х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

97-р сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/10/10

Байгууллагын нэр: 97-р дунд сургууль
Хаяг, байршил: БЗД-ын 4-р хороо, Б.Доржийн гудамж
Ерөнхий менежер: Д.Мөнхбат
Нягтлан бодогч: Г.Болор-Эрдэнэ
Харилцах утас: 462409.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН (мян.төг)
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
 
3123.7
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11
807249.5
829444.2
      Төсвийн   санхүүжилт
795632.6
795632.9
      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт     /Бусад   /
 
 
       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос
11235.0
10180.0
       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос
381.9
23631.3
        Бусад орлого
 
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН   12=13+41
807249.5
729029.9
А.Урсгал зардлын дүн 13=14+37
807249.5
729029.9
1.Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
641623.7
605424.8
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17
573326.6
542475.2
        Үндсэн цалин
573326.6
542475.2
Нэмэгдэл урамшуулал
0
0
        Үр дүнгийн   урамшуулал
47554.9
25639.5
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20
68297.1
62949.6
        Тэтгэврийн даатгал
43461.8
          40058.8
         Тэтгэмжийн   даатгал
3104.4
2861.3
         ҮОМШӨ-ний даатгал
6208.9
5722.8
         Ажилгүйдлийн   даатгал
3104.4
            2861.3
        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж
               12417.6
11445.4
  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 21=22+…36
165625.8
123605.1
        Бичиг хэрэг
1520.4
689.2
        Гэрэл   цахилгаан
7312.3
5859.7
        Түлш халаалт
23240.5
20690.2
        Тээвэр   шатахуун
429.4
410.0
        Шуудан холбоо
1484.8
1045.3
        Цэвэр бохир   ус
7795.5
5891.4
        Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
8144.2
2060.3
        Эд хогшил худалдан   авах
3240.4
251.9
        Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл
                1973.5
1245.0
        Хоол, хүнс
41263.8
37944.6
        Эм
256.5
417.1
        Урсгал  засвар
4033.6
9973.9
Холбооны суваг ашигласны түрээс
0
0
Ном хэвлэл худалдан авах
2033.9
537.5
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
635.5
178.2.
Татвар төлбөр хураамж
852.3
1609.7
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
11741.1
4851.9
Шагнал урамшуулал
1108.4
1342.0
Тэтгэвэрт гаргахад олгох тэтгэмж
 
2967.7
Бусад зардал
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 41=42+43
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 2011. оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.0
103538.0
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
Ажиллагсад бүгд    49=50+51+52
129
130
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх ажилтан
90
90
Үйлчлэх ажилтан
38
39
Хүүхдийн тоо
2100
2100
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: