х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/11

Байгууллагын нэр: БЗД-ын Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтэс
Хаяг, байршил: БЗД-н 5-р хороо ЭМН-н зүүн талд
Ерөнхий менежер: З.Үүрцайх
Нягтлан бодогч: Ө.Мэндбаяр
Утас: 455390.
 
Үзүүлэлт төлөвлөгөө(мян.төг) гүйцэтгэл(мян.төг) 
Мөнгөн хөрөнгмйн    2012  оны 1 сарын 1 эхний   үлдэгдэл   2258,7
Орлогын дүн 245315,5 289245.20
Төсвийн санхүүжилт 245009,1 246628,8
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 240,0  
Туслах үйл ажиллагааны оролгоос 66,4  
Бусад орлого   42616.4
Нийт зардлын  дүн 248145,3 274156.3
Урсгал зардлын дүн 248145,3 274156.3
Бараан үйлчилгээний зардал 248145,3 274156.3
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 203343,2  190552,4
Цалин хөлс 178401,6 184289,1
Нэмэгдэл 24941,6 6263,3
Үр дүнгийн урамшуулал    
 Ажил олгогчоос  НДШ 22853,0 22278,5
Тэтгэврийн даатгал 14542,8 14177,2
 Тэтгэмжийн даатгал 1038,8 1012,7
ҮОШМШӨ дөөтгөл 2077,5 2025,3
 Ажилгүйдлийн даатгал 1038,8 1012,7
Байгууллаг төлөх ЭМД 4155,1 4050,6
 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21316,7 58491,7
 Бичиг хэргийн зардал 1466,8 956,8
Гэрэл цахилгаан 1325,6 1007,8
 Түлш халаалт 3571,5 2705,5
Тээвэр шатахуун 2096,7 2281,0
 Шуудан холбоо 3578,2 2867,7
Цэвэр бохир ус 1345,7 581,5
Дотоод албан томилолт 200,0  
Төрийн өмнөөс ажил үйлчилгээний төлбөр 100,0  
Аудитын ажлын хөлс 1300,0 800,0
 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх 1418,6 1999,8
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 42,0 17,1
Хоол,хүнс 213,6 80,1
Эм    
Урсгал засвар 3616,2 1694,8
Төлбөр хураамж 449,3 1340,0
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн    
Холбооны суваг ашигласны    
Ном хэвлэлийн зардал 192,5 205,5
Тэтгэвэрт гарахад    
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийг төвлөрүүлэх   2258,7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 632,4 575,0
Төсөл арга хэмжээний зардал   41902,3
Тээврийн хэрэгслийн даатгал 400,0 51,5
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт    
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 09 сарын 30-ны үлдэгдэл   17347.6
 Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад бүгд 57 52
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 49 49
Үйлчлэх ажилтан 7 2
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: