х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

ОНӨҮГ Нийтлэг үйлчилгээний газар: 2012 оны эхний 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/09/08

Байгууллагын нэр: Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар – Нийтлэг үйлчилгээний газар. 
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо,  ЭТӨЧ Төр захиргааны ордон баруун хаалга
Ерөнхий менежер: Ц.Лхагвасүрэн
Нягтлан бодогч: Р.Борхүү
Харилцах утас: 452730.
 
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮН
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р   сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
20,504.80
Авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн санхүүжилт
784,774.50
717,720.00
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.00
 
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
0.00
 
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
0.00
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
 
        Бусад орлого
0.00
 
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
784,774.50
705,135.50
А.Урсгал зардлын дүн
0.00
 
1.Бараа үйлчилгээний   зардал
 
 
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
95,333.00
65,358.70
        Үндсэн цалин
94,904.00
65,358.70
        Нэмэгдэл, урамшил
 
 
        Гэрээт ажлын цалин
 
 
        Унаа, хоолны хөнгөлөлт
429.00
0.00
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл
10,486.60
6,504.70
        Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл
8,579.90
5,366.90
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
1,906.70
1,137.80
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 
633,272.10
        Бичиг хэрэг
 
 
        Гэрэл цахилгаан
 
 
        Түлш халаалт
 
 
        Тээвэр шатахуун
 
 
        Шуудан холбоо
 
 
        Цэвэр бохир ус
 
 
        Дотоод албан томилолт
 
 
        Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
 
 
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
 
 
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
 
 
        Хоол, хүнс
 
 
        Эм
 
 
        Урсгал  засвар
 
 
        Байрны түрээсийн хөлс
 
 
        Бусад зардал
 
 
        ТӨАҮйлчилгээний зардал
678,954.90
633,272.10
        Ном хэвлэл худалдан авах
 
 
        Эд хогшил худалдан авах
 
 
           Багаж хэрэгсэл
 
 
           Тавилга
 
 
           Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
 
 
           Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
Өмнөх оны үлдэгдэл
 
 
        Сургалт семинарын зардал
 
 
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
               Оюутны тэтгэлэг
 
 
               Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал
 
 
               Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
               Шагнал урамшил
 
 
2.2 Төлбөр хураамж
 
 
               Татвар төлбөр хураамж
 
 
               Тээврийн хэрэгслийн   татвар
 
 
2.3 Гадаад шилжүүлэг
 
 
               Олон улсын байгууллагын гишүүний   татвар
 
 
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны …   сарын … -ны үлдэгдэл
 
 
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
33,089.30
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
1.00
Ажиллагсад бүгд
 
64.00
Удирдах ажилтан
 
1.00
Гүйцэтгэх ажилтан
 
63.00
Үйлчлэх ажилтан
 
 
Гэрээт ажилтан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: