х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

79-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 79-р сургууль
Хаяг байршил: УБ хот, БЗД-ийн 9. 17-р хороо, шар хадны эцэст
Ерөнхий менежер: Д.Болд
Нягтлан бодогч: Б.Хулан
Харилцах утас: 460353, 70153349
 
                                                        12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

Өссөн   дүн

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл

6090.18

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

6090.18

Авлагын эхний үлдэгдэл
I.      ОРЛОГЫН ДҮН

1488407.8

1517396.00

   Төсвийн   санхүүжилт

1486013.40

1510293.40

   Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
     ТЕЗОлгосон санхүүжилт
   Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос               1649.90

1978.00

   Үндсэн   бус үйл ажилллагааны орлогоос

744.50

1754.60

   Бусад   орлого

3370.00

II.   НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН

1488408.00

1523486.18

А.Урсгал зардлын дүн

1488408.00

1523486.18

1.Бараа үйлчилгээний зардал

1481604.70

1403120.42

  1.1   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

1078731.70

1016992.22

        Үндсэн   цалин

991781.90

932478.45

  1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

118660.50

112388.11

          Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

75511.20

71519.71

          Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

5393.70

5108.55

          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

5393.70

5623.78

        ҮОМШӨ

10787.30

9701.87

Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

21574.60

20434.20

1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

291015.80

283858.77

  Бичиг   хэрэг

2290.90

1392.52

Гэрэл цахилгаан

32322.80

17030.80

Түлш халаалт

107949.40

103321.07

Тээвэр шатахуун

858.80

1680.00

Шуудан холбоо

2397.10

1358.47

Цэвэр бохир ус

36652.20

34522.00

  Дотоод   албан томилолт

1517.20

272.00

Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

6647.50

4149.48

Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл

3186.00

4264.28

Үдийн цай

77973.70

69692.00

  Эм

414.10

1190.70

Урсгал    засвар

3535.80

11895.20

Байрны түрээсийн хөлс
Бусад зардал
ТӨАҮйлчилгээний зардал
Ном хэвлэл худалдан авах

3064.70

813.50

Эд хогшил худалдан авах

3671.90

17229.75

   Багаж   хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
  Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн

958.90

1048.48

Сургалт семинарын зардал
Үр дүнгийн урамшуулал

86949.80

84513.77

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

110247.07

Төсөл арга хэмжээний зардал

3370.00

2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг

6803.50

13488.69

2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
    Оюутны   тэтгэлэг
Тэтгэвэрт гарах

5237.60

6670.19

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал
     Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж
                 Шагнал урамшил

1565.90

3448.51

2.2 Төлбөр хураамж

771.80

509.84

                 Татвар төлбөр хураамж

771.80

509.84

                 Тээврийн хэрэгслийн татвар
2.3 Гадаад шилжүүлэг
                 Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
        Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл

0

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0

Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III.     БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1

Ажиллагсад бүгд

170

Удирдах ажилтан

1

Гүйцэтгэх ажилтан

121

Үйлчлэх ажилтан

48

Гэрээт ажилтан
 
                                             
                                             11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

Өссөн дүн

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл

6090.18

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

6090.18

Авлагын эхний үлдэгдэл
I.    ОРЛОГЫН ДҮН

1356242.16

1357621.24

   Төсвийн санхүүжилт

1353989.16

1353989.40

   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын   санхүүжилт
   ТЕЗОлгосон санхүүжилт
   Үндсэн үйл ажилллагааны   орлогоос                  1571.80

1978.00

   Үндсэн бус үйл ажилллагааны   орлогоос

681.20

1653.84

   Бусад орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

1356242.20

1225407.63

А.Урсгал зардлын дүн

1356242.20

1225407.63

1.Бараа үйлчилгээний зардал

1349438.70

1210496.70

  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл   урамшил

989873.00

899357.28

        Үндсэн цалин

910111.60

843381.35

  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл

108886.20

99508.38

        Тэтгэврийн даатгалын   шимтгэл

69291.20

63323.51

        Тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл

4949.40

4523.11

        Ажилгүйдлийн даатгалын   шимтгэл

4949.40

5038.34

        ҮОМШӨ

9898.70

8530.99

Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

19797.50

18092.43

1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

257483.00

220451.80

  Бичиг хэрэг

2352.80

1061.02

Гэрэл цахилгаан

29065.80

15307.01

Түлш халаалт

93205.70

88185.05

Тээвэр шатахуун

858.80

1680.00

Шуудан холбоо

2157.30

1240.56

Цэвэр бохир ус

33112.80

30547.85

  Дотоод албан томилолт

1517.20

272.00

Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

5986.30

994.58

Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл

2867.40

2955.80

Үдийн цай

67525.10

58520.80

  Эм

310.80

1190.70

Урсгал  засвар

3535.80

5560.80

Байрны түрээсийн хөлс
Бусад зардал
ТӨАҮйлчилгээний зардал
Ном хэвлэл худалдан авах

3064.70

813.50

Эд хогшил худалдан авах

3671.90

2752.85

   Багаж хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
  Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн

797.80

175.98

Сургалт семинарын зардал
Үр дүнгийн урамшуулал

79761.40

55975.93

Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

6090.18

Төсөл арга хэмжээний зардал
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг

6803.50

8820.76

2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
    Оюутны тэтгэлэг
Тэтгэвэрт гарах

5237.60

6670.19

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал
     Нэг удаагийн буцалтгүй   тусламж
               Шагнал   урамшил

1565.90

2150.57

2.2 Төлбөр хураамж

649.30

372.54

               Татвар төлбөр   хураамж

649.30

372.54

               Тээврийн   хэрэгслийн татвар
2.3 Гадаад шилжүүлэг
               Олон улсын   байгууллагын гишүүний татвар
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих   хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл

138303.79

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

138303.79

Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1

Ажиллагсад бүгд

170

Удирдах ажилтан

1

Гүйцэтгэх ажилтан

121

Үйлчлэх ажилтан

48

Гэрээт ажилтан
 
 
                                    Үзүүлэлт            Өссөн   дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл 6090.18
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 6090.18
Авлагын эхний үлдэгдэл
I.      ОРЛОГЫН ДҮН 1212872.16 1214284.44
   Төсвийн   санхүүжилт 1210680.96 1210681.20
   Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
     ТЕЗОлгосон санхүүжилт
   Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос                    1571.80 1978.00
   Үндсэн   бус үйл ажилллагааны орлогоос                      619.4 1625.24
   Бусад   орлого
II.   НИЙТ   ЗАРЛАГЫН ДҮН 1212872.2 1098298.97
А.Урсгал зардлын дүн 1212872.2 1098298.97
1.Бараа үйлчилгээний зардал 1206225.3 1083926.23
  1.1   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 895213.1 812221.10
        Үндсэн   цалин 822887.4 756523.98
  1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 98473.60 89883.85
          Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 62665.00 57198.81
          Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 4476.10 4085.63
          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 4476.10 4600.86
        ҮОМШӨ 8952.10 7656.03
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 17904.30 16342.52
1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 219185.50 190103.85
  Бичиг   хэрэг 2290.90 1061.02
Гэрэл цахилгаан 25129.90 13106.81
Түлш халаалт 72462.00 73182.65
Тээвэр шатахуун 858.80 504.40
Шуудан холбоо 1917.60 1123.35
Цэвэр бохир ус 29775.6 26550.23
  Дотоод   албан томилолт 1517.20 272.00
Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 5325.10 952.58
Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 2548.80 2471.32
Үдийн цай 59571.80 53563.20
  Эм 310.80 290.70
Урсгал    засвар 3535.80 5560.80
Ном хэвлэл худалдан авах 2298.5 302.50
Эд хогшил худалдан авах 3671.90 2352.85
  Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн 797.80 175.98
Сургалт семинарын зардал
Үр дүнгийн урамшуулал 72325.70 55697.12
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 6090.18
Төсөл арга хэмжээний зардал
2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг 6646.90 8282.56
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
    Оюутны   тэтгэлэг
Тэтгэвэрт гарах 5237.60 6131.99
     Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж
               Шагнал урамшил 1409.30 2150.57
2.2 Төлбөр хураамж 526.10 350.90
                 Татвар төлбөр хураамж 526.10 350.90
                 Тээврийн хэрэгслийн татвар
2.3 Гадаад шилжүүлэг
                 Олон улсын байгууллагын гишүүний татвар
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
        Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл 122075.66
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 122075.66
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 1175.6
III.     БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1
Ажиллагсад бүгд 176
Удирдах ажилтан 1
Гүйцэтгэх ажилтан 121
Үйлчлэх ажилтан 54
 
/мян.төг /          9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                 Үзүүлэлт            Өссөн дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН   200… оны 1-р сарын 1-ны    үлдэгдэл 6090.18
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл 6090.18
Авлагын эхний   үлдэгдэл
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
   Төсвийн санхүүжилт 1071962.9 1075815.74
   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 1069833.5 1072592.5
   ТЕЗОлгосон санхүүжилт
   Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос 1571.8 1978
   Үндсэн бус үйл ажилллагааны орлогоос 557.6 1245.24
   Бусад орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 1074721.5 939790.77
А.Урсгал зардлын   дүн 1074721.5 939790.77
1.Бараа   үйлчилгээний зардал 1068231.2 925418.04
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 796765.3 699068.75
 Үндсэн цалин 731875.3 662153.56
  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 87644.10 77458.12

   Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

55773.6 49291.53
   Тэтгэмжийн даатгал 3983.70 3520.82
   Ажилгүйдлийн даатгал 3983.70 4036.06
   ҮОМШӨ 7967.7 6526.42
Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж 15935.4 14083.29
1.3 Бараа,   үйлчилгээний бусад зардал 190312.10 157173.74
Бичиг хэрэг 1718.2 360.02
Гэрэл цахилгаан 23258.0 12010.31
Түлш халаалт 57718.3 58400.35
Тээвэр шатахуун 644.10 75.00
Шуудан холбоо 1677.9 1024.66
Цэвэр бохир ус 30494.6 22756.15
Дотоод албан   томилолт 1137.9
Гадаад томилолт   (арга хэмжээ)
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 4793.20 325.40
Нормийн хувцас   зөөлөн эдлэл 2093.20 1867.22
Үдийн цай 50215.0 43714.80
Эм 272.10 117.00
Урсгал  засвар 3535.80 5358.60
Байрны түрээсийн   хөлс
Бусад зардал
ТӨАҮйлчилгээний   зардал
Ном хэвлэл худалдан   авах 2298.5 302.50
Эд хогшил худалдан   авах 2843.9 2192.80
Багаж хэрэгсэл
Тавилга
Хөдөлмөр   хамгаалалын хэрэгсэл
Бага үнэтэй, түргэн   элэгдэх зүйлс
Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн 718.2 175.98
Сургалт семинарын   зардал
Үр дүнгийн   урамшуулал 64890.0 36915.19
Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг 6090.18
      Төсөл арга   хэмжээний зардал
2.Татаас ба урсгал   шилжүүлэг 6490.30 8282.56
2.1 Өрх гэрт олгох   шилжүүлэг
      Оюутны тэтгэлэг
      Тэтгэвэрт   гарах 5237.60 6131.99
      Ажил олгогчоос   олгох тэтгэмж урамшуулал
      Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
      Шагнал урамшил 1252.70 2150.57
2.2 Төлбөр   хураамж 402.9 210.40
      Татвар төлбөр хураамж 402.9 210.40
      Тээврийн хэрэгслийн татвар
Б.ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн   200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл 142115.15
Үүнээс: банкны   харилцах дансны үлдэгдэл 142115.15
Авлагын эцсийн   үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1
Ажиллагсад   бүгд 176
Удирдах   ажилтан 1
Гүйцэтгэх   ажилтан 121
Үйлчлэх   ажилтан 54
Гэрээт ажилтан
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: