х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Статистикийн хэлтэс: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/09

Байгууллагын нэр: Статистикийн хэлтэс
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө, Төр захиргааны төв ордон
Ерөнхий менежер: Н.Энхтуяа
Нягтлан бодогч: Г.Чинжаргал
Харилцах утас: 261728.
 
Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН   2012 оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
 
1.00
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
1.00
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
36,193.50
41,376.35
      Төсвийн санхүүжилт
36,193.50
36,193.40
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
 
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
 
 
        Бусад орлого
 
5,182.95
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
36,193.50
41,081.98
А.Урсгал   зардлын дүн
35,943.50
41,081.98
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
35,943.50
41,081.98
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
31,003.50
31,252.40
        Үндсэн цалин
24,898.80
25,902.87
        Нэмэгдэл, урамшил
3,608.70
3,547.89
        Унаа хоолны хөнгөлөлт
2,496.00
1,801.64
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
3,410.00
3,410.00
        Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
2,169.90
2,176.26
        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
155.00
155.45
        ҮОМШӨ-ий даатгал
310.20
308.09
        Ажилгүйдлийн даатгал
155.00
154.04
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
619.90
616.17
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
1,530.00
6,419.58
        Бичиг хэрэг
350.00
210.50
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
1,080.00
1,001.13
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        багаж хэрэгсал худалдан авах
 
 
Бага үнэтэй   түрэн элэгдэх зүйлс
 
 
        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн   үйлчилгээ
 
 
Төлбөр хураамж
100.00
25.00
Татаас ба   урсгал шилжүүлэг
 
 
Тээврийн   хэрэгслийн даатгал
 
 
Тээврийн   хэрэгслийн оношлогоо
 
 
Газрын төлбөр
 
 
         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
250.00
0.00
         тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
Бусад зардал
 
5,182.95
Урьд оны   хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг
 
0.00
Б.ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 08 сарын31-ны үлдэгдэл
0.00
295.37
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
 
295.37
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл
 
1,877.87
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1
1
Ажиллагсад бүгд
7
7
Удирдах ажилтан
1
1
Гүйцэтгэх   ажилтан
6
6
Үйлчлэх ажилтан
 –
 –
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: