х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

88-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 88-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД ийн 11 р хороо, “Хонхор” тосгон
Ерөнхий менежер: С.Энхжаргал
Нягтлан бодогч: Г.Цэцгээ
Харилцах утас: 248842.
                            
                                  12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 

 

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

В

Г

Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

1110.8

Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

1110.8

Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

1077.8

Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл

                              ОРЛОГЫН ДҮН

358528.9

363628.8

Төсвөөс   урсгал санхүүжилт

358528.9

362828.8

Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын  санхүүжилт

Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих

Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос

Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос

800.0

Бусад   орлого

         НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

358528.9

364739.6

А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

358528.9

364739.6

1.Бараа үйлчилгээний   зардал

288817.1

274260.8

       1.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил

260195.6

247050.8

Үндсэн   цалин

239603.8

227667.9

Үр   дүнгийн урамшуулал

20591.8

19382.9

       1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл

28621.5

27210.0

Тэтгэвэр   , тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

23417.6

17442.9

Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл

18213.7

13635.5

Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

1301.0

961.6

ҮОМШӨ-ний   даатгалын шимтгэл

2602.0

1884.2

Ажилгүйдэлийн   даатгалын шимтгэл

1301.0

961.6

Байгууллага   төлөх ЭМД-ийн шимтгэл

5203.9

3846.6

        1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

69711.9

77240.6

Бичиг   хэрэг

414.6

489.4

Гэрэл   цахилгаан

4388.5

2894.8

Түлш   халаалт

42957.3

45122.8

Тээвэр   шатахуун

858.8

340.0

Шуудан   холбоо

433.8

451.8

Цэвэр   бохир ус

2570.2

400.0

Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1081.8

3239.5

Нормын   хувцас,  зөөлөн эдлэл

576.6

674.6

Урсгал   засвар

587.0

765.0

Үдийн   цай

13739.0

10925.2

Ном   хэвлэл худалдан авах зардал

554.6

416.6

Эд   хогшил худалдан авах    / БҮТЭЗ /

629.8

6292.8

          Татан төвлөрүүлэлт

13238.2

          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

1110.8

Татвар   төлбөр хураамж

113.7

1776.9

Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн

173.3

Дотоод   албан томилолт

274.6

147.0

Эм   боох материал

75.0

144.0

Шагнал   урамшил

283.3

2049.4

Б.   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны  12-р сарын  3 1-ны үлдэгдэл

Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

1077.8

Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

Байгууллагын тоо

1

1

Ажиллагсад   бүгд

40

40

Удирдах   ажилтан

1

1

Гүйцэтгэх   ажилтан

32

32

Үйлчлэх   ажилтан

7

7

Хүүхдийн   тоо

420

                                     
                                        11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт

 

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

В

Г

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны   1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

1110.8

Үүнээс банкин дахь   харилцах дансны үлдэгдэл

1110.8

Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

1077.8

Бусад байгууллага иргэдэд   өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
                              ОРЛОГЫН ДҮН

328447.1

329247.1

Төсвөөс урсгал санхүүжилт

328447.1

328447.1

Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын  санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалаас   санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
Туслах үйл ажиллагааны   орлогоос

800.0

Бусад орлого
         НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

328447.1

301432.7

А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

328447.1

301432.7

1.Бараа үйлчилгээний зардал

264813.0

239315.7

       1.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил

238570.3

215591.1

Үндсэн цалин

219679.3

203500.8

Үр дүнгийн урамшуулал

18891.0

12090.3

       1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл

26242.7

23724.6

Тэтгэвэр , тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

19359.4

19439.8

Тэтгэвэрийн даатгалын   шимтгэл

15057.3

15194.2

Тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл

1075.5

1071.2

ҮОМШӨ-ний даатгалын   шимтгэл

2150.9

2103.2

Ажилгүйдэлийн даатгалын   шимтгэл

1075.5

1071.2

Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   шимтгэл

4302.0

4284.8

        1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

63634.1

62117.0

Бичиг хэрэг

414.4

319.9

Гэрэл цахилгаан

3993.8

2551.4

Түлш халаалт

36088.6

39106.5

Тээвэр шатахуун

858.8

340.0

Шуудан холбоо

3898

420.1

Цэвэр бохир ус

2338.9

400.0

Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх

985.7

3239.5

Нормын хувцас,  зөөлөн эдлэл

519.2

245.0

Урсгал засвар

587.1

765.0

Үдийн цай

11897.9

9157.2

Ном хэвлэл худалдан авах   зардал

554.8

274.6

Эд хогшил худалдан   авах    / БҮТЭЗ /

629.9

213.7

          Багаж хэрэгсэл
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

1110.8

Татвар төлбөр хураамж

97.7

1776.9

Биеийн тамирын уралдаан   тэмцээн

144.2

Дотоод албан томилолт

274.5

147.0

Эм боох материал

67.5

Шагнал урамшил

283.1

2049.4

Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 2012   оны  11-р сарын  30-ны үлдэгдэл

28925.1

Үүнээс банкин дахь   харилцах дансны үлдэгдэл

28925.1

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

1077.8

Бусад байгууллага иргэдэд   өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо

1

1

            Ажиллагсад бүгд

40

40

            Удирдах ажилтан

1

1

            Гүйцэтгэх ажилтан

32

32

            Үйлчлэх ажилтан

7

7

            Хүүхдийн тоо

420

 
 
                           Үзүүлэлт Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 1110.8
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 1110.8
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 1077.8
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
                              ОРЛОГЫН ДҮН 293604.1 295189.2
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 293604.1 293604.1
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын  санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос 800.0
Бусад   орлого 785.1
         НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 293604.1
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 293604.1 269528.6
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 238764.7 214988.9
       1.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил 215103.3 193699.4
Үндсэн   цалин 197973.2 181862.5
Үр   дүнгийн урамшуулал 17130.1 11836.9
       1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 23661.4 21289.5
Тэтгэвэр   , тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 19359.4 17442.9
Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл 15057.3 13635.5
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 1075.5 961.6
ҮОМШӨ-ний   даатгалын шимтгэл 2150.9 1884.2
Ажилгүйдэлийн   даатгалын шимтгэл 1075.5 961.6
Байгууллага   төлөх ЭМД-ийн шимтгэл 4302.0 3846.6
        1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 54839.4 54539.7
Бичиг   хэрэг 414.4 241.5
Гэрэл   цахилгаан 3598.8 2312.5
Түлш   халаалт 33218.0 33090.1
Тээвэр   шатахуун 858.8 340.0
Шуудан   холбоо 346.4 388.6
Цэвэр   бохир ус 2107.6 400.0
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 889.5 3005.0
Нормын   хувцас,  зөөлөн эдлэл 461.5 245.0
Урсгал   засвар 587.1 765.0
Үдийн   цай 10496.5 8418.0
Ном   хэвлэл худалдан авах зардал 416.1 274.6
Эд   хогшил худалдан авах    / БҮТЭЗ / 629.9 99.0
          Багаж хэрэгсэл
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 1110.8
Татвар   төлбөр хураамж 81.4 1653.2
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн 144.2
Дотоод   албан томилолт 274.5 147.0
Эм   боох материал 60.0
Шагнал   урамшил 254.8 2049.4
Б.   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны  10-р сарын  3 1-ны үлдэгдэл 26771.4
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 26771.4
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 1077.8
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын   тоо 1 1
Ажиллагсад   бүгд 40 40
Удирдах   ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх   ажилтан 32 32
Үйлчлэх   ажилтан 7 7
Хүүхдийн   тоо 420
    
/ мян.төг /    9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 1110.8
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 1110.8
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 1077.8
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
                              ОРЛОГЫН ДҮН 262093.6 262893.6
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 262093.6 262093.6
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын  санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжих
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос 800.0
Бусад   орлого
         НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 262093.6  
А.  УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 262093.6 235565.5
1.Бараа үйлчилгээний   зардал 213207.0 189402.4
       1.1 Цалин хөлс, болон нэмэгдэл урамшил 192078.3 170658.0
Үндсэн   цалин 176709.1 161546.1
Үр   дүнгийн урамшуулал 15369.2 9111.9
       1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 21128.7 18744.4
Тэтгэвэр   , тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 17287.2 15358.5
Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл 13445.6 12012.0
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 960.4 846.4
ҮОМШӨ-ний   даатгалын шимтгэл 1920.7 1653.7
Ажилгүйдэлийн   даатгалын шимтгэл 960.4 846.4
Байгууллага   төлөх ЭМД-ийн шимтгэл 3841.5 3385.9
        1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 48886.6 46163.1
Бичиг   хэрэг 310.8 241.5
Гэрэл   цахилгаан 3203.8 2174.4
Түлш   халаалт 30348.3 27073.7
Тээвэр   шатахуун 644.1 170.0
Шуудан   холбоо 303.0 353.1
Цэвэр   бохир ус 1876.3 400.0
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 793.3 2875.0
Нормын   хувцас,  зөөлөн эдлэл 403.8 245.0
Урсгал   засвар 587.1 765.0
Үдийн   цай 8847.8 6982.0
Ном   хэвлэл худалдан авах зардал 416.1 224.0
Эд   хогшил худалдан авах    / БҮТЭЗ / 472.4 99.0
          Багаж хэрэгсэл
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 1110.8
Татвар   төлбөр хураамж 65.1 1653.2
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн 129.8
Дотоод   албан томилолт 205.9 147.0
Эм   боох материал 52.5
Шагнал   урамшил 226.5 1649.4
Б.   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 9-р сарын  3 0-ны үлдэгдэл 28438.9
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 28438.9
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 1077.8
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад   бүгд 40 40
Удирдах   ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх   ажилтан 32 32
Үйлчлэх   ажилтан 7 7
Хүүхдийн   тоо 420

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: