х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн 92-р сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: 92-р сургууль
Хаяг байршил: 8-р хороо Эрдэнэтолгойн 40-р гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Октябрь
Нягтлан бодогч: Ю.Уртнасан
Харилцах утас: 460386.
 
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН (мян төг)
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012.   оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл 0,00 0,00
3 Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0,00 0,00
4 Бусад байгууллага   иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 0,00 0,00
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11 824 486,60 787 267,00
6       Төсвийн санхүүжилт 823 737,60 787 067,00
7 Бусад орлого    
8 Дэлхийн зөн 0,00  
9        Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос 749,00 200,00
10        Туслах үйл ажилллагааны орлогоос   0,00
11 Үр дүнгийн урамшуулал 0,00 0,00
12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 824 486,60 608 766,50
13 1. Бараа үйлчилгээний   зардал 620 774,30 510 521,70
14 1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 512 789,70 430 141,70
  Үр дүнгийн урамшуулал 46 464,70 30 033,10
15 1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх 61 519,90 50 346,90
16 Тэтгэврийн даатгал 39 149,90 32 040,10
17 Тэтгэмжийн даатгал 2 796,30 2 296,20
18 ҮОМШӨ-ний даатгал 5 592,40 4 588,00
19        Ажилгүйдлийн даатгал 2 796,30 2 284,60
20         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж 11 185,00 9 138,00
21   1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36 203 712,30 98 244,80
22         Бичиг хэрэг 1 295,80 754,00
23         Гэрэл цахилгаан 5 991,70 4 313,10
24         Түлш халаалт 74 582,80 48 500,00
25         Тээвэр шатахуун 772,80 375,00
26         Шуудан холбоо 1 265,60 853,10
27         Цэвэр бохир ус 6 140,20 4 081,20
28 Ном хэвлэл авах 1 733,60 312,50
29         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх 3 581,30 1 511,00
30         Эд хогшил худалдан авах 2 028,90 373,00
31         Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 1 682,20 816,00
32 Үдийн цай 36 081,50 27 676,20
33         Эм 218,40 384,00
34         Урсгал  засвар 2 521,60 1 372,50
35 Албан томилолтын зардал 858,20  
36 Төсөл арга хэмжээний   зардал    
37         Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал 541,70  
38        Төлбөр хураамж 305,30 291,00
39              Шагнал урамшуулал 944,70 1 792,80
40 Тэтгэвэрт гарах тэтгэмж 63 166,00 4 839,40
41 Бусад    
42       Мөнгөн урамшуулал    
43 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   41=42+43 0,00  
44         Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0,00 0,00
45         Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт 0,00 0,00
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.   оны 08 сарын 31-ны үлдэгдэл 0,00 178 500,50
47 Үүнээс: банкны харилцах   дансны үлдэгдэл 0,00  
48 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0,00 0,00
49 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0,00  
50 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1,00 1,00
51 Ажиллагсад бүгд  49=50+51+52 118,00 101,00
52 Удирдах ажилтан 1,00 1,00
53 Гүйцэтгэх ажилтан 85,00 75,00
54 Үйлчлэх ажилтан 32,00 25,00
  Хүүхдийн тоо   1 625

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: