х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

55-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 55-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 13-р хороо, НДХ-ийн урд талд
Ерөнхий менежер: М.Цогзолмаа
Нягтлан бодогч: Ц.Чимэгсайхан
Харилцах утас: 455447.
                                       
                                                12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт

Өссөн дүн

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01

3530,89

2     Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл

3530,89

3     Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

4     Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл

5 1.ОРЛОГЫН ДҮН

801325.20

807664.48

6     Төсвийн санхүүжилт

800575.20

804875.10

7     Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт

8     Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих

9     Үндсэн   бус  үйл   ажиллагааны орлогоос санхүүжих

750.0

2676.98

10     Бусад орлогоос

11 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

801325.20

811195.37

12  А.Урсгал зардлын дүн

801325.20

811195.37

13     1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн

801325.20

811195.37

14     1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин

638653.80

583574.85

    1.2      Цалин

602932.10

548043.95

15     1.3    Үр дүнгийн урамшуулал

35721.70

35530.90

16     1.4 Нийгмийн даатгалын шимтгэл

70251.80

64767.72

17          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

44705.60

40598.04

18          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл

3193.30

3174.26

19          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл

6386.50

6148.52

20          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

3193.30

3174.26

21          ЭМ даатгалын шимтгэл

12773.10

11672.64

22     1.5 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

92419.60

162852.80

23           Бичиг хэрэг

516.50

1217.35

24           Гэрэл цахилгаан

6901.30

5908.90

25           Түлш халаалт

24554.20

21394.16

26           Тээвэр шатахуун

893.10

1190.0

27           Шуудан холбоо

540.40

1267.31

28           Цэвэр бохир ус

5783.00

2692.91

29           Дотоод албан томилолт

342.10

30           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1628.90

1048.00

31           Бага үнэт түргэн элэгдэх

844.70

1561.00

32           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

718.30

1331.62

33           Хоол хүнс үдийн цай

17279.20

14387.60

34           Урсгал засвар

787.60

8751.82

35          Татвар төлбөр хураамж

186.60

531.37

36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал

216.20

1216.0

37           Эм

93.40

721.06

38           Ном хэвлэлийн зардал

690.9

107,5

39           Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

72022.95

40           Шагнал урамшуулал

353.0

2190.0

41           Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг

30090.2

25313.25

42     Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

 
43       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

44       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

45 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл

0.0

46     Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.0

47     Авлагын эцсийн үлдэгдэл

48     Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

49 Байгууллагын тоо

1

1

50  Ажиллагсад бүгд

91

80

51     Удирдах

1

1

52     Гүйцэтгэх

70

68

53     Үйлчлэх

20

11

54  Хүүхдийн тоо

526

526

                                                11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                                    Үзүүлэлт

Өссөн дүн

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

Мөнгөн   хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р   сарын 01

3530,89

  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл

3530,89

  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн   эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН

729941.4

729931.88

  Төсвийн санхүүжилт

727255.0

727254.9

  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
  Үндсэн   бус  үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

686.4

2676.98

  Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН

727941.3

653990.7

 А.Урсгал зардлын дүн

727941.3

653990.7

  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн

727941.3

653990.7

  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин

578234.8

518787.33

    1.2    Цалин

545404.6

492305.0

  1.3    Үр дүнгийн урамшуулал

32830.2

26482.33

  1.4   Нийгмийн даатгалын шимтгэл

63605.9

57588.46

         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

40476.5

36029.42

         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл

2891.0

2847.93

         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл

5782.3

5495.86

         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

2891.0

2847.93

         ЭМ даатгалын шимтгэл

11564.7

10367.32

  1.5 Бараа   үйлчилгээний бусад зардал

83280.6

77614.91

          Бичиг хэрэг

516.4

251.1

          Гэрэл цахилгаан

6580.1

5486.82

          Түлш халаалт

18915.6

18310.46

          Тээвэр шатахуун

893.2

1000.0

          Шуудан холбоо

486.2

1189.84

          Цэвэр бохир ус

5262.7

2483.05

          Дотоод албан томилолт

342.0

          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1484.2

478.00

          Эд хогшил худалдан авах

844.8

350.0

          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

646.4

1061.62

          Хоол хүнс үдийн цай

14963.8

12242.00

          Урсгал засвар

787,6

3881.95

         Татвар төлбөр хураамж

160.1

531.37

          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал

179.7

110,0

          Эм

83.8

337.06

          Ном хэвлэлийн зардал

690.9

107,5

          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг

3530.89

          Шагнал урамшуулал

352.9

1000,0

          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг

30090.2

25263.25

  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын   30 ны үлдэгдэл

79472.07

  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл

79472.07

  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын   тоо

1

1

 Ажиллагсад бүгд

91

80

  Удирдах

1

1

  Гүйцэтгэх

70

68

  Үйлчлэх

20

11

 Хүүхдийн тоо

526

526

 
                             Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01 3530,89
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 3530,89
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН 658677.9 660509.08
    Төсвийн санхүүжилт 658053.8 658053.7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
    Үндсэн   áóñ  үйл ажиллагааны   орëогоос санхүүжих 624.1 2455.38
    Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 588609.0 590056.35
 А.Урсгал зардлын дүн 588609.0 590056.35
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 588609.0 590056.35
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 491409.6 438461.54
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 57330.4 51572.82
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 36483.0 32201.28
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 2605.8 2574.49
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 5211.8 4948.99
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 2605.8 2574.49
         ЭМ даатгалын шимтгэл 10423.7 9273.57
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 109937.8 100021.99
          Бичиг хэрэг 516.4 181.1
          Гэрэл цахилгаан 6259.0 5376.58
          Түлш халаалт 16096.3 15916.57
          Тээвэр шатахуун 893.2 1000.0
          Шуудан холбоо 432.2 1052.75
          Цэвэр бохир ус 4742.2 2307.02
          Дотоод албан томилолт 342.0
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1339.4 348,0
          Эд хогшил худалдан авах 844.8 350.0
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 574.6 1061.62
          Хоол хүнс үдийн цай 13201.3 11416.0
       Үр дүнгийн урамшуулал 29775.3 26482.33
          Урсгал засвар 787,6 3799.95
         Татвар төлбөр хураамж 133.4 381.37
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал 179.7 110,0
          Эм 74.5 337.06
          Ном хэвлэлийн зардал 518.2 107,5
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 3530.89
          Шагнал урамшуулал 317.6 1000,0
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг 30090.2 25263.25
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл 73983.62
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 73983.62
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
     Байгууллагын тоо 1 1
    Ажиллагсад бүгд 91 80
    Удирдах 1 1
    Гүйцэтгэх 70 68
    Үйлчлэх 20 11
 
/мян.төг/              9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                       Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01 3530,89
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл   3530,89
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН 588609.0 590141.48
    Төсвийн санхүүжилт 588047.2 588047.2
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
    Үндсэн   áóñ  үйл ажиллагааны   орëогоос санхүүжих 561.8 2094.28
    Бусад орлогоос
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 588609.0 516083.35
 А.Урсгал зардлын дүн 588609.0 516083.35
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 588609.0 516083.35
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 437414.6 385667.76
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 51054.9 45727.50
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 32489.5 28481.53
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 2320.6 2308.79
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 4641.3 4417.6
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 2320.6 2308.79
         ЭМ даатгалын шимтгэл 9282.7 8210.79
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 100139.5 84688.09
          Бичиг хэрэг 387.3 86,1
          Гэрэл цахилгаан 5937.9 5303.83
          Түлш халаалт 16096.3 15916.57
          Тээвэр шатахуун 669.9 705.00
          Шуудан холбоо 378.2 989.41
          Цэвэр бохир ус 4221.7 2082.12
          Дотоод албан томилолт 256.5
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1194.6 348,0
          Эд хогшил худалдан авах 633,6
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 502.8 792,72
          Хоол хүнс үдийн цай 11127.8 9452.00
       Үр дүнгийн урамшуулал 26720.4 26482.33
          Урсгал засвар 787,6 3724.95
         Татвар төлбөр хураамж 106.7 215,01
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал 161.8 110,0
          Эм 65.2 336.95
          Ном хэвлэлийн зардал 518.2 107,5
          Òºâëºð¿¿ëýõ øèëæ¿¿ëýã 3530.89
          Шагнал урамшуулал 282.3 1000,0
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг 30090.2 13504.71
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл 77589.02
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 77589.02
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0.1
Байгууллагын тоо 1 1
 Ажиллагсад бүгд 91 80
    Удирдах 1 1
    Гүйцэтгэх 70 68
    Үйлчлэх 20 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: