗД 8-р хороо Энх тайвны өргөн Чулуутын хороо
Захирал: Б.Сэргэлэн
Нягтлан бодогч: А.Мэндбаяр
Харилцах утас: 98828293,99828293. 
 
                                   Үзүүлэлт Өссөн дүн (мян.төг)
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01    
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл    
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 92162,4 104932,8
6   Төсвийн санхүүжилт    
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих    
9   Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих    
10   Бусад орлогоос    
11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 104932.4 86833.4
12  А.Урсгал зардлын дүн 104932.4 86833.4
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 104932.4 86833.4
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин   32594.6
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл   3585.4
16          Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   2933.5
17          ЭМ даатгалын шимтгэл   651.8
18   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 104932.4 50653.3
19           Бичиг хэрэг   6215.4
20           Гэрэл цахилгаан   1964.0
21           Түлш халаалт   900,0
22           Тээвэр шатахуун    
23           Шуудан холбоо   1290.3
24           Цэвэр бохир ус   394,3
25           Дотоод албан томилолт   214.4
26           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   64,3
27           Эд хогшил худалдан авах   36374.2
28           Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл   923.6
29           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл   1028.8
30           Хоол, хүнс    
31           Үр дүнгийн урамшуулал    
32           Урсгал засвар   1092.0
33           Татвар төлбөр хураамж   140,5
 34           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал    
35           ТӨА үйлчилгээний зардал  104932.4  
36           Ном хэвлэлийн зардал   53,2
37           Шагнал урамшуулал    
38           Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал    
39   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ    
40       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
41       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
42 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 31 ны үлдэгдэл   18099.3
43   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   18099.3
44   Авлагын эцсийн үлдэгдэл    
45   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
46 Байгууллагын тоо 1 1
47  Ажиллагсад бүгд 9 9
48   Удирдах 1 1
49   Гүйцэтгэх 4 4
50   Үйлчлэх 4 4

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: