х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Баянзүрх дүүргийн 2012 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/08/20

(мянган төгрөгөөр)

 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
НИЙТ
  4,707,365.60
  4,051,400.20
  Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 –
 133,882.70
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 –
 133,882.70
  Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 –
   94,683.30
I. ОРЛОГЫН ДҮН
    4,707,365.60
  4,147,024.40
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
  1,600.00
    –
  Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
  4,900.00
   11,270.80
  Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих
  113,377.90
    –
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт
    4,587,487.70
  4,135,753.60
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
    4,707,365.60
  4,051,400.20
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
    3,960,355.60
  3,750,340.00
  1. Бараа, үйлчилгээний зардал
    3,569,566.70
  3,408,700.60
 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
  811,206.40
    857,822.30
  Үндсэн цалин
  697,327.60
    767,661.70
  Гэрээт ажлын цалин
    39,969.80
    28,839.40
  Унаа, хоолны хөнгөлөлт
    73,909.00
   61,321.20
 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
    85,590.40
   74,171.60
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
    70,028.90
   64,243.80
 Тэтгэвэрийн даатгал
    54,467.20
   54,070.60
 Тэтгэмжийн даатгал
  3,890.60
    2,563.50
 ҮОМШ өвчний даатгал
  7,781.00
5,127.20
 Ажилгүйдлийн даатгал
  3,890.10
  2,482.50
  Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
    15,561.50
    9,927.80
 Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
    15,561.50
  9,927.80
 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
    2,672,769.90
2,476,706.70
  Бичиг хэргийн зардал
    27,046.00
  26,188.10
  Гэрэл цахилгаан
    34,583.80
   51,705.00
  Түлш, халаалт
    70,498.80
   65,466.00
  Тээвэр (шатахуун)
    22,607.20
   23,966.30
  Шуудан, холбоо
 19,022.60
   13,860.40
  Цэвэр, бохир ус
   5,546.80
    5,852.60
  Дотоод албан томилолт
   6,650.00
 –
  Гадаад албан томилолт
 40,000.00
   65,536.60
  Ном хэвлэл авах
 91,217.40
   73,807.60
  Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
   4,088.00
    2,441.90
  Эд хогшил худалдан авах
 29,743.10
   25,354.00
 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 29,743.10
   25,354.00
  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
   2,980.00
    1,943.10
  Хоол
 345.00
 –
  Урсгал засвар
   197,195.00
 103,896.30
  Төлбөр хураамж болон бусад зардал
   134,892.20
    490,498.70
  Гадаад зочны зардал
   1,500.00
 –
  Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
   2,300.00
 1,317.50
  Байрны түрээсийн хөлс
   8,965.00
 9,339.70
  Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээ
   740,000.00
 710,000.00
  Орон нутгийн нөөц хөрөнгө
   289,600.20
   121,783.00
  ИТХ-д суудалтай намд төсвөөс өгөх дэмжлэг
 17,500.00
   17,500.00
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
   813,480.90
 647,122.60
 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
   813,480.90
   647,122.60
  Урьд оны төсвийн хэмнэлт
   113,377.90
 19,127.30
  Татаас ба урсгал шилжүүлэг
   390,788.90
 341,639.40
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
   390,663.90
   341,576.90
  Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал
   115,833.00
 88,989.00
  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
   274,830.90
 252,587.90
 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 34,974.90
    –
 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
   210,716.80
 236,247.70
 Шагнал, урамшил
 30,305.80
 16,340.20
   Төлбөр, хураамж
 125.00
    62.50
  Газрын төлбөр
 125.00
 62.50
   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
   747,010.00
 301,060.20
  Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
   747,010.00
 301,060.20
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
 –
 229,506.90
 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл
 –
 229,314.60
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 –
  6,250.00
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
   10.00
 12.00
  Төсвийн байгууллага
 9.00
 11.00
  Төсвийн бус байгууллага
 1.00
  1.00
  АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 482.00
   541.00
 Удирдах ажилтан
   42.00
    43.00
 Гүйцэтгэх ажилтан
 124.00
   177.00
 Үйлчилэх ажилтан
 103.00
   108.00
 Гэрээт ажилчид
 213.00
   213.00
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: