х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Хонхорын их эмчийн салбар: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Хонхорын их эмчийн салбар
Хаяг байршил: БЗД-ийн 11-р хороо Хонхор
Ерөнхий менежер: Л.Гагийнаа
Нягтлан бодогч: Н.Наранбаатар
Харилцах утас: 248854.
                                                    
                                                  12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

Б

В

Мөнгөн   хөрөнгийн 2010 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл                     9.7
Үүнээс   банкин дахь харилцах үлдэгдэл                     9.7
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын   дүн                221,965.00          227,157.5
АвлагаС1                221,965.00              1,438.0
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт

               221,965.00

         221,965.0
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалын санхүүжих
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос

                             –

Туслах   үйл ажиллаганы орлогоос              5,192.5
Үр дүнгийн   санхүүжилт
Нийт   зардалын дүн                221,965.00          227,167.2
А.Урсгал   зардлын дүн                221,965.00          227,167.2
1.   Бараа үйлчилгээний зардал

221965.00

         227,167.2
1.1   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

147632.5

Үндсэн   цалин

141454.9

         141,560.9
Унаа   , хоолны хөлс

6177.6

1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

16326.9

           15,523.2
Тэтгэвэрийн   даатгалын шимтгэл

10389.8

             9,878.4
Тэтгэмж

742.1

                705.6
ҮОМШӨД

1484.3

             1,411.2
Ажилгүйдэл

742.1

                705.6
Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж

2968.5

             2,822.4
үр дүн
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал

58005.6

           70,083.1
Бичиг   хэрэг

1047.1

             2,117.2
Гэрэл   цахилгаан

1758.6

             1,338.4
Түлш   халаалт

7727.4

             4,395.2
Тээвэр   шатахуун

7259.2

             6,500.0
Шуудан   холбоо

706.8

                527.3
Цэвэр   бохир ус

784.8

                  60.0
Эмийн   зардал

19740.9

           15,720.0
багж   хэрэгсэл худалдан авах              7,180.5
бага үнэтэй   түргэн элэгдэх зүйлс
Ном,   хэвлэл авах

150

                  85.0
Эд   хогшил худалдан авах /эд хогшил/

483.6

Эд   хогшил худалдан авах /тоног төхөөрөмж/
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл авах

1200

                472.2
Татвар   төлбөр хураамж
Урсгал   засвар

2000

             9,840.7
дотоод   албан томилолт

1474

тээврийн   хэрэгслийн татвар

200

                145.5
Хоолны   зардал

8628

           13,149.6
банк   санхүүгийн байгууллагын хөлс

500

тээврийн   хэрэгслийн onosh

200

                  20.0
тээврийн   хэрэгслийн даатгал

300

Аудит

300

                390.0
хог   хаягдал

2425.9

             1,012.2
шагнал

123.5

             1,490.0
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

475

                713.6
Хөтөлбөр   болон төсөлийн 29997

170.8

             4,675.8
төрийн   албан хаагч мэргэжил дээшлүүлэх

100

                203.0
газрын   төлбөр

250

                  35.0
2011   оны төсвийн үлдэгдэл 22443 төвлөрүүлэх                   12.0
Мөнгөн   хөрөнгийн 2010 оны 12-р сарын 30-ны үлдэгдэл                    (0.0)
Байгууллагын   тоо

1

1

Ажиллагсад   бүгд

20

Удирдах   ажилтан

1

Гүйцэтгэх   ажилтан

17

Үйлчлэх   ажилтан

2

 
/мян.төг/                                11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
9,7
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
9,7
3
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн   эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
201839,2
207904,7
6
  Төсвийн санхүүжилт
201839,2
202726,0
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
10
  Бусад орлогоос
 1438,0
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
201839,20
182152,4
12
А.Урсгал зардлын дүн
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
201839,20
182152,4
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
128731,3
123881,8
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
14882,4
13586,5
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
9470,6
8645,9
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
676,5
617,6
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1352,9
1235,1
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
676,5
617,6
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
2705,9
2470,3
21
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
52563,4
44684,1
22
          Бичиг хэрэг
994,8
1582,9
23
          Гэрэл цахилгаан
1641,5
1237,1
24
          Түлш халаалт
6904,5
2764,5
25
          Тээвэр шатахуун
6764,5
5300,0
26
          Шуудан холбоо
663,5
323,5
27
          Цэвэр бохир ус
731,3
60,0
28
          Дотоод албан томилолт
1432,9
 
29
          Багаж хэрэгсэл худалдан авах
683,6
2159,5
30
          Эд хогшил худалдан авах
483,6
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1200,0
472,2
32
          Хоол хүнс
7534,0
5613,8
33
          Аудитын зэрэглэл
300,0
390,0
34
          Урсгал засвар
1000,0
4000,7
35
          Төрийн албан хаагчийн мэргэжил дээшлүүлэх
100,0
203,0
36
          Эмийн зардал
18096,3
13443,1
37
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
475,0
713,6
38
          Ном хэвлэлийн зардал
75,0
85,0
39
          Газрын төлбөр
250,0
35,0
40
          Шагнал урамшуулал
123,5
690,0
 41
          Хөтөлбөр болон төслийн 29997
170,8
4625,3
 42
          Хог хаягдал устгах цэвэрлэх
2222,2
759,2
 43
          Банк санхүүгийн байгууллагын
500,0
0,0
 44
          Тээврийн хэрэгслийн даатгал
300,0
0,0
 45
          Тээврийн хэрэгслийн онош
200,0
20,0
46
          Тээврийн хэрэгслийн татвар
200,0
145,5
47
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
48
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
49
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
50
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08   сарын 31 ны үлдэгдэл
25762,0
51
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
25762,0
52
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
53
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
54
Байгууллагын тоо
1
1
55
Ажиллагсад бүгд
20
20
56
  Удирдах
1
1
57
  Гүйцэтгэх
17
17
58
  Үйлчлэх
2
2
 
 
/мян.төг/                                8-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
9,7
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
9,7
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн   эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
149045,9
149045,9
6
  Төсвийн санхүүжилт
128908,7
144574,5
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
4471,4
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
128908,7
134119,4
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
87017,6
100008,7
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
82899,2
90119,7
15
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
4118,4
9889,0
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
2620,8
6293,0
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
187,2
449,5
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
374,4
899,0
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
187,2
449,5
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
748,8
1798,0
21
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
41891,1
34110,7
22
          Бичиг хэрэг
837,6
1433,4
23
          Гэрэл цахилгаан
1340,8
925,6
24
          Түлш халаалт
5093,8
2081,5
25
          Тээвэр шатахуун
5550,4
4100,0
26
          Шуудан холбоо
533,6
323,5
27
          Цэвэр бохир ус
600,0
60,0
28
          Дотоод албан томилолт
1609,0
0,0
29
          Багаж хэрэсэл худалдан авах
 
860,5
30
          Эд хогшил худалдан авах
483,6
 
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1200,0
472,2
32
          Хоол хүнс
4752,0
5613,8
33
          Аудитын зэрэглэл
300,0
390,0
34
          Урсгал засвар
2000,0
1815,5
35
          Татвар төлбөр хураамж
341,0
0,0
36
          Эмийн зардал
13162,4
9636,9
37
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
475,0
713,6
38
          Ном хэвлэлийн зардал
150,0
85,0
 
          Газрын төлбөр
250,0
35,0
39
          Шагнал урамшуулал
123,5
690,0
 
          Хөтөлбөр болон төслийн 29997
170,8
4115,0
 
                                   Хог хаягдал
1617,6
759,2
 
          Банк санхүүгийн байгууллагын
500,0
0,0
 
          Тээврийн хэрэгслийн даатгал
300,0
0,0
 
          Тээврийн хэрэгслийн онош
200,0
0,0
40
          Тээврийн хэрэгслийн татвар
200,0
0,0
41
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
42
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
43
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
 
 
44
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08   сарын 31 ны үлдэгдэл
 
14936,2
45
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
14936,2
46
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
47
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
48
Байгууллагын тоо
1
1
49
 Ажиллагсад бүгд
20
20
50
  Удирдах
1
1
51
  Гүйцэтгэх
17
17
52
  Үйлчлэх
2
2
 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: