х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

“Баянзүрх” цогцолбор сургууль: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/10/05

Байгууллагын нэр: Баянзүрх цогцолбор
Хаяг байршил: БЗД 8-р хороо, Улаанхуарангийн эцэст
Ерөнхий менежер: С.Цог
Нягтлан бодогч: Б.Батцэнгэл
Харилцах утас: 480083. 480081.
 
(мян.төг) 
Үзүүлэлт төсөв гүйцэтгэл
А 1 2
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл   0.6
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл                  –
1. Орлогын дүн   677,051.4   670,460.7
Төсвийн санхүүжилт      670,460.2    670,460.7
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт    
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого          5,992.0  
Туслах үйл ажиллагааны орлого             599.2  
Бусад орлого    
2. Нийт зардал    
    А. Урсгал зардлын дүн    
1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн      677,051.4    596,803.1
1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал      472,116.5    423,471.2
       Үндсэн цалин      472,116.5    423,471.2
        Үндсэн бус цалин    
1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ        56,874.9      50,887.8
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл        38,778.3      33,024.6
    Тэтгэвэрийн даатгал        36,193.1      30,135.7
    Тэтгэмжийн даатгал          2,585.2        2,888.9
    Ажилгүйдлийн даатгал          3,375.8        4,358.8
    ҮОМШӨ-ний даатгал          4,379.9        2,889.2
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж        10,340.9      10,615.1
1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал      148,060.0    122,444.2
     Бичиг хэрэг             992.1           185.0
    Гэрэл цахилгаан        10,240.2        8,739.3
     Түлш халаалт        39,228.7      26,440.0
     Тээвэр шатахуун             481.0           255.0
     Шуудан холбоо             968.8           709.8
     Цэвэр бохир ус          2,715.6        4,566.4
     Эм             167.4           224.0
     Хичээл практик          4,951.5           984.8
     Ном хэвлэл          1,327.2        1,565.3
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл          2,035.2        4,849.7
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл          1,288.0        1,126.8
     Үдийн цай        28,661.8      24,472.0
     Албан томилолт             657.0  
    Урсгал засвар          2,533.1        4,665.7
    Биеийн тамир уралдаан             414.8  
    Төвлрүүлэх шилжүүлэг    
    Төлбөр хураамж бусад зардал             509.6           351.1
    Төсөл арга хэмжээ    
    Шагнал             723.1        2,965.0
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж          5,237.6        4,201.9
    Үр дүнгийн урамшуулал        44,927.3      36,142.4
Б.  Хөрөнгийн зардал    
өсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО    
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09-р сарын 30 ний үлдэгдэл                   –         73,657.6
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл                  –
Байгуулагын тоо 1 1
    Ажиллагсадын тоо 121 116
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 75 75
    Үйлчлэх ажилтан 40 40

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: