х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

111-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/18

Байгууллагын нэр: 111-р сургууль
Хаяг байршил: 18-р хороо
Ерөнхий менежер: О.Бөхчулуун
Нягтлан бодогч: Г.Гэрэлмаа
Харилцах утас: 459464.
.
 
   

                    2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 447,324,9 453,247,9
6   Төсвийн санхүүжилт 444,324,9 444,325,2
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 3,000,
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 3,000,0 2,250,0
10   Бусад орлогоос
11 2.Нийт зардагын дүн 447,324,8
12  А.Урсгал зардлын дүн 384,697,7 415,509,7
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 346,574,6 347,863,7
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 317,768,4 313,650,5
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 38,123,1 34,213,2
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 24,260,2 21,667,2
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 1,732,8 1,568,0
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 3,465,8 3,137,0
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1,732,8 1,568,0
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 6,931,5 6,273,0
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 62,627,1 67,646,0
22           Бичиг хэрэг 695,2 676,5
23           Гэрэл цахилгаан 2,855,4 3,368,9
24           Түлш халаалт 10,621,5 6,438,9
25           Тээвэр шатахуун 858,8 315,0
26           Шуудан холбоо 654,8 955,8
27           Цэвэр бохир ус 5,506,8 3,749,6
28           Дотоод албан томилолт 460,4 448,0
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 3,155,5 1,659,9
30           Эд хогшил худалдан авах 1,296,2 970,8
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 870,2 687,3
32           Хоол хүнс
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34           Урсгал засвар 984,4 7,767,1
35          Үдийн цай 20,377,0 18,601,3
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 242,1 151,8
37         Эм 113,1 168,5
38           Ном хэвлэлийн зардал 930,0 430,3
39           Тэтгэвэрт гарахад олгох  тэтгэмж 12,192,0 17,663,8
40           Бусад зардал
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл  37,738,2
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо  1
49  Ажиллагсад бүгд  56
50   Удирдах  1
51   Гүйцэтгэх  38
52   Үйлчлэх  17
Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 355625,9 363010,7
6   Төсвийн санхүүжилт 355625,9 357415,0
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 2250,0
10   Бусад орлогоос 3345,7
11 2.Нийт зардагын дүн 355626,1
12  А.Урсгал зардлын дүн 308832,3 312923,9
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 278227,3 271024,0
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 254798,0 244044,7
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 30605,0 26979,3
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 19475,8 17217,6
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 1391,2 1220,2
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 2782,3 2440,4
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1391,2 1220,2
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 5564,5 4880,9
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 46793,8 41899,9
22           Бичиг хэрэг 521,4 489,2
23           Гэрэл цахилгаан 2290,6 2769,7
24           Түлш халаалт 5444,0 4499,8
25           Тээвэр шатахуун 644,1 315.0
26           Шуудан холбоо 509,3 829.60
27           Цэвэр бохир ус 4417,5 2804,3
28           Дотоод албан томилолт 345,3 448,0
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1330,2 629,5
30           Эд хогшил худалдан авах 792,2 792,0
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 676,8 329,6
32           Хоол хүнс
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34           Урсгал засвар 984,4 4767,1
35          Үдийн цай 15153,3 13519,3
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 218
37         Эм  88,0 20,0
38           Ном хэвлэлийн зардал 697,5 218,5
39           Тэтгэвэрт гарахад олгох  тэтгэмж 12192,0 9061,0
40           Бусад зардал
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл 50086,8
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 50086,8
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо
49  Ажиллагсад бүгд
50   Удирдах
51   Гүйцэтгэх
52   Үйлчлэх

                               

 
 
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 404481,2 407683,5
6   Төсвийн санхүүжилт 401481,2 401481,5
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 2250,0
10   Бусад орлогоос 3952,0
11 2.Нийт зардагын дүн 404481,2
12  А.Урсгал зардлын дүн 346820,4 360604,7
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 312450,9 312042,5
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 286333,0 281427,2
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 34369,5 30615,3
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 21871,4 19358,3
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 1562,3 1407,0
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 3124,5 2814,0
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1562,3 1407,0
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 6249,0 5629,0
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 57660,8 48562,2
22           Бичиг хэрэг 695,2 676,5
23           Гэрэл цахилгаан 2573,0 3122,8
24           Түлш халаалт 9532,7 4823,4
25           Тээвэр шатахуун 858,8 315.0
26           Шуудан холбоо 581,8 884.70
27           Цэвэр бохир ус 4962,1 3103,1
28           Дотоод албан томилолт 460,4 448,0
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 2994,3 1447,9
30           Эд хогшил худалдан авах 1296,2 970,8
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 773,5 584,5
32           Хоол хүнс
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34           Урсгал засвар 984,4 4767,1
35          Үдийн цай 17977,0 17066,1
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 242,2
37         Эм  100,60 168,5
38           Ном хэвлэлийн зардал 697,5 430,3
39           Тэтгэвэрт гарахад олгох  тэтгэмж 12192,0 9161,0
40           Бусад зардал
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо
49  Ажиллагсад бүгд
50   Удирдах
51   Гүйцэтгэх
52   Үйлчлэх
Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 355625,9 363010,7
6   Төсвийн санхүүжилт 355625,9 357415,0
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих 2250,0
10   Бусад орлогоос 3345,7
11 2.Нийт зардагын дүн 355626,1
12  А.Урсгал зардлын дүн 308832,3 312923,9
13   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 278227,3 271024,0
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 254798,0 244044,7
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 30605,0 26979,3
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 19475,8 17217,6
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 1391,2 1220,2
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 2782,3 2440,4
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 1391,2 1220,2
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 5564,5 4880,9
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 46793,8 41899,9
22           Бичиг хэрэг 521,4 489,2
23           Гэрэл цахилгаан 2290,6 2769,7
24           Түлш халаалт 5444,0 4499,8
25           Тээвэр шатахуун 644,1 315.0
26           Шуудан холбоо 509,3 829.60
27           Цэвэр бохир ус 4417,5 2804,3
28           Дотоод албан томилолт 345,3 448,0
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1330,2 629,5
30           Эд хогшил худалдан авах 792,2 792,0
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 676,8 329,6
32           Хоол хүнс
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34           Урсгал засвар 984,4 4767,1
35          Үдийн цай 15153,3 13519,3
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 218
37         Эм  88,0 20,0
38           Ном хэвлэлийн зардал 697,5 218,5
39           Тэтгэвэрт гарахад олгох  тэтгэмж 12192,0 9061,0
40           Бусад зардал
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл 50086,8
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 50086,8
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо
49  Ажиллагсад бүгд
50   Удирдах
51   Гүйцэтгэх
52   Үйлчлэх

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: