х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Гачууртын хүн эмнэлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/15

Байгууллагын нэр:  Гачууртын хүн эмнэлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 20-р хороо Гачуурт
Ерөнхий менежер:  Р.Амаржаргал
Нягтлан бодогч: Л.Цэцэгмаа
Харилцах утас: 490017.
 
2012 оны эхний 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Код Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮН

1

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

2

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

1,638.04

3

Авлагын эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

4

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

5

I.    ОРЛОГЫН ДҮН

0.00

206,832.10

6

      Төсвийн санхүүжилт

201,968.10

201,968.10

7

      Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт

0.00

0.00

8

       Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих

0.00

0.00

9

       Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос

0.00

20.00

10

       Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос

0.00

0.00

11

        Бусад орлого

0.00

4,844.00

12

II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

201,968.10

208,470.14

13

А.Урсгал зардлын дүн

201,968.10

208,470.14

14

1.Бараа үйлчилгээний зардал

201,968.10

208,470.14

15

  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

122,340.50

118,186.41

16

        Үндсэн цалин

120,510.10

117,271.41

17

   Унаа  хоолны    зардал

1,830.40

915.00

18

Нийгмийн  даатгалын  шимтгэл

13,483.50

13,364.91

     Тэтгэврийн  даатгалын    шимтгэл

8,589.89

8,132.02

19

       тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

611.70

1,096.37

20

      үйлдвэрлэлийн ослын   даатгалын шимтгэл

1,223.40

1,181.86

21

       ажилгүйдэлын   даатгалын шимтгэл

611.70

590.93

22

        Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж

2,446.81

2,363.73

23

  1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал

66,144.10

76,918.82

24

        Бичиг хэрэг

1,001.20

1,611.90

25

        Гэрэл   цахилгаан

2,041.30

1,889.08

26

        Түлш халаалт

10,981.00

8,501.47

27

        Тээвэр   шатахуун

6,532.60

7,677.60

28

        Шуудан холбоо

706.80

639.65

29

        Цэвэр бохир   ус

610.30

568.70

30

        Дотоод албан   томилолт

1,474.00

120.00

31

        Гадаад томилолт   (арга хэмжээ)

0.00

0.00

32

        Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх

0.00

0.00

33

        Нормийн хувцас зөөлөн   эдлэл

1,530.00

1,680.00

34

        Хоол, хүнс

10,485.00

10,653.04

35

        Эм

22,052.00

22,719.54

36

        Урсгал  засвар

1,668.40

2,310.00

37

        Байрны түрээсийн хөлс

0.00

0.00

38

         Тээврийн  хэрэгслэлийн  оношилгоо

200.00

30.00

39

          Тээврийн  хэрэгслэлийн  даатгал

300.00

300.00

40

        Ном хэвлэл   худалдан авах

150.00

153.80

41

        Эд хогшил худалдан   авах

0.00

0.00

42

           Багаж   хэрэгсэл

1,265.10

1,267.75

43

    Банк  санхүүгийн    байгуулагаар  гүйцэтгэсэн

500.00

200.00

44

       Төрийн  албан    хаагчийн  мэргэжил  дээшлүүлэх

160.00

160.00

45

           Бага үнэтэй, түргэн   элэгдэх зүйлс

0.00

1,709.65

46

      Газрын  төлбөр

250.00

179.37

47

Хог  хаягдал  устгах    зардал

3,106.40

2,178.36

48

  Татан  төвлөрүүлэлт

0.00

8,160.11

49

Төсөл  арга  хэмжээний зардал

0.00

2,954.00

50

 Аудит  зэрэглэл тогтоох үйлчилгээ

300.00

0.00

51

2. Татаас ба урсгал шилжүүлэг

0.00

0.00

52

2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

0.00

0.00

53

               Оюутны   тэтгэлэг

0.00

0.00

54

               Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

500.00

450.00

55

               Ажил   олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал

0.00

0.00

56

               Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж

0.00

0.00

57

               Шагнал   урамшил

130.00

797.80

58

2.2 Төлбөр хураамж

0.00

0.00

59

               Татвар төлбөр   хураамж

0.00

0.00

60

               Тээврийн   хэрэгслийн татвар

200.00

7.00

61

0.00

0.00

62

               Олон улсын   байгууллагын гишүүний татвар

0.00

0.00

63

Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

0.00

0.00

64

        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

65

        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

66

Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл

0.00

0.00

67

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

0.00

68

Авлагын эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

69

Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

70

III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО

1.00

1.00

71

Ажиллагсад бүгд

20.00

20.00

72

Удирдах ажилтан

1.00

1.00

73

Гүйцэтгэх ажилтан

14.00

14.00

74

Үйлчлэх ажилтан

5.00

5.00

75

Гэрээт ажилтан

0.00

0.00

0.00

0.00

 
 
2012 оны эхний 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Код Үзүүлэлт            ӨССӨН ДҮН
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 1,638.04
3 Авлагын эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
4 Өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
5 I.    ОРЛОГЫН ДҮН 167,219.40 170,193.40
6       Төсвийн санхүүжилт 167,219.40 167,219.40
7       Төсвийн хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт 0.00 0.00
8        Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих 0.00 0.00
9        Үндсэн үйл   ажилллагааны орлогоос 0.00 20.00
10        Туслах үйл   ажилллагааны орлогоос 0.00 0.00
11         Бусад орлого 0.00 2,954.00
12 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 167,219.40 156,200.90
13 А.Урсгал зардлын дүн 167,219.40 156,200.90
14 1.Бараа үйлчилгээний зардал 167,219.40 156,200.90
15   1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 148,045,600.00 94,932.09
16         Үндсэн цалин 98,830.60 94,017.09
17      Унаа  хоолны    хөнгөлөлт 1,525.00 915.00
  Нийгмийн  даатгалын     шимтгэл 11,064.50 10,769.18
18        тэтгэврийн  даатгалын шимтгэл 6,645.25 6,645.25
19        тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 801.31 801.31
20       үйлдвэрлэлийн ослын   даатгалын шимтгэл 949.32 949.32
21        ажилгүйдэлын   даатгалын шимтгэл 474.66 474.66
22         Байгууллага төлөх   ЭМД-ийн хураамж 1,898.64 1,898.64
23   1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 0.00 50,499.63
24         Бичиг хэрэг 901.00 1,137.50
25         Гэрэл   цахилгаан 1,769.50 1,547.65
26         Түлш халаалт 8,641.90 6,226.39
27         Тээвэр   шатахуун 6,341.70 6,055.00
28         Шуудан холбоо 620.20 509.40
29         Цэвэр бохир   ус 527.10 418.70
30         Дотоод албан   томилолт 1,391.60 0.00
31         Гадаад томилолт   (арга хэмжээ) 0.00 0.00
32         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 0.00 0.00
33         Нормийн хувцас зөөлөн   эдлэл 1,530.00 974.50
34         Хоол, хүнс 8,738.10 7,797.70
35         Эм 17,825.70 15,361.87
36         Урсгал  засвар 1,400.00 1,720.00
37         Байрны түрээсийн хөлс 0.00 0.00
38         Үдийн цай хөтөлбөрөөр 0.00 0.00
39         ТӨАҮйлчилгээний   зардал 0.00 0.00
40         Ном хэвлэл   худалдан авах 150.00 52.40
41         Эд хогшил худалдан   авах 0.00 0.00
42            Багаж хэрэгсэл 1,265.10 1,267.75
43         Төвлөрүүлэн  шилжүүлэх 0.00 1,638.04
44            Хөдөлмөр   хамгаалалын хэрэгсэл 0.00 0.00
45            Бага үнэтэй, түргэн   элэгдэх зүйлс 0.00 0.00
46        Банк  санхүүгийн    байгуулагаар  гүйцэтгэсэн 500.00 200.00
47        Шагнал урамшуулалын   зардал 0.00 0.00
48       Төсөл   арга     хэмжээний  зардал 0.00 2,954.00
49      Тээврийн  хэрэгслэлийн  даатгал 300.00 220.00
50      Хог  хаягдал 2,589.00 1,509.36
51       Газрын   төлбөр 250.00 179.37
52 2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 0.00 0.00
53                Оюутны   тэтгэлэг 0.00 0.00
54                Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 0.00 0.00
55                Ажил   олгогчоос олгох тэтгэмж урамшуулал 0.00 0.00
56                Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж 500.00 350.00
57                Шагнал   урамшил 130.00 380.00
58 2.2 Төлбөр хураамж 0.00 0.00
59                Татвар төлбөр   хураамж 0.00 0.00
60                Тээврийн   хэрэгслийн татвар 0.00 0.00
61 2.3 Гадаад шилжүүлэг 0.00 0.00
62                Олон улсын   байгууллагын гишүүний татвар 0.00 0.00
63 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0.00 0.00
64         Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
65         Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
66 Мөнгөн хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл 0.00 0.00
67 Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 15,630.54
68 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00
69 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00
70 III.   БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО 1.00 1.00
71 Ажиллагсад бүгд 22.00 22.00
72 Удирдах ажилтан 1.00 1.00
73 Гүйцэтгэх ажилтан 16.00 16.00
74 Үйлчлэх ажилтан 5.00 5.00
75 Гэрээт ажилтан 0.00 0.00
0.00 0.00
 
2012 оны эхний 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
(мян.төг)
Код
Үзүүлэлт
           ӨССӨН ДҮН
1
МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
2
Үүнээс:   банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
1,638.04
3
Авлагын   эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
4
Өглөгийн   эхний үлдэгдэл
0.00
0.00
5
I.    ОРЛОГЫН ДҮН
0.00
151,749.70
6
      Төсвийн санхүүжилт
148,775.70
148,775.70
7
      Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
0.00
0.00
8
       Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
0.00
0.00
9
       Үндсэн үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
20.00
10
       Туслах үйл ажилллагааны орлогоос
0.00
0.00
11
        Бусад орлого
0.00
2,954.00
12
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
148,775.70
139,709.91
13
А.Урсгал   зардлын дүн
148,775.70
139,679.91
14
1.Бараа   үйлчилгээний зардал
148,775.70
139,679.91
15
  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
87,990.80
85,476.64
16
        Үндсэн цалин
87,990.80
84,561.64
 
     Унаа    хоолны  хөнгөлөлт
1,372.50
915.00
17
   Нийгмийн    даатгалын  шимтгэл
9,851.70
9,687.68
18
       тэтгэврийн  даатгалын шимтгэл
11,762.60
6,279.27
19
       тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
1,005.30
448.77
20
      үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын   шимтгэл
2,011.40
845.61
21
       ажилгүйдэлын даатгалын шимтгэл
1,005.30
422.80
22
        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн   хураамж
4,022.40
1,691.23
23
  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
0.00
44,545.59
24
        Бичиг хэрэг
850.90
1,040.50
25
        Гэрэл цахилгаан
1,633.60
1,400.60
26
        Түлш халаалт
7,472.40
5,088.84
27
        Тээвэр шатахуун
5,896.30
5,431.00
28
        Шуудан холбоо
576.90
389.40
29
        Цэвэр бохир ус
485.40
418.70
30
        Дотоод албан томилолт
1,350.30
0.00
31
        Гадаад томилолт (арга хэмжээ)
0.00
0.00
32
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх
0.00
0.00
33
        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл
0.00
974.50
34
        Хоол, хүнс
7,340.00
7,033.20
35
        Эм
15,271.30
13,719.29
36
        Урсгал  засвар
1,400.00
980.00
37
        Байрны түрээсийн хөлс
0.00
0.00
38
        Үдийн цай хөтөлбөрөөр
0.00
0.00
39
        ТӨАҮйлчилгээний зардал
0.00
0.00
40
        Ном хэвлэл худалдан авах
150.00
52.40
41
        Эд хогшил худалдан авах
1,265.10
1,267.75
42
           Багаж хэрэгсэл
0.00
0.00
43
     Банк    санхүүгийн  байгуулагаар  гүйцэтгэсэн
500.00
200.00
44
           Хөдөлмөр хамгаалалын хэрэгсэл
0.00
0.00
45
           Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
0.00
0.00
46
        Газрын  төлбөр
250.00
179.37
47
       Шагнал урамшуулалын зардал
130.00
380.00
48
     Төсөл    арга  хэмжээний  зардал
0.00
2,954.00
49
   Татан    төвлөрүүлэлт
0.00
1,638.04
50
  Хог    хаягдал
2,330.10
1,128.00
51
2.   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
0.00
0.00
52
2.1   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
0.00
0.00
53
               Оюутны тэтгэлэг
0.00
0.00
54
               Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал
0.00
0.00
55
               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал
0.00
0.00
56
               Нэг удаагийн буцалтгүй   тусламж
50.00
50.00
57
               Шагнал урамшил
0.00
0.00
58
2.2   Төлбөр хураамж
0.00
0.00
59
               Тээврийн  хэрэгслэлийн  даатгал
0.00
220.00
60
               Тээврийн хэрэгслийн   татвар
0.00
0.00
61
2.3   Гадаад шилжүүлэг
0.00
0.00
62
               Олон улсын байгууллагын гишүүний   татвар
0.00
0.00
63
Б.ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ
0.00
0.00
64
        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
65
        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
0.00
0.00
66
Мөнгөн   хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл
0.00
0.00
67
Үүнээс:   банкны харилцах дансны үлдэгдэл
0.00
13,677.83
68
Авлагын   эцсийн үлдэгдэл
0.00
0.00
69
Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
0.00
0.00
70
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1.00
1.00
71
Ажиллагсад   бүгд
20.00
20.00
72
Удирдах   ажилтан
1.00
1.00
73
Гүйцэтгэх   ажилтан
15.00
15.00
74
Үйлчлэх   ажилтан
4.00
4.00
75
Гэрээт   ажилтан
0.00
0.00
 
 
0.00
0.00
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: