х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

44-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 44-р сургууль
Хаяг, байршил: БЗД -ийн   16 хороо 16 хороолол 
Ерөнхий менежер: Л.Сувдаа
Нягтлан бодогч: Г.Ганцэцэг
Харилцах утас: 454460.
 
                                                   12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

өссөн  дүн

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

Мөнгөн хөрөнгийн   200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл    
Үүнээс:банкны   харилцах дансны үлдэгдэл    
Авлагын   эхний үлдэгдэл    
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл    
1.ОРЛОГЫН ДҮН

1,269,237,600.00

1,258,779.99

      Төсвийн санхүүжилт

1,256,037,600.00

1,211,033.14

      Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт

      Боловсролын газрын санхүүжилт

     Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос

13,200,000.00

47,746.85

     Туслах үйл ажиллгааны орлогоос

      Бусад орлогоос

2.Нийт зарлагын    дүн

1,269,237,600.00

1,258,780.00

 А.Урсгал зардлын дүн

1,269,237,600.00

1,258,780.00

1.Бараа үйлчилгээний   зардал

1,243,360,800.00

                            1,240,964.54

1.1Цалин, хөлс   болон нэмэгдэл урамшил

953,520,800.00

938,872.27

     Үндсэн цалин

878,203,200.00

863,310.63

     Үр дүнгийн нэмэгдэл

75,317,600.00

75,561.64

1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл

 

103,610.07

     Тэтгэвэр

66,746,500.00

71,119.14

     Тэтгэмж

4,767,300.00

4,061.27

     Ажилгүйдэл

4,767,300.00

4,061.27

     ҮОМШӨ

9,535,500.00

8,122.83

     Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

19,070,300.00

16,245.56

1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал

184,953,100.00

198,482.20

     Бичиг хэрэг

2,135,300.00

1,508.70

     Гэрэл цахилгаан

12,452,000.00

15,394.07

     Түлш халаалт

52,497,600.00

33,268.03

     Тээвэр шатахуун                     858,800.00

                                   855.00

     Шуудан холбоо

2,234,100.00

1,796.63

     Цэвэр бохир ус

15,073,300.00

19,734.67

     Дотоод албан томилолт

1,414,000.00

130.00

     Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

10,521,800.00

6,072.76

     Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл

2,970,000.00

2,976.66

     Эм

386,400.00

405.60

     Урсгал засвар

4,013,200.00

16,812.90

     Ном хэвлэл худалдан авах

2,856,700.00

1,786.20

     Эд хогшил худалдан авах

4,300,000.00

22,447.70

     Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл

4,300,000.00

22447.70

     Биен тамир уралдаан тэмцээн

893,500.00

666.50

     Үдийн цай

70,968,800.00

72,563.60

2.Татаас ба   ургсгал шилжүүлэг

25,876,800.00

17,815.46

2.1  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

25,876,900.00

17,815.46

       Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

24,417,700.00

14,447.46

       Шагнал урамшил

1,459,200.00

3,368.00

2.2Төлбөр   хураамж

1,377,600.00

2,063.18

      Татвар төлбөр хураамж

1,377,600.00

2,063.18

Б.Хөрөнгийн зардал    
    Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт    
    Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт    
    Мөнгөн хөрөнгийн 200…оны …сарын ..ны үлдэгдэл  

    Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл  

    Авлагын эцсийн үлдэгдэл    
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1

1

    Ажиллагсадын тоо

149

149

    Удирдах ажилтан

1

1

    Гүйцэтгэх ажилтан

108

108

    Үйлчлэх ажилтан

40

40

    Хүүхдийн тоо

1284

2169

                                                       11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

өссөн  дүн

төлөвлөгөө

гүйцэтгэл

Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
Авлагын эхний үлдэгдэл
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН

1,159,845.4

1,192.9

        Төсвийн санхүүжилт

1,147,767.4

1,147.7

        Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт
        Боловсролын газрын санхүүжилт
     Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос

12,078.00

45,145.0

       Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
        Бусад орлогоос
2.Нийт зарлагын  дүн

1,159,845.4

1,088,266.5

 А.Урсгал зардлын дүн

1,159,845.4

1,088,266.5

1.Бараа үйлчилгээний зардал

1,133,968.5

1,072,589.0

1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

873,624.5

822,641.6

       Үндсэн цалин

804,525,2

770,822.5

       Үр дүнгийн нэмэгдэл

69,099,3

51,819.09

1.2 Нийгмийн   даатгалын шимтгэл

96,098.3

91,162.9

       Тэтгэвэр

61,153.8

62,247.4

       Тэтгэмж

4,367.8

3,614.3

       Ажилгүйдэл

4,367.8

3,614.3

       ҮОМШӨ

8,736.5

7,228.9

       Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

17,472.4

14,457.8

1.3Бараа   үйлчилгээний бусад зардал

164,245.7

158,784.5

       Бичиг хэрэг

2,135.3

1,008.7

       Гэрэл цахилгаан

11,831.3

13,285.7

       Түлш халаалт

45,117.5

29,024.5

       Тээвэр шатахуун

858.8

                                   705.00

       Шуудан холбоо

2,010.6

1,560.96

       Цэвэр бохир ус

13,716,.7

15,086.34

       Дотоод албан томилолт

1,414.0

130.00

       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

9,586.5

3,255.52

       Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл

2,673.0

2,260.84

       Эм

347.8

405.60

       Урсгал засвар

4,013.2

16,777.90

       Ном хэвлэл худалдан авах

2,856.7

1,062.60

     Эд хогшил худалдан авах

4,300.0

9,687.00

       Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл

4,300.0

9,687.00

       Биен тамир уралдаан тэмцээн

743.3

       Үдийн цай

61,459.0

62,927.6

2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг

25,876.9

15,677.46

2.1    Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

25,876.9

15,677.46

         Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж

24,417.7

14,447.46

         Шагнал урамшил

1,459.2

1,230.0

2.2Төлбөр хураамж

1,182.0

1,606.18

        Татвар төлбөр хураамж

1,182.0

1,606.18

Б.Хөрөнгийн зардал
      Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
    Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
      Мөнгөн хөрөнгийн 2011 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл

104,645.85

    Үүнээс.:Банкны   харилцах дансны үлдэгдэл
      Авлагын эцсийн үлдэгдэл
    Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1

1

      Ажиллагсадын тоо

149

149

      Удирдах ажилтан

1

1

      Гүйцэтгэх ажилтан

108

108

    Үйлчлэх   ажилтан

40

40

    Хүүхдийн тоо

1284

2169

 
 
                                   Үзүүлэлт            Өссөн дүн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
Авлагын эхний үлдэгдэл
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН 1,045,663,8 1,059,990.3
Төсвийн санхүүжилт 1,034,681,4 1,034,681.00
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт
Боловсролын газрын санхүүжилт
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 10,982,4 24,436.8
Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
Бусад орлогоос 872,51
2.Нийт зарлагын дүн 1,045,663,8 946,619.4
А.Урсгал зардлын дүн 1,045,663,8 946,619.4
1.Бараа үйлчилгээний зардал 1,019,932,8 937,291.06
1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 790,537,2 729,356.4
Үндсэн цалин 727,878,7 676,421.1
Үр дүнгийн нэмэгдэл 62,658,5 51,544.8
1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 86,958,8 80,559.8
Тэтгэвэр 55,337,7 55,489.0
Тэтгэмж 3,952,4 3,133.7
Ажилгүйдэл 3,952,4 3,133.7
ҮОМШӨ 7,905,6 6,267.8
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 15,810,7 12,535.50
1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал 142,436,8 128,765.28
Бичиг хэрэг 2,135,3 1,008.70
Гэрэл цахилгаан 11,210,6 11,228.84
Түлш халаалт 34,930,3 26,502.15
Тээвэр шатахуун 858,8 705.00
Шуудан холбоо 1,787,2 1,389.94
Цэвэр бохир ус 12,360,1 10,307.95
Дотоод албан томилолт 1,414,0
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 8,651,2 2,295.68
Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 2,376,0 2,260.84
Эм 309,1 405.60
Урсгал засвар 4,013,2 10,050.80
Ном хэвлэл худалдан авах 2,142,5 1,062.60
Эд хогшил худалдан авах 4,300,0 2,457.00
Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл 4,300,0 2,457.00
Биен тамир уралдаан тэмцээн 743,3
Үдийн цай 54,220,2 57,484.00
2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг 25,731,0 9,328.34
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 25,731,0 9,328.34
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 24,417,7 8,098.34
Шагнал урамшил 1,313,3 1,230.00
2.2Төлбөр хураамж 985,0 1,606.18
Татвар төлбөр хураамж 985,0 1,606.18
Б.Хөрөнгийн зардал
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 200…оны …сарын ..ны үлдэгдэл 113,370.99
Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 113,370.99
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
Ажиллагсадын тоо 149 149
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 108 108
Үйлчлэх ажилтан 40 40
Хүүхдийн тоо 1284 2169
 
/ мян.төг/               9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                                 ҮЗҮҮЛЭЛТ          Өссөн дүн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 200.. оны 1сарын 1..ны үлдэгдэл
Үүнээс:банкны харилцах дансны үлдэгдэл
Авлагын эхний үлдэгдэл
Өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН 928,860.6 938,332.40
Төсвийн санхүүжилт 918,973.8 918,973.40
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт
Боловсролын газрын санхүүжилт
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 9,886.8 19,359.00
Туслах үйл ажиллгааны орлогоос
Бусад орлогоос
2.Нийт зарлагын дүн 928,860.6 817,094.85
А.Урсгал зардлын дүн 928,860.6 817,094.85
1.Бараа үйлчилгээний зардал 903,275.5 808,566.51
1.1Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 707,449.9 632,031.64
Үндсэн цалин 651,232.2 593,259.11
Үр дүнгийн нэмэгдэл 56,217.7 38,772.53
1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 77819.3 69601.4
Тэтгэвэр 49,521.6 48,009.85
Тэтгэмж 3,537.0 2,698.84
Ажилгүйдэл 3,537.0 2,698.84
ҮОМШӨ 7,074.7 5,397.99
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 14,149.0 10,795.88
1.3Бараа үйлчилгээний бусад зардал 118,006.3 106,933.48
Бичиг хэрэг 1,601.5 1,008.70
Гэрэл цахилгаан 10,589.9 10,031.75
Түлш халаалт 24,936.0 23,409.15
Тээвэр шатахуун 644.1 620.00
Шуудан холбоо 1,563.8 1,282.27
Цэвэр бохир ус 11,003.5 10,307.95
Дотоод албан томилолт 1,060.5
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,715.9 1,995.68
Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 2,079.0 1,538.00
Эм 270.5 336.00
Урсгал засвар 4,013.2 4,198.20
Ном хэвлэл худалдан авах 2,142.5 1,062.60
Эд хогшил худалдан авах 3,225.0 2,457.00
Бага үнэтэй түргэн элэгдэл зүйл 3,225.0 2,457.00
Биен тамир уралдаан тэмцээн 669.0
Үдийн цай 45,703.9 47,080.00
2.Татаас ба ургсгал шилжүүлэг 25,585.1 8,528.34
2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 25,585.1 8,528.34
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 24,417.7 7,298.34
Шагнал урамшил 1,167.4 1,230.00
2.2Төлбөр хураамж 788.0 1,606.18
Татвар төлбөр хураамж 788.0 1,606.18
Б.Хөрөнгийн зардал
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 200…оны …сарын ..ны үлдэгдэл 121,237.55
Үүнээс.:Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 121,237.55
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
3.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
Ажиллагсадын тоо 149 149
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 108 108
Үйлчлэх ажилтан 40 40
Хүүхдийн тоо 1284 2169
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: