х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

33-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 33-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 3-р хороо, 12-р хороолол
Ерөнхий менежер: З.Янжмаа
Нягтлан бодогч: Х.Сарантуяа
Харилцах утас: 451685.
 
/мян.төг/                                                                                                                 11 дүгээр сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
8.0
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
8.0
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
9.43
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1324705,0 1325546,4
6
  Төсвийн санхүүжилт
1284353,5 1272913,6
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
21820,6
46311,1
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
18530,9
6321,7
10
  Бусад орлогоос
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1324705,1 1184988,6
12
 А.Урсгал зардлын дүн
1324705,1 1184988,6
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
1289305,4 1175184,5
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
988956,0
897410,8
15
        Цалин
919112,6
853503,2
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
69843,4
43907,6
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
108785,3
99106,6
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
69227,1 63189,2
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
4944,8
4509,3
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
9889,5
8973,7
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
4944,8
4486,8
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
19779,1
17947,4
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
191564,1
178667,1
24
          Бичиг хэрэг
2619,2
1643,9
25
          Гэрэл цахилгаан
10499,5
12054,9
26
          Түлш халаалт
34105,2
25014,1
27
          Тээвэр шатахуун
1717,6
1065,0
28
          Шуудан холбоо
2466,9
1011,2
29
          Цэвэр бохир ус
20244,6
19356,3
30
          Дотоод албан томилолт
1734,7
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
20419,9 9374,1
32
          Эд хогшил худалдан авах
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
3278,7
1396,4
34
          Үдийн цай
72225,2 74073,6
36
          Урсгал засвар
7016,3
17398,0
37
          Татвар төлбөр хураамж
2886,6
1366,2
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
912,2
 137,7
39
          Эм
426,3
3016,8
40
          Ном хэвлэлийн зардал
3504,0
7181,2
41
          Шагнал урамшуулал
1790,0
2344,0
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
33609,7
 7460,0
43
          Бусад зардал
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл
140565,8
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
140565,8
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
155
155
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
42
42
55
  Үйлчлэх
 112  112
56
Хүүхдийн тоо
.
 /мян.төг/                                                                                                                 10 дугаар сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
8.0
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
8.0
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
9.43
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1192530,0 1173346,2
6
  Төсвийн санхүүжилт
 1155838,8  1142280,5
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
21635,3
25527,3
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
15055,9
5538,4
10
  Бусад орлогоос
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1192530,1 1071247,4
12
 А.Урсгал зардлын дүн
1192530,1 1071247,4
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
1157309,4 1061443,4
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
889060,2
810843,1
15
        Цалин
825729,0
767229,2
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
63331,2
43613,9
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
97796,7
89563,1
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
62234,4 57109,9
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
4445,3
4075,0
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
8890,5
8108,0
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
4445,3
4054,0
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
17781,2
16216,1
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
170452,5
161037,0
24
          Бичиг хэрэг
2619,2
1323,8
25
          Гэрэл цахилгаан
9461,1
10598,0
26
          Түлш халаалт
28661,6
23259,9
27
          Тээвэр шатахуун
1717,6
1065,0
28
          Шуудан холбоо
2192,8
924,0
29
          Цэвэр бохир ус
18242,4
16107,4
30
          Дотоод албан томилолт
1734,7
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
18342,3 8615.1
32
          Эд хогшил худалдан авах
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2914,4
1396,4
34
          Үдийн цай
63718,3 66246,0
36
          Урсгал засвар
7016,3
17398,0
37
          Татвар төлбөр хураамж
2405,5
1276.2
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
912,2
 137,7
39
          Эм
378,9
1096.8
40
          Ном хэвлэлийн зардал
2628,0
7181,2
41
          Шагнал урамшуулал
1611,0
2352,7
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
33609,7
 7460,0
43
          Бусад зардал
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл
102106,8
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
102106,8
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
155
155
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
42
42
55
  Үйлчлэх
 112  112
56
Хүүхдийн тоо
.
      /мян.төг/                                                                                                             9 дүгээр сар
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
8.0
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
8.0
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
9.43
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
1056224.1 1018991.5
6
  Төсвийн санхүүжилт
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
21450.0
1800,0
  Туслах үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
11580.9
5538.4
10
  Бусад орлогоос
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
1056244.2
946337.5
12
 А.Урсгал зардлын дүн
1056244.2 946337.5
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
1021202.5
937785.6
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
789164.4
721552.7
15
        Цалин
732345.4
677938.8
16
        Үр дүнгийн урамшуулал
56819.0
43613.9
17
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
86808.1
79709.6
18
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
55241.7 50830.1
19
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
3945.8
3626.5
20
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
7891.5
7215.15
21
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
3945.8
3607.5
22
         ЭМ даатгалын шимтгэл
15783.3
14430.2
23
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
145230.0
136523.2
24
          Бичиг хэрэг
1964.4
774.5
25
          Гэрэл цахилгаан
8422.7
9268.2
26
          Түлш халаалт
23218.0
23259.9
27
          Тээвэр шатахуун
1288.2
935.0
28
          Шуудан холбоо
1918.7
850.77
29
          Цэвэр бохир ус
16240.2
14241.5
30
          Дотоод албан томилолт
1301.0
31
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
16264.7 8615.12
32
          Эд хогшил худалдан авах
33
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2550.1
1216.4
34
          Үдийн цай
53710.2 52719.6
36
          Урсгал засвар
7016.3
17398.0
37
          Татвар төлбөр хураамж
1924.4
1276.2
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
821.2
39
          Эм
331.5
1096.85
40
          Ном хэвлэлийн зардал
2628
459.6
41
          Шагнал урамшуулал
1432.0
2344.0
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамшуулал
33609.7
43
          Бусад зардал
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл
72662.0
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
72662.0
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
155
155
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
42
42
55
  Үйлчлэх
 112  112
56
Хүүхдийн тоо
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: