х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

84-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 84-р сургууль
Хаяг байршил: 18-р хороо,  Намянжугийн гудамж
Ерөнхий менежер: С.Марта
Нягтлан бодогч: Д.Мөнхтайван
Харилцах утас: 453489.
 
 
                                                84 -р сургуулийн 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                 /мян төг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
1,246,814,0 1,275,455,0
3
             Төсвийн санхүүжилт
1,203,914,0 1,203,914,4
4
             Мөнгөн урамшуулал
5
             Бусад санхүүжилт
6
2.Нийт зардлын дүн
1,246,813,8 1,130,161,0
7
А. Урсгал зардлын дүн
855,079,60 787,409,0
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,030,127,5 929,313,0
10
                           Үндсэн цалин
852,398,4 785,640,0
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
75,644,6 51,512,0
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
102,084,5 92,161,0
13
                         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
68,240,8 58,317,36
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
4,230,4 4,230,4
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
8,461, 8,461,
16
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл
4,230,4 4,230,4
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
16,921,9 16,921,9
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
209,616,3 187,681,0
19
             Бичиг хэрэг
2,681,2 1,769,0
20
                       Гэрэл цахилгаан
17,231,2 18,758,0
21
                      Түлш халаалт
43,816,7 41,918,0
22
                       Тээвэр шатахууны зардал
893,2 220,0
23
                       Шуудан холбоо
2,524,7 1,140,0
24
                       Цэвэр бохир ус
13,813,1 9,393,0
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
21,468,5 3,478,0
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
3,355,7 1,455,0
27
                       Үдийн цайны зардал
78,981,1 77,255,0
28
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
3,586,7 1,188,0
29
                            Урсгал засвар
8,296,2 12,549,0
30
                       Эм
436,3 241,0
31
                            Эд хогшил худалдан авах
6,963,2 16,331,0
32
                       Шагнал урамшил
1,832,4 8,555,0
33
Томилолт
1,775,6
34
                            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
35
                            Татвар төлбөр хураамж
35
                            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
36
                            Төсөл арга хэмжээ
37
                            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
5,237,6 4,612,0
38
                        Мөнгөн урамшуулал
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
145539,8
40
Өглөгийн эцсийн дүн
41
Ажиллагсад бүгд
156
42
Удирдах ажилтан
1
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 124
44
Үйлчлэх ажилтан
 31
45
Сургуулийн хүүхдийн дундаж тоо
 2727
                                                  84 -р сургуулийн 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                      /мян төг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
1017390,8 1040088,1
3
             Төсвийн санхүүжилт
979450,8 979451,2
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
1017390,2 887471,0
7
А. Урсгал зардлын дүн
 702931,7
617430
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
700920,8
615992,0
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
63228
43993
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
84056,2
72671,0
13
                         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 
 
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
 
 
16
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 
 
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 
 
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
             Бичиг хэрэг
2010,9
1438,0
20
                       Гэрэл цахилгаан
13822,9
13516,0
21
                      Түлш халаалт
31232,7
36003,0
22
                       Тээвэр шатахууны зардал
669,9 220
23
                       Шуудан холбоо
1963,7
1084,0
24
                       Цэвэр бохир ус
11080,9
8941,0
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
17984,4
3318
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2609,9
969
27
                       Үдийн цайны зардал
58734,2
56873,0
28
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
2690
1122,0
29
                            Урсгал засвар
8296,2
12549,0
30
                       Эм
339,3
169,0
31
                            Эд хогшил худалдан авах
6654,9
3520,0
32
                       Шагнал урамшил
1466,0
8555,0
33
Томилолт
1331,7
 
34
                            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
35
                            Татвар төлбөр хураамж
2219,6
18360
35
                            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
840,4
150,0
36
                            Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
                            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
5237,6
4552,0
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
0.0
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Сургуулийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 
2012 оны эхний 10 сарын мэдээ төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 

¹

Үзүүлэлт

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 Үндсэн цалин 776659.6 698739
2 Үр дүнгийн урамшуулал 69436.3 51233.0
3 Нийгмийн даатгалд төлсөн шимтгэл 93070.3 82607
4 Бичиг хэрэг 2681.2 1438
5 Гэрэл цахилгаан 15527.10 17053.0
6 Түлш халаалт 37570.20 38087
7 Тээвэр шатахууны зардал 893.0 220.0
8 Шуудан холбоо 2244.2 1093.0
9 Цэвэр бохир ус 12447.0 9087.0
10 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал 19886.5 3318.0
11 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэлийн зардал 2982.8 1608
12 Үдийн цай 69678.5 69678
13 Эм 387.8 169.0
14 Урсгал засвар 8296.20 12549.0
15 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 2239.5 1836.0
16 Ном хэвлэлийн зардал 2690 1188
17 Эд хогшил худалдан авах 6963.2 15770
18 Томлилт 1331.7
19 Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн 840.4 150.0
20 Тэтгэврт гарах хүмүүсийн зардал 5,237.60 4552.0
21 Шагнал урамшил 1466.0 8554.8
НИЙТ ЗАРДАЛ
133249.5 1018777
Төсөвөөс санхүүжих
1092829.5 1092829
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
32100 31670.7
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого
8320 38696.2
Нийт орлого
1133249.5 1163195.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: