х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

3-р цэцэрлэг: 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 3-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 9-р хороо Шархадны эцэст
Ерөнхий менежер: Н.Алтанцэцэг
Нягтлан бодогч: Д.Амаржаргал
Харилцах утас: 451910.
 
 

Үзүүлэлт

   

төсөв

гүйцэтгэл

А

1

2

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01-р сарын 01-ны   үлдэгдэл  
Үүнээс харилцах дансны үлдэгдэл    
Бусад байгууллагаас авах авлагын үлдэгдэл    
Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эхний   үлдэгдэл                    –
1. Орлогын дүн

340213.2

350653.0

    Төсвийн санхүүжилт

340213.2

348553

    Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
    Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт
    Үндсэн үйл ажиллагааны орлого
   Туслах үйл ажиллагааны орлого

2550,0

   Бусад орлого
 2. Нийт зардал

340213.2

305020.2

    А.   Урсгал зардлын дүн
 1. Бараа үйлчилгээний зардлын дүн

340213.2

305020.2

1.1. Цалин хөлс болон нэмэгдэл зардал

180459.2

175738.2

         Үндсэн цалин

159173.3

165485.0

          Үндсэн бус цалин

21285.9

10253.122

1.2. Ажил олгогчос төлөх НДШ

19850.5

19498.408

      Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
      Тэтгэвэрийн даатгал

12632.1

11864.505

      Тэтгэмжийн даатгал

902.3

955.027

      Ажилгүйдлийн даатгал

902.3

954.183

      ҮОМШӨ-ний даатгал

1804.4

1908.462

      Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж

3609.4

3816.231

1.3. Бараа үйлчилгээний бусад зардал

139903.6

109783.6

       Бичиг хэрэг

439

321.3

       Гэрэл цахилгаан

6411.3

6019.567

       Түлш халаалт

38493.2

24125.0

       Тээвэр шатахуун

682.5

872.5

       Шуудан холбоо

293.8

402

       Цэвэр бохир ус

3688.8

4326.02

        Эм

102.9

316.5

       Хичээл практик

1766.9

2152.0

       Ном   хэвлэл

177.6

173

       Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл

510.2

452

       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

1052.4

844.5

       Үдийн цай

79680.9

62406.17

       Албан томилолт

256

       Урсгал засвар

708.6

308.8

       Биеийн тамир уралдаан

291.7

       29997

2550,0

       Төлбөр хураамж бусад зардал

244

449.5

       Холбооны суваг ашигласны түрээс

225

275

      Шагнал

175

490.2

      Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж

4894.8

3293.5

      Үр   дүнгийн урамшуулал

65

200

   Б.    Хөрөнгийн зардал
     Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
     Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих ХО
     Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 31 ний үлдэгдэл

45623.8

     Үүнээс банкин дахь харилцха дансны үлдэгдэл

0

     Бусад байгууллагад өгөх өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл

       Байгуулагын тоо

1

1

      Ажиллагсадын тоо

39

39

      Удирдах ажилтан

1

1

      Гүйцэтгэх ажилтан

23

23

      Үйлчлэх ажилтан

15

15

 

Үзүүлэлт      Өссөн дүнгээр
төлөвлөгөө гүйцэтгэл
А 1 2
Мөнгөн хөрөнгийн 2012   оны 01-р сарын 01-ны үлдэгдэл
Үүнээс харилцах дансны   үлдэгдэл
Бусад байгууллагаас   авах авлагын үлдэгдэл
Бусад байгууллагад   өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1. Орлогын дүн 292696.9 303136.7
Төсвийн санхүүжилт 292696.9 301036.7
Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн   даатгалаас санхүүжилт
Үндсэн үйл ажиллагааны   орлого
Туслах үйл ажиллагааны   орлого 2100.0
Бусад орлого
2. Нийт зардал 292696.9 265291.2
    А. Урсгал зардлын дүн
1. Бараа үйлчилгээний   зардлын дүн 292696.9 265291.2
1.1. Цалин хөлс болон   нэмэгдэл зардал 158805.3 154422.4
       Үндсэн цалин 144287.3 146593.1
        Үндсэн бус цалин 14518 7829.3
1.2. Ажил олгогчос   төлөх НДШ 17468.5 17145.36
    Тэтгэвэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
    Тэтгэвэрийн даатгал 11116.3 10363.18
    Тэтгэмжийн даатгал 794 847.79
    Ажилгүйдлийн даатгал 794 847.9
    ҮОМШӨ-ний даатгал 1587.9 1695.39
   Байгуулагаас төлөх ЭМД хураамж 3176.3 3391.1
1.3. Бараа   үйлчилгээний бусад зардал 116423.1 93723.4
     Бичиг хэрэг 377.1 321.3
    Гэрэл цахилгаан 5676.7 5290
     Түлш халаалт 30335 20125.0
     Тээвэр шатахуун 570.0 702.5
     Шуудан холбоо 293.8 362
     Цэвэр бохир ус 3227.7 3682.5
     Эм 102.9 245
     Хичээл практик 1555.1 2132.0
     Ном хэвлэл 177.6 173
     Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 510.2 52
     Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 903.8 694.5
     Хоол 66174.2 52763.1
     Холбооны суваг ашигласны зардал 200 247.5
    Урсгал засвар 708.6 308.8
    Биеийн тамир уралдаан 252.8
    29997 2100.0
    Төлбөр хураамж бусад зардал 222.8 414.5
    Албан томилолт 126
    Шагнал 175 490.2
    Тэтгэвэрт гаргахад олгох нэг удаагийн   тэтгэмж 4894.8 3293.5
    Нэг удаагийн тэтгэмж  урамшуулал 65 200
Б.  Хөрөнгийн зардал
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих ХО
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих ХО
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31 ний үлдэгдэл
   Үүнээс банкин дахь харилцха дансны   үлдэгдэл 37845.5
0
Бусад байгууллагад   өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгуулагын тоо 1 1
    Ажиллагсадын тоо 39 39
    Удирдах ажилтан 1 1
    Гүйцэтгэх ажилтан 14 14
    Үйлчлэх ажилтан 23 24
 
  / мян.төг /                   9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ                                                                                           
                                   Үзүүлэлт
              Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
247477.5
257917.3
6
    Төсвийн санхүүжилт
247477.5
255817.3
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
    Бусад орлогоос
 
2100.0
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
247477.5
230204.3
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
247477.5
230204.3
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
127901.3
127573.3
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
15383.5
15053.2
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
 9789.5
9031.8
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
699.2
752.7
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1398.4
1505.2
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
699.2
752.8
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
2797.2
3010.7
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
92242.6
79748.5
22
          Бичиг хэрэг
377.1
135.8
23
          Гэрэл цахилгаан
5421.7
4542.7
24
          Түлш халаалт
24830.3
17725.0
25
          Тээвэр шатахуун
495.0
617.5
26
          Шуудан холбоо
293.9
322.0
27
          Цэвэр бохир ус
2766.6
3291.1
28
          Дотоод албан томилолт
 
 126.0
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
1333.2
2049.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
510.2
 52.0
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
755.2
694.4
32
          Хоол хүнс
48750.4
42763.1
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
11950.1
7829.3
34
          Урсгал засвар
708.6
308.8
35
          Татвар төлбөр хураамж
196.2
414.5
36
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
175.0
 220.0
37
          Эм
102.9
245.0
38
          Ном хэвлэлийн зардал
177.6
158.0
39
          Шагнал урамшуулал
175.0
490.2
40
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
4894.8
3293.4
41
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
42
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
43
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
44
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
27713.0
45
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
27713.0
46
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
47
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
48
Байгууллагын тоо
1
1
49
 Ажиллагсад бүгд
38
38
50
    Удирдах
1
1
51
    Гүйцэтгэх
14
14
52
    Үйлчлэх
23
23
. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: