х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

21-р сургууль 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 21-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД-ийн 6 хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: Л.Уранчимэг
Нягтлан бодогч: Ж.Гантуяа
Харилцах утас: 450532.
.
 
 

21-р сургуулийн 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                     Үзүүлэлт              Мөр       Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
                                 А                 Б                  В                Г
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл 1   108,6
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл 2   108,6
  Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3   0
  Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4   0
1 ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+..11 727234.5 768671.6
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 704817.0 704817.6
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт 7    
  Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих 8    
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9 21960.0 62280.0
  Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 10 457.5 1574.0
  Бусад орлого 11    
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+47 727234.5 703073.7
  А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+43 727234.5 703073.7
 
  1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+24 721153.5 698952.4
  1.1  Цалин хөлс болон нэмэгдэл 15=16+17 567662.4 533691.0
  Үндсэн цалин 16 523268.9 506414.3
  Үр дүнгийн урамшуулал 17 44393.5 27276.7
  1.2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 18=19+..23 62442.7 59742.5
  Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 19 39736.4 38676.1
  Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 20 2838.2 2633.3
  Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 21 2838.2 2633.3
  ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл 22 5676.6 5266.6
  Байгууллагаас төлөх ЭМД хураамж 23 11353.2 10533.2
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24=25+…42 91048.4 105518.9
  Бичиг хэрэг 25 1234.1 424.5
  Гэрэл цахилгаан 26 6955.4 6662.6
  Түлш халаалт 27 25007.9 16238.4
  Тээвэр шатахуун 28 858.8 255.0
  Шуудан холбоо 29 1162.1 855.6
  Цэвэр бохир ус 30 5613.4 3966.5
  Төсвийн хэмнэлт 31    
  Албан томилолт 32 817.2  
  Ном хэвлэл авах 33 1650.8 62,5
  Хичээл практикийн зардал 34 11304.5 436.0
  Эд хогшил авах 35 3834.8 21738.4
  Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах 36 1544.6 1548.5
  Үдийн цай 37 25297.9 23913.2
  Эм 38 200.8 220.0
  Урсгал засвар 39 3584,8 27847.0
  Төлбөр хураамж болон бусад зардал 40 1551.5 1056.2
  Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 41 429.8 185.9
  Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 42   108,6
 
  1. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
43=44 6081.0 4121.3
  Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 44=45+46 6081.0 4121.3
  1 удаагийн тэтгэмж урамшуулал 45 5237.7 3792.8
  Шагнал, урамшуулал 46 843.3 328,5
  Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 47=48+49    
  Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөр өнгө оруулалт 48    
  Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 49    
  Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11 сарын 30-ны үлдэгдэл 50   65706.5
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 51   65706.5
  Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 52    
  Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 53    
3 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 54 1 1
  Ажиллагсад бүгд 55=56+57+58 92 92
  Удирдах ажилтан 56 1 1
  Гүйцэтгэх ажилтан 57 68 68
  Үйлчлэх ажилтан 58 23 23
  Хүүхдийн тоо     1350

 

Захирал                               /Л. Уранчимэг/                                     Хянаж хүлээн авсан:

 

Ня-бо                                  /Ж. Гантуяа/                                          Мэргэжилтэн…….

21-р сургуулийн эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ                                                                                                                 /мян.төг/

                     Үзүүлэлт              Мөр       Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
                               А                 Б                  В                Г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл 1 108,6
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл 2 108,6
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0
1 ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+..11 578868.8 573692.7
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 560518.1 560518.7
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт 7
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих 8
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9 17976.0 12000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 10 374.5 1174.0
Бусад орлого 11
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+47 578868.6 501482,1
  А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+43 578868.6 501482,1
  1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+24 572956.2 497860,8
1.1    Цалин хөлс болон нэмэгдэл 15=16+17 454714.0 409409.8
Үндсэн цалин 16 418604.1 388938.7
Үр дүнгийн урамшуулал 17 36109.9 20471,1
1.2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 18=19+..23 50018.5 45862.6
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 19 31830.0 29495.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 20 2273.5 2045.9
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 21 2273.5 2045.9
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл 22 4547.2 4091.7
Байгууллагаас төлөх ЭМД хураамж 23 9094.3 8183.4
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24=25+…42 68223.7 42588,4
Бичиг хэрэг 25 925.6 352,3
Гэрэл цахилгаан 26 5579.6 5805.5
Түлш халаалт 27 17862.7 14132,9
Тээвэр шатахуун 28 644.1 85,0
Шуудан холбоо 29 903.9 727.3
Цэвэр бохир ус 30 4503.0 3144.6
Төсвийн хэмнэлт 31
Албан томилолт 32 612.9
Ном хэвлэл авах 33 1238.1 62,5
Хичээл практикийн зардал 34 9098.7 89.0
Эд хогшил авах 35 1917.4 122,0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах 36 1029,8
Үдийн цай 37 18812.7 17620.8
Эм 38 89.2
Урсгал засвар 39 3584,8
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 40 1034.3 152,0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 41 386.9 185.9
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 42 108,6
  1. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
43=44 5912.4 3621.3
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 44=45+46 5912.4 3621.3
1 удаагийн тэтгэмж урамшуулал 45 5237.7 3292.8
Шагнал, урамшуулал 46 674.7 328,5
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 47=48+49
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөр өнгө оруулалт 48
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 49
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 9 сарын 30-ны үлдэгдэл 50 72319,2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 51 72319,2
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 52
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 53
3 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 54 1 1
Ажиллагсад бүгд 55=56+57+58 92 92
Удирдах ажилтан 56 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 57 68 68
Үйлчлэх ажилтан 58 23 23
Хүүхдийн тоо 1350
 
21-р сургуулийн эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

                                                                                                                 /мян.төг/

                     Үзүүлэлт              Мөр       Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
                               А                 Б                  В                Г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл 1 108,6
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл 2 108,6
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0
1 ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+..11 578868.8 573692.7
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 560518.1 560518.7
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт 7
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих 8
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9 17976.0 12000.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 10 374.5 1174.0
Бусад орлого 11
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+47 578868.6 501482,1
  А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+43 578868.6 501482,1
  1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+24 572956.2 497860,8
1.1    Цалин хөлс болон нэмэгдэл 15=16+17 454714.0 409409.8
Үндсэн цалин 16 418604.1 388938.7
Үр дүнгийн урамшуулал 17 36109.9 20471,1
1.2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 18=19+..23 50018.5 45862.6
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 19 31830.0 29495.7
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 20 2273.5 2045.9
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 21 2273.5 2045.9
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл 22 4547.2 4091.7
Байгууллагаас төлөх ЭМД хураамж 23 9094.3 8183.4
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24=25+…42 68223.7 42588,4
Бичиг хэрэг 25 925.6 352,3
Гэрэл цахилгаан 26 5579.6 5805.5
Түлш халаалт 27 17862.7 14132,9
Тээвэр шатахуун 28 644.1 85,0
Шуудан холбоо 29 903.9 727.3
Цэвэр бохир ус 30 4503.0 3144.6
Төсвийн хэмнэлт 31
Албан томилолт 32 612.9
Ном хэвлэл авах 33 1238.1 62,5
Хичээл практикийн зардал 34 9098.7 89.0
Эд хогшил авах 35 1917.4 122,0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах 36 1029,8
Үдийн цай 37 18812.7 17620.8
Эм 38 89.2
Урсгал засвар 39 3584,8
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 40 1034.3 152,0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 41 386.9 185.9
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 42 108,6
  1. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
43=44 5912.4 3621.3
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 44=45+46 5912.4 3621.3
1 удаагийн тэтгэмж урамшуулал 45 5237.7 3292.8
Шагнал, урамшуулал 46 674.7 328,5
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 47=48+49
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөр өнгө оруулалт 48
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 49
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 9 сарын 30-ны үлдэгдэл 50 72319,2
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 51 72319,2
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 52
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 53
3 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 54 1 1
Ажиллагсад бүгд 55=56+57+58 92 92
Удирдах ажилтан 56 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 57 68 68
Үйлчлэх ажилтан 58 23 23
Хүүхдийн тоо 1350
 
                                   2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                     Үзүүлэлт              Мөр       Төлөвлөгөө         Гүйцэтгэл
                               А                 Б                  В                Г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1 сарын 1-ний үлдэгдэл 1 108,6
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл 2 108,6
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0
1 ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+..11 653545.6 667736.2
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 633161.6 633162.2
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгох санхүүжилт 7
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих 8
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 9 19968.0 33200.0
Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 10 416.0 1374.0
Бусад орлого 11
2 НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+47 653545.6 593636.0
  А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+43 653545.6 593636.0
  1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+24 647548.9 589514.7
1.1    Цалин хөлс болон нэмэгдэл 15=16+17 511188.2 469168.0
Үндсэн цалин 16 470936.5 442209.9
Үр дүнгийн урамшуулал 17 40251.7 26958.1
1.2 Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 18=19+..23 56230.6 52541.0
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 19 35783.2 34042.8
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 20 2555.9 2312.3
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 21 2555.9 2312.3
ҮОМШӨ даатгалын шимтгэл 22 5111.9 4624.5
Байгууллагаас төлөх ЭМД хураамж 23 10223.8 9249.1
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24=25+…42 80130.1 67805.7
Бичиг хэрэг 25 1234.1 424.5
Гэрэл цахилгаан 26 6267.5 6076.9
Түлш халаалт 27 21435.3 14132.9
Тээвэр шатахуун 28 858.8 85,0
Шуудан холбоо 29 1033.0 765.6
Цэвэр бохир ус 30 5058.2 3423.2
Төсвийн хэмнэлт 31
Албан томилолт 32 817.2
Ном хэвлэл авах 33 1238.1 62,5
Хичээл практикийн зардал 34 10201.6 216.0
Эд хогшил авах 35 2876.1 16361.0
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах 36 1373.0 556.0
Үдийн цай 37 22318.2 21673.6
Эм 38 111.5
Урсгал засвар 39 3584,8 3582.0
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 40 1292.9 152,0
Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 41 429.8 185.9
Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 42 108,6
  1. Татаас ба урсгал шилжүүлэг
43=44 5996.7 4121.3
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 44=45+46 5996.7 4121.3
1 удаагийн тэтгэмж урамшуулал 45 5237.7 3792.8
Шагнал, урамшуулал 46 759.0 328,5
Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 47=48+49
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөр өнгө оруулалт 48
Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 49
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10 сарын 31-ны үлдэгдэл 50 74208.8
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 51 74208.8
Байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 52
Байгууллага, иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 53
3 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 54 1 1
Ажиллагсад бүгд 55=56+57+58 92 92
Удирдах ажилтан 56 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 57 68 68
Үйлчлэх ажилтан 58 23 23
Хүүхдийн тоо 1350

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: