х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

БЗД-ийн Биеийн тамир, спортын хороо: 2012 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by ИТХ on 2012/08/19

                                                                 

2012 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: БЗДүүргийн спорт хороо

Мэдээ гаргасан: 2012.12.03                                                             Улсын тайлан ТГ-4

Д/Д

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮНГЭЭР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5

81040,7

117996,1

3              Төсвийн санхүүжилт

81040,7

81040,7

4              Мөнгөн урамшуулал

0,0

0,0

5              Бусад санхүүжилт

0,0

36955,4

6 2.Нийт зардлын дүн

81040,7

110144,6

7 А. Урсгал зардлын дүн

81040,7

110144,6

8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

81040,7

488620.7

9               1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

44832,2

43346,43

10                            Үндсэн цалин

44832,2

43346,43

11                            Үр дүнгийн урамшуулал  

  Íýìýãäýë óðàìøóóëàë

12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

4,931,10

4,129,99

13                          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 3,138,1

2,721,12

14                      Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

224,2

194,3

15                       ҮОМШӨ шимтгэл

448,2

388,73
16                           Ажилгүйдлийн шимтгэл

224,1

165,16

17                       Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж

896,5

660,62
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

30,877,30

62,668,17
19              Бичиг хэрэг

369,60

558,60

20                        Гэрэл цахилгаан

21                       Түлш халаалт

22                        Тээвэр шатахуун

584,1

470,0

23                        Шуудан холбоо

412,6

319,97

24                        Цэвэр бохир ус

 
25                        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал

61,0

200,0

26                        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

27                         Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ

28                        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

168,80

29                        Хоол хүнс

30                        Бусад зардал

36,955,4

31                         Урсгал засвар

1,201,30

132,0

  Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû òºëáºð

32                        Шагнал урамшил

33                         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

399,90

34                         Татвар төлбөр хураамж

35                         Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

27,500,0

23,852,20

36                         Төсөл арга хэмжээ

37                         Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

38                         Óðñãàë çàñâàð

39 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 11-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

7,851,9

7,851,9

40 Өглөгийн эцсийн дүн

41 Ажиллагсад бүгд

7

42 Удирдах ажилтан

1

43 Гүйцэтгэх ажилтан

6

44 Үйлчлэх ажилтан

45 Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

 
 
 
                                                                                                                                                                            /мян төг/
 
Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
0,4
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0,4
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
62812,6 96235,9
6
  Төсвийн санхүүжилт
62812,6 62732,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
33500,0
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.Нийт зардагын дүн
62812,6 93055,79
12
 А.Урсгал зардлын дүн
62812,6 93055,79
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
62812,6 93055,79
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
35057,5
34522,07
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
3965,2
3667,88
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
2325,4
2416,54
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
180,2
172,61
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
360,8
345,22
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
180,1
146,7
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
720,7
586,8
21
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
22389,0
54865,84
22
          Бичиг хэрэг
356,4
443,1
23
          Гэрэл цахилгаан
 
 
24
          Түлш халаалт
 
 
25
          Тээвэр шатахуун
491,4
470,0
26
          Шуудан холбоо
391,6
255,54
27
          Цэвэр бохир ус
 
 
28
          Дотоод албан томилолт
180,0
180,0
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
30
          Эд хогшил худалдан авах
 
 
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
168,8
 
32
          Хоол хүнс
 
 
33
          Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
329,9
 
34
          Урсгал засвар
 
 
35
          Байрны түрээсийн зардал
873,6
132
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
19357,1
19845,2
37
          Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
 
 
38
          Ном хэвлэлийн зардал
61,0
40,0
39
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
399,1
 
40
          Бусад зардал
 
33500,0
1
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
42
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
43
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
44
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
3180,52
45
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
3180,52
46
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
47
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
48
Байгууллагын тоо
1
1
49
 Ажиллагсад бүгд
7
7
50
  Удирдах
1
1
51
  Гүйцэтгэх
6
6
52
  Үйлчлэх
 
 

2012 оны  10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Байгууллагын нэр: БЗД  Биеийн тамир спортын хороо                         Улсын тайлангийн маягт ТГ-4

Мэдээ гаргасан он. сар. Өдөр   2012-11-01

Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01 0,4
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0,4
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 75951.6 112907.2
6   Төсвийн санхүүжилт 75951.6 75951.6
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10   Бусад орлогоос 36955.4
11 2.Нийт зарëагын дүн 75951.6 105384.85
12  А.Урсгал зардлын дүн 75951.6 105384.85
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 75951.6 105384.85
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 40444.9 38873.18
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 4445.6 4129.99
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 2831.1 2721.12
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 202.2 194.37
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 404.4 388.73
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 202.1 165.16
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 808.8 660.62
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 31058.0 62381.68
22           Бичиг хэрэг 352.0 558.6
23           Гэрэл цахилгаан
24           Түлш халаалт
25           Тээвэр шатахуун 513.5 470.0
26           Шуудан холбоо 391.1 280.98
27           Цэвэр бохир ус
28           Дотоод албан томилолт 180.0 180.0
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
30           Эд хогшил худалдан авах
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 168.8
32           Хоол хүнс
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 329.9
34           Хог хаягдал устгах зардал 70,0
35           Байрны түрээсийн зардал 1092.0 132.0
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 27500.0 23764.7
37           Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
38           Ном хэвлэлийн зардал 61.0 200.0
39           Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 399.9
40           Бусад зардал 36975.4
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл 7522.55
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 7522.55
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо 1 1
49  Ажиллагсад бүгд 7 7
50   Удирдах 1 1
51   Гүйцэтгэх 6 6
52   Үйлчлэх

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: