х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

14-р сургууль: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: БЗД-ийн 14-р сургууль
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо ЭТӨЧ
Ерөнхий менежер: В.Цэцгээ
Нягтлан бодогч: Ш.Баттуяа
Харилцах утас: 450785.
                                                                                
                                14-р сугуугль 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
                                                                                                                                                                                /мян төг/

Д/Д
зүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
937,629,1 957,926,2
3
             Төсвийн санхүүжилт
937,629,1 937,226,2
4
             Мөнгөн урамшуулал
5
             Бусад санхүүжилт
6
2.Нийт зардлын дүн
937,629,1 844,693,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
805,113,3 745,033,5
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
805,113,3 745,033,5
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
10
                           Үндсэн цалин
668,649,4 624,518,8
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
57,115,0 46,610,3
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
79,348,9 73,904,4
13
                         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
50,318,2 48,922,7
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
3,628,9 3,122,8
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
7,257,6 6,245,4
16
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл
3,628,9 3,122,8
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
14,515,3 12,490,7
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
130,989,7 99,660,1
19
             Бичиг хэрэг
2,480,7 1,849,7
20
                       Гэрэл цахилгаан
7,281,6 6,877,6
21
                      Түлш халаалт
27,251,6 20,181,5
22
                       Тээвэр шатахууны зардал
858,8 340,0
23
                       Шуудан холбоо
2076,8 666,1
24
                       Цэвэр бохир ус
6,390,6 3,066,4
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
5,476,7 29,5
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2,759,9 1,046,0
27
                       Үдийн цайны зардал
63,190,9 51,650,8
28
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
2,489,0 107,5
29
                            Урсгал засвар
3,550,0 11,382,6
30
                       Эм
359,0 414,3
31
                            Эд хогшил худалдан авах
3,809,0
32
                       Шагнал урамшил
1,526,1 1,733,1
33
Томилолт
34
                            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
35
                            Татвар төлбөр хураамж
35
                            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
36
                            Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
                            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
113,283,6
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 129
42
Удирдах ажилтан
 
 6
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 93
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 30
45
Сургуулийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 2580
                                                                                                                                                                                                  /мян төг/
Д/Д
зүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
832327,6 832215,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
831953,1
831966,2
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
832327,6 750334,9
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
596291,8
550142,5
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
51239,7
46610,3
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
72227,3 65707,1
13
                         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
46328,6
43700,7
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 3237,3
2750,8
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
6474,7
5501,6
16
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 3237,3
2750,8
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 12949,4
11003,2
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
19
             Бичиг хэрэг
1860,6 1702,2
20
                       Гэрэл цахилгаан
6388,6
6107,4
21
                      Түлш халаалт
22543,0
18372,5
22
                       Тээвэр шатахууны зардал
858,8
 340,0
23
                       Шуудан холбоо
1817,2
590,1
24
                       Цэвэр бохир ус
5623,4
2725,6
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
4884,6
29,5
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2344,1
1046,0
27
                       Үдийн цайны зардал
53265,6 51650,8
28
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
2489,0
107,5
29
                            Урсгал засвар
3550,0 2873,0
30
                       Эм
 314,1
282,3
31
                            Эд хогшил худалдан авах
2856,7
 
32
                       Шагнал урамшил
 1356,5
1733,1
33
Томилолт
821,5
 
34
                            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
35
                            Татвар төлбөр хураамж
409,3
264,0
35
                            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
775,1
 
36
                            Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
                            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Сургуулийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 
 
                                               2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Д/Д
зүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
832327,6 832215,7
3
             Төсвийн санхүүжилт
937213,1
937226,2
4
             Мөнгөн урамшуулал
 
 
5
             Бусад санхүүжилт
 
 
6
2.Нийт зардлын дүн
937629,1 836333,6
7
А. Урсгал зардлын дүн
 
 
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
 
 
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
10
                           Үндсэн цалин
668649,4
642518,8
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
57115,0
46610,3
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
79348,9 73904,4
13
                         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
50318,2
48922,7
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 3628,9
3122,8
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
7257,6
6245,4
16
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл
 3628,9
3122,8
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
 14515,3
12490,7
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 130989,7
91300,1
19
             Бичиг хэрэг
2480,7 1849,7
20
                       Гэрэл цахилгаан
7281,6
6877,6
21
                      Түлш халаалт
27251,6
20181,5
22
                       Тээвэр шатахууны зардал
858,8
 340,0
23
                       Шуудан холбоо
2076,8
666,1
24
                       Цэвэр бохир ус
6390,6
3066,4
25
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
5476,7
29,5
26
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
2759,9
1046,0
27
                       Үдийн цайны зардал
63190,9 51650,8
28
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
2489,0
107,5
29
                            Урсгал засвар
3550,0 3022,6
30
                       Эм
 314,1
282,3
31
                            Эд хогшил худалдан авах
2856,7
 
32
                       Шагнал урамшил
 1356,5
1733,1
33
Томилолт
821,5
 
34
                            Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 
 
35
                            Татвар төлбөр хураамж
510,9
264,0
35
                            Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
861,3
 
36
                            Төсөл арга хэмжээ
 
 
37
                            Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
 
 
38
                        Мөнгөн урамшуулал
 
 
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 8-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
 
42
Удирдах ажилтан
 
 
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
44
Үйлчлэх ажилтан
 
 
45
Сургуулийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: