х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн 102 дугаар сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 102-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 27-р хороо,  Дарь эх 1-р хэсэг
Ерөнхий менежер: С.Мөнхнасан
Нягтлан бодогч: Д.Отгончимэг
Харилцах утас: 70155669.

(Өссөн дүн, мян.төг)

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3804.5
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
 
 
I. ОРЛОГЫН ДҮН
729749.5
730978.1
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт
728439.0
728439.1
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
 
 
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
 
 
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
1310.5
2539.0
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
729749.5
648494.4
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
729749.5
648494.4
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал
688119.6
615481.5
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
516557.4
473841.9
      Үндсэн   цалин
474015.7
446408.6
         Нэмэгдэл цалин
2144.0
 
       Үр дүнгийн   урамшуулал
40397.7
27858.4
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
56821.6
52964.4
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
             38741.9
36112.1
                      Тэтгэвэрийн даатгал
36159.0
33704.7
                      Тэтгэмжийн даатгал
2582.9
2407.4
                       ҮОМШӨ даатгал
5165.6
4815.0
                       Ажилгүйдлийн даатгал
2582.9
2407.4
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал
10331.2
9629.9
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
155138.3
116533.6
                      Бичиг хэрэг
2003.3
830.8
                      Гэрэл цахилгаан
8749.1
5254.2
                      Түлш, халаалт
56135.8
37540.0
                      Тээвэр /шатахуун/
858.8
1035.
                      Шуудан, холбоо
1677.0
1169.6
                      Цэвэр бохир ус
9139.3
10311.5
                      Ном хэвлэл
2009.9
495.1
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх
4783.6
93.0
                      Эд хогшил худалдан авах
3169.5
556.2
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл
2228.8
1140.7
                      Үдийн цай
58654.6
53206.0
                      Эмйин зардал
289.7
324.7
                      Урсгал засвар
2954.6
4195.0
                      Төлбөр хураамж
460.4
308.3
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн
697.6
73.5
                      Дотоод албан томилолт
1326.7
 
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж
 
 
                      Нэг удаагийн тэтгэмж
 
 
                      Шагнал, урамшуулал
1232.2
1350.0
  Б.Хөрөнгийн   зардал
 
 
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл
 
85863.2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД
85
95
                 Удирдах ажилтан
1
1
                 Гүйцэтгэх ажилтан
63
73
                 Үйлчлэх ажилтан
21
21

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: