х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

87-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 87-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 23 хороо, Улиастайн эцэст
Ерөнхий менежер: Б.Энхбат
Нягтлан бодогч: Г.Майцэцэг
Харилцах утас: 460925.
(мян.төг)                                                                                                                        12 дугаар сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
274,5
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
274,5
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5 1.Орлогын дүн 1156759,2
1158597,4
6
  Төсвийн санхүүжилт
1152759,2
1152759,2
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Үндсэн үйл ажиллгагааны орлогоос 3000,0
5257,5
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
1000,0
580,6
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1156759,5
1158871,9
12
 А.Урсгал зардлын дүн
1156759,5
1158871,9
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
925938,6
879662,5
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
834178,9
791145,0
15
        Цалин
774102,9
731325,9
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
60076,0
59819,11
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
91759,7
88517,4
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
58392,6
56498,3
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
4171,0
4253,0
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
8341,8
7933,2
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
4171,0
3966,5
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
16683,3
15866,4
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
22128,9
241645,5
24
          Бичиг хэрэг
1954,0
939,0
25
          Гэрэл цахилгаан
8729,9
16223,4
26
          Түлш халаалт
106311,1
106969,8
27
          Тээвэр шатахуун
1030,4
875,0
28
          Шуудан холбоо
2045,0
808,1
29
          Цэвэр бохир ус
1030,8
20100,0
30
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 
34077,4
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6976,8
3348,1
32
          Эд хогшил худалдан авах
3288,7
9061,1
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2718,0
3168,9
34
          Үдийн цай
69574,8
64668,4
35
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
36
          Урсгал засвар
2841,9
8159,5
37
          Татвар төлбөр хураамж
770,3
2512,0
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
818,0
1064,0
39
          Эм
353,0
1550,1
40
          Ном хэвлэлийн зардал
2614,1
1342,5
41
          Шагнал урамшуулал
1335,5
1273,5
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
7856,5
2212,9
43
          Бусад зардал
 
855,2
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
0,0
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
128
128
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
90
90
55
  Үйлчлэх
37
37
56
Хүүхдийн тоо
1911
1911
.
 
(мян.төг)                                                                                                                        11 дүгээр сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
274,5
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
274,5
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5 1.Орлогын дүн 1039359,7
1041280,7
6
  Төсвийн санхүүжилт
1035634,4
1035634,5
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Үндсэн үйл ажиллгагааны орлогоос
2810,3
5065,5
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
915,0
580,6
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1039359,9
978144,9
12
 А.Урсгал зардлын дүн
1039359,9
978144,9
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
833262,2
768396,7
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
750686,8
690958,0
15
        Цалин
695540,9
654065,5
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
55145,9
36892,4
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
82575,4
77438,6
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
52548,0
49448,1
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
3753,5
3749,4
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
7506,9
6926,0
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
3753,5
3463,0
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
15013,5
3852,0
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
196905,8
206261,8
24
          Бичиг хэрэг
1954,0
888,2
25
          Гэрэл цахилгаан
7944,2
14450,8
26
          Түлш халаалт
94272,2
93998,5
27
          Тээвэр шатахуун
1030,4
790,0
28
          Шуудан холбоо
1840,5
688,1
29
          Цэвэр бохир ус
8953,3
16039,0
30
          Дотоод албан томилолт
 
 
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6490,2
2904,9
32
          Эд хогшил худалдан авах
3288,7
6516,5
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2446,2
3125,9
34
          Үдийн цай
60251,8
55988,4
35
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
36
          Урсгал засвар
2841,9
5740,9
37
          Татвар төлбөр хураамж
685,9
1492,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
680,6
1064,0
39
          Эм
317,7
878,1
40
          Ном хэвлэлийн зардал
2614,1
840,5
41
          Шагнал урамшуулал
1335,5
1273,5
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
7856,4
2212,9
43
          Бусад зардал
 
855,2
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
63410,2
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
128
128
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
90
90
55
  Үйлчлэх
37
37
56
Хүүхдийн тоо
1911
1911
.
(мян.төг)                                                                                                                        10 дугаар сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
274,5
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
274,5
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5 1.Орлогын дүн 935293.2
937366.6
6
  Төсвийн санхүүжилт
931912,3
931912,4
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Үндсэн үйл ажиллгагааны орлогоос
 2548,9
 4873,5
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
832,0
580,6
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
935293,4
863672,0
12
 А.Урсгал зардлын дүн
935293,4
863672,0
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
753129,8
688287,7
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
678495,5
618884,4
15
        Цалин
628487,1
582214,0
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
50008,4
36670,4
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
74634,3
69403,2
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
47494,6
44334,6
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
3392,5
3384,1
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
6785,0
6195,5
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
3392,5
3097,7
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
13569,7
12391,0
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
173105,3
171987,8
24
          Бичиг хэрэг
1954,0
853,2
25
          Гэрэл цахилгаан
6443,8
13141,9
26
          Түлш халаалт
82233,3
71350,7
27
          Тээвэр шатахуун
1030,4
705,0
28
          Шуудан холбоо
1636,0
596,8
29
          Цэвэр бохир ус
7525,5
16039,0
30
          Дотоод албан томилолт
 
 
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
6003,6
2234,5
32
          Эд хогшил худалдан авах
3288,7
3416,5
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2174,4
2704,9
34
          Үдийн цай
53155,2
51114,8
35
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
36
          Урсгал засвар
2841,9
4968,9
37
          Татвар төлбөр хураамж
600,8
1492,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
680,6
938,0
39
          Эм
282,4
878,1
40
          Ном хэвлэлийн зардал
1960,6
697,5
41
          Шагнал урамшуулал
1201,9
1183,5
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
7856,4
2212,9
43
          Бусад зардал
 
855,2
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
73969,1
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
73969,1
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
128
128
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
90
90
55
  Үйлчлэх
37
37
56
Хүүхдийн тоо
1911
1911
.
 
(мян.төг)                                                                                                                  9 дүгээр сар
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
274,54
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
274,54
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5 1.Орлогын дүн 829502,6
831920,4
6
  Төсвийн санхүүжилт
826466,1
826466,2
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Үндсэн үйл ажиллгагааны орлогоос
 2287,5
 4873,5
9
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
749,0
580,6
10
  Бусад орлогоос
499,0
580,68
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
829502,6
750527,7
12
 А.Урсгал зардлын дүн
829502,6
750527,7
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
673399,0
599385,8
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
606304,2
538792,6
15
        Цалин
561433,3
510902,5
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
44870,9
27890,1
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
67094,8
560593,1
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
42696,7
38377,0
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
3049,8
3027,6
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
6099,6
5482,4
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
3049,8
2741,2
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
12198,9
10964,8
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
147179,0
148247,9
24
          Бичиг хэрэг
1465,5
793,2
25
          Гэрэл цахилгаан
5587,1
12257,3
26
          Түлш халаалт
70194,4
63904,3
27
          Тээвэр шатахуун
772,8
450,0
28
          Шуудан холбоо
1431,5
533,2
29
          Цэвэр бохир ус
6597,7
13539,0
30
          Дотоод албан томилолт
 
 
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
5309,7
1332,5
32
          Эд хогшил худалдан авах
2286,5
12181,5
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1902,4
2139,9
34
          Үдийн цай
44806,2
41623,6
35
          Үр дүнгийн урамшуулал
 
 
36
          Урсгал засвар
2841,9
4968,9
37
          Татвар төлбөр хураамж
515,8
1360,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
612,7
938,0
39
          Эм
247,1
778,1
40
          Ном хэвлэлийн зардал
1960,6
592,5
41
          Шагнал урамшуулал
1068,2
1183,5
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
7856,4
1710,4
43
          Бусад зардал
 
855,2
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
81667,1
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
81667,1
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
2500,0
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
123
123
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
80
90
55
  Үйлчлэх
42
37
56
Хүүхдийн тоо
1911
1911
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: