х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

53-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 53-р сургууль
Хаяг байршил: 16-р хороо 16-р хороолол
Ерөнхий менежер: О.Бат-Өлзий
Нягтлан бодогч: Г.Оюунчимэг
Харилцах утас: 453177
/мян төг/                                                                                                                                      12 дугаар сар
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0  2094,9
3 Бусад байгууллага  иргэдээс  авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0
4 Бусад байгууллага  иргэдээс авах  өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0.0
5
 1. ОРЛОГЫН ДҮН
914140,9 939717,7
6      Төсвийн  санхүүжилт 905080,9 933997,0
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0 0.0
8      Эрүүл мэндийн  даатгалын  санхүүжилт 0.0 0.0
9      Үндсэн үйл ажиллагааны  орлогоос 8250,0 4857,5
10      Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 810,0 863,2
11      Бусад орлогоос 0.0
12
 1. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
914140,9 941812,6
13 А. Урсгал  зардлын дүн 914140,9 941812,6
14 1.Бараа  үйлчилгээний  зардал 774905,5 799690,7
15   1.1   Цалин,  хөлс  болон нэмэгдэл  урамшил 645666,2 654397,7
16           Мөнгөн  урамшуулал 52446,8 56101,1
17
18   1.2  Ажил олгогчооё  нийгмийн  даатгалд  төлөх  шимтгэл 76792,5 77411,2
20                                            Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 48867,9 49111,3
21                                            Тэтгэмжийн  даатгал 3490,6 3547,5
22                                             ҮОМШӨ  даатгал 6981,1 7095,0
23                                             ЭМНДаатгал 13962,3 14107,9
24                                               Ажилгүйдлийн даатгал 3490,6 3547,5
25   1.3  Бараа,  үйлчилгээний  бусад зардал 139235,4 142121,9
26            Бичиг хэрэг 1581,6 1545,9
27            Гэрэл цахилгаан 4104,0 6380,3
28            Түлш халаалт 25705,7 20160,6
29            Тээвэр  шатахуун 858,8
30             Шуудан холбоо 1655,0 1085,6
31             Цэвэр бохир ус 8224,7 3636,8
32             Хичээл үйлдвэрлэлийн  дадлага хийх 7524,4 7227,8
33             Эд хогшил 3127,6 9550,8
34             Нормийн  хувцас зөөлөн эдлэл 2199,7 1970,9
35            Үдийн цай 49428,4 48232,7
36             Эм 286,0  245,5
37              Урсгал засвар 2918,9 16409,9
38              Шагнал 1081,0
39              Биеийн  тамир уралдаан  тэмцээний  зардал 662,0
40              Нэг удаагийн  тэтгэмж  урамшуулал 25737,1 23760,9
41 Ном хэвлэл худалдан авах 2115,9 1380,2
42 Мөнгөн урамшуулал
43 Татвар  төлбөр хураамж 977,2 404,0
44 Албан томилолт 1047,4 130.0
45 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 11780,7
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл 0.0 0,0
47 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0 0,0
48      Авлагын  эцсийн үлдэгдэл
49     Өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
50
 1. БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1.0 1.0
51 Ажиллагсад  бүгд 103.00 114.0
52 Удирдах ажилтан 1.00 1.00
53 Гүйцэтгэх захирал 89.00 100.0
54 Үйлчлэх  ажилтан 13.0 13.0
 
/мян төг/                                                                                                                                        11 дүгээр сар
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0  2094,9
3 Бусад байгууллага  иргэдээс  авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0
4 Бусад байгууллага  иргэдээс авах  өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0.0
5
 1. ОРЛОГЫН ДҮН
833188,4 827122,2
6      Төсвийн  санхүүжилт 824898,7 824899,0
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0 0.0
8      Эрүүл мэндийн  даатгалын  санхүүжилт 0.0 0.0
9      Үндсэн үйл ажиллагааны  орлогоос 7548,6 1667,5
10      Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 741,1 555,7
11      Бусад орлогоос 0.0
12
 1. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
833188,4 797049,8
13 А. Урсгал  зардлын дүн 833188,4 797049,8
14 1.Бараа  үйлчилгээний  зардал 705107,0 692322,6
15   1.1   Цалин,  хөлс  болон нэмэгдэл  урамшил 587138,8 584622,4
16           Мөнгөн  урамшуулал 48092,8 37879,2
17
18   1.2  Ажил олгогчооё  нийгмийн  даатгалд  төлөх  шимтгэл 69875,4 67726,1
20                                            Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 44466,1 42826,1
21                                            Тэтгэмжийн  даатгал 3176,1 3112,5
22                                             ҮОМШӨ  даатгал 6352,2 6225,0
23                                             ЭМНДаатгал 12704,9 12450,0
24                                               Ажилгүйдлийн даатгал 3176,1 3112,5
25   1.3  Бараа,  үйлчилгээний  бусад зардал 128081,4 104727,2
26            Бичиг хэрэг 1581,6 828,9
27            Гэрэл цахилгаан 3734,7 5510,6
28            Түлш халаалт 23617,4 15988,7
29            Тээвэр  шатахуун 858,8
30             Шуудан холбоо 1489,5 913,1
31             Цэвэр бохир ус 7484,4 3164,4
32             Хичээл үйлдвэрлэлийн  дадлага хийх 6855,6 4782,8
33             Эд хогшил 3127,6 1654,0
34             Нормийн  хувцас зөөлөн эдлэл 1979,8 1624,9
35            Үдийн цай 42805,1 41888,7
36             Эм 257,4
37              Урсгал засвар 2918,9 3,942.3
38              Шагнал 1081,0
39              Биеийн  тамир уралдаан  тэмцээний  зардал 550,8
40              Нэг удаагийн  тэтгэмж  урамшуулал 25737,1 23461,0
41 Ном хэвлэл худалдан авах 2115,9 745,2
42 Мөнгөн урамшуулал
43 Татвар  төлбөр хураамж 838,4 92.6
44 Албан томилолт 1047,4 130.0
45 Бусад авлага 2,094.9
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11 сарын 30-ний үлдэгдэл 0.0 32167,3
47 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0
48      Авлагын  эцсийн үлдэгдэл
49     Өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
50
 1. БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1.0 1.0
51 Ажиллагсад  бүгд 103.00 114.0
52 Удирдах ажилтан 1.00 1.00
53 Гүйцэтгэх захирал 89.00 100.0
54 Үйлчлэх  ажилтан 13.0 13.0
 
/мян төг/                                                                                                                                             10 дугаар сар
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0  2094,9
3 Бусад байгууллага  иргэдээс  авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0
4 Бусад байгууллага  иргэдээс авах  өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0.0
5
 1. ОРЛОГЫН ДҮН
753021,2 747706,9
6      Төсвийн  санхүүжилт 745483,4 747706,9
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0 0.0
8      Эрүүл мэндийн  даатгалын  санхүүжилт 0.0 0.0
9      Үндсэн үйл ажиллагааны  орлогоос 6863,9  1667,5
10      Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 673,9 1667,5
11      Бусад орлогоос 0.0
12
 1. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
753021,2 718880,2
13 А. Урсгал  зардлын дүн 753021,1 718880,2
14 1.Бараа  үйлчилгээний  зардал 635039,1 623555,5
15   1.1   Цалин,  хөлс  болон нэмэгдэл  урамшил 528499,6 523063,2
16           Мөнгөн  урамшуулал 43607,7 37,692.5
17
18   1.2  Ажил олгогчооё  нийгмийн  даатгалд  төлөх  шимтгэл 62931,8 60704,9
20                                                                 Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 40047,4 38278,8
21                                                                 Тэтгэмжийн  даатгал 2860,5 2803,3
22                                                                 ҮОМШӨ  даатгал 5721,0 5606,5
23                                                                 ЭМНДаатгал 11442,4 11213,0
24                                                                  Ажилгүйдлийн даатгал 2860,5 2803,3
25   1.3  Бараа,  үйлчилгээний  бусад зардал 117982,1 95324,7
26            Бичиг хэрэг 1581,6 666.8
27            Гэрэл цахилгаан 3365,3 5173,9
28            Түлш халаалт 21529,2 14565,9
29            Тээвэр  шатахуун 858,8
30             Шуудан холбоо 1324,0 823,0
31             Цэвэр бохир ус 6744,2 2683,6
32             Хичээл үйлдвэрлэлийн  дадлага хийх 6186,7 3568,9
33             Эд хогшил 3127,6 1,254.0
34             Нормийн  хувцас зөөлөн эдлэл 1759,8 1484,9
35            Үдийн цай 37763,4 37611,1
36             Эм 228,8
37              Урсгал засвар 2918,9 3,942.3
38              Шагнал 972,9
39              Биеийн  тамир уралдаан  тэмцээний  зардал 550,8
40              Нэг удаагийн  тэтгэмж  урамшуулал 25737,1 22,842.5
41 Ном хэвлэл худалдан авах 1586,9 485,2
42 Мөнгөн урамшуулал
43 Татвар  төлбөр хураамж 698,7 92.6
44 Албан томилолт 1047,4 130.0
45 Бусад авлага 2,094.9
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 30-ний үлдэгдэл 0.0 30921,6
47 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0
48      Авлагын  эцсийн үлдэгдэл
49     Өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
50
 1. БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1.0 1.0
51 Ажиллагсад  бүгд 103.00 114.0
52 Удирдах ажилтан 1.00 1.00
53 Гүйцэтгэх захирал 89.00 100.0
54 Үйлчлэх  ажилтан 13.0 13.0
 
/мян төг/                                                                                                                                             9 дүгээр сар
Код Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮН
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0
3 Бусад байгууллага  иргэдээс  авах авлагын эхний үлдэгдэл 0.0
4 Бусад байгууллага  иргэдээс авах  өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0.0
5
 1. ОРЛОГЫН ДҮН
667,784.5 661,554.6
6      Төсвийн  санхүүжилт 660,998.6 660,998.9
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0 0.0
8      Эрүүл мэндийн  даатгалын  санхүүжилт 0.0 0.0
9      Үндсэн үйл ажиллагааны  орлогоос 6,179.2
10      Туслах үйл ажиллагааны орлогоос 6067 555.7
11      Бусад орлогоос 0.0
12
 1. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
667,784.5 638,579.7
13 А. Урсгал  зардлын дүн 667,784.5 638,579,7
14 1.Бараа  үйлчилгээний  зардал 564,971.1 552,710.5
15   1.1   Цалин,  хөлс  болон нэмэгдэл  урамшил 469,860.4 459,267.2
16           Мөнгөн  урамшуулал 39,122.6 37,692.5
17 55,988.1 53,655.9
18   1.2  Ажил олгогчооё  нийгмийн  даатгалд  төлөх  шимтгэл 35,628.7 33,777.4
20                                                                 Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 2,544.9 2,484.8
21                                                                 Тэтгэмжийн  даатгал 5,089.8 4,969.7
22                                                                 ҮОМШӨ  даатгал 10,179.8 9,939.2
23                                                                 ЭМНДаатгал 10,179.8 9,939.2
24                                                                  Ажилгүйдлийн даатгал 2,544.9 2,484.8
25   1.3  Бараа,  үйлчилгээний  бусад зардал 102,813.4 85,869.2
26            Бичиг хэрэг 1,186.3 666.8
27            Гэрэл цахилгаан 2,995.9 4,631.2
28            Түлш халаалт 16,441.0 13,210.5
29            Тээвэр  шатахуун 644.1
30             Шуудан холбоо 1,158.5 770.5
31             Цэвэр бохир ус 6,004.0 2,238.5
32             Хичээл үйлдвэрлэлийн  дадлага хийх 5,517.8 3,298.0
33             Эд хогшил 2,345.7 1,254.0
34             Нормийн  хувцас зөөлөн эдлэл 1,539.8 1,209.9
35            Үдийн цай 31,832.0 31,259.9
36             Эм 200.2
37              Урсгал засвар 2,918.9 3,942.3
38              Шагнал 864.7
39              Биеийн  тамир уралдаан  тэмцээний  зардал 495.8
40              Нэг удаагийн  тэтгэмж  урамшуулал 25,737.1 22,842.5
41 Ном хэвлэл худалдан авах 1,586.9 322.5
42 Мөнгөн урамшуулал
43 Татвар  төлбөр хураамж 558.9 92.6
44 Албан томилолт 785.8 130.0
45 Бусад авлага 2,094.9
46 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 09 сарын 30-ний үлдэгдэл 0.0 25,069.8
47 Үүнээс:  Банкны  харилцах дансны үлдэгдэл 0.0
48      Авлагын  эцсийн үлдэгдэл
49     Өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
50
 1. БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО
1.0 1.0
51 Ажиллагсад  бүгд 103.00 114.0
52 Удирдах ажилтан 1.00 1.00
53 Гүйцэтгэх захирал 89.00 100.0
54 Үйлчлэх  ажилтан 13.0 13.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: