х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

62-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 62-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 10-р хороо Амгалан
Ерөнхий менежер: С.Гэрэлтуяа
Нягтлан бодогч: Ш.Алтанцэцэг
Харилцах утас: 457262.
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл
 /Өссөн дүн мян.төг/
Үзүүлэлт төл гүй
А Б В
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01р сарын  01 үлдэгдэл                1.0
Үүнээс Харилцах дансны  үлдэгдэл                        1.0
Бусад байгууллага , иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл  
Бусад бай-лаг иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 0 0
                   1.   Орлогын дүн                 300013.0 300803.4
Төсвийн урсгал санхүүжилт                   300013.0 300013.0
Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт    
Үдийн   цайны санхүүжилт    
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос    
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос 790.4
бусад   орлого    
Нийт зардлын дүн  300013.0 288902.9
А /   Урсгал зардлын дүн                   300013.0                  288902.9
1.   Бараа үйлчилгээний зардал                 300013.0                288902.9
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал                   151714.7 168912.8
    Үндсэн цалин    
Үр дүнгийн   урамшуулал                     14365.6                    12822.2
1.2   Ажил олгогчоос НД төлөх штимтгэл                     18268.9                    16.551.7
Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл                     11625.5                    10.498.1
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 830.4                      756.7
Ажилгүйдлын   даатгалын шимтгэл                       830.4                      756.7
ЭМД   шимтгэл                     3321.6                      3.026.8
ҮО   -ийн шимтгэл 1660.7                      1.513.4
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал                     115664.1                    90616.2
Бичиг   хэрэг                       322.6                         314.6
Гэрэл   цахилгаан                       4893.7                      3354.6
Түлш   халаалт                     17086.5                    11996.3
Тээвэр   , шатахуун                          502.5 160.0
Шуудан   холбоо                       187.2                         454.1
Цэвэр   бохир ус                       13367.0                      12576.1
Томилолт   арга хэмжээ  
Ном ,   хэвлэл  авах 101.6                         100.0
Хичээл   практикийн зардал                       1155.9                           1.890.0
Эд   хогшил худалдан авах                       448.1  1.650.0
БҮТЭЗ 132.0
Хоол.хүнс 51107.2                    46630.9
Урсгал   засвар 500.3 257.1
Нормын   хувцас  , зөөлөн эдлэл авах 756.0 1415.1
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн 186.1  
Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 164.0  481.2
Эмний   зардал 69.4  143.0
Холбооны   суваг ашигласан 200.0 66.0
Тэтгэвэрт   гарахад олгох 1 удаагийн тэтгэмж  24.385.7  8604.2
Шагнал   урамшуулал 130.3 140.0
1   удаагийн тэтгэмж урамшуулал  100.0  250.0
төвлөрүүлэх   шилжүүлэг    1.0
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны  10-р сарын  31 ны үлдэгдэл   11901.5
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл    11901.5
Байгууллага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл  
Байгууллага   иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл    
3   Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад   бүгд 42 41
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 22 21
үйлчлэх ажилтан 19 19
 
 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэл
 /Өссөн дүн мян.төг/
 
Үзүүлэлт мөр төл гүй
А б в г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 01р сарын  01 үлдэгдэл 1              1.0
Үүнээс Харилцах дансны  үлдэгдэл 2                      1.0
Бусад байгууллага , иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3
Бусад бай-лаг иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
                   1.   Орлогын дүн 5=8+7+9+10+11                 260.100.8 260891.0
Төсвийн урсгал санхүүжилт 6                   260.100.8 260100.6
Төсвийн   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 7
Үдийн   цайны санхүүжилт 8
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос 9
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос 10 790.4
бусад   орлого 11
Нийт зардлын дүн 12=13+14                   260.100.8 252.267.5
А /   Урсгал зардлын дүн 13=14+37                   260.100.8                  252.267.5
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21                 260.100.8                252.267.5
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 15=16+17                   135.203.9 151.338.9
    Үндсэн цалин 16
Үр дүнгийн   урамшуулал 17                     13.490.8                    11.159.7
1.2   Ажил олгогчоос НД төлөх штимтгэл 18=19+…23                     11.722.7                    16.551.7
Тэтгэвэрийн  даатгалын шимтгэл 19                     6.408.6                    10.498.1
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 20 743.5                      756.7
Ажилгүйдлын   даатгалын шимтгэл 21                       743.5                      756.7
ЭМД   шимтгэл 22                     2.340.2                      3.026.8
ҮО   -ийн шимтгэл 23 1.486.9                      1.513.4
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 24+…42                     94.791.5                    73.217.2
Бичиг   хэрэг 25                       277.1                         314.6
Гэрэл   цахилгаан 26                       4.453.8                      2.898.9
Түлш   халаалт 27                     15.334.9                    9.553.4
Тээвэр   , шатахуун 28                          427.5 160.0
Шуудан   холбоо 29                       163.8                         409.1
Цэвэр   бохир ус 30                       13.061.5                      10.835.8
Томилолт   арга хэмжээ 31
Ном ,   хэвлэл  авах 32                       86.0                         100.0
Хичээл   практикийн зардал 33                       992.6                           1.890.0
Эд   хогшил худалдан авах 34                       291.8  1.650.0
БҮТЭЗ 35 132.0
Хоол.хүнс 36 33.669.7                    34.450.1
Урсгал   засвар 37 489.9 257.1
Нормын   хувцас  , зөөлөн эдлэл авах 35 646.7 880.8
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн 36 157.5
Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 40 144.5  481.2
Эмний   зардал 41  60.7  143.0
Холбооны   суваг ашигласан 42 175.0 66.0
Тэтгэвэрт   гарахад олгох 1 удаагийн тэтгэмж 43  24.385.7  8604.2
Шагнал   урамшуулал 44 130.3 140.0
1   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 45  250.0
төвлөрүүлэх   шилжүүлэг 46  1.0
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны  09-р сарын  30ны үлдэгдэл 47   8.624.5
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 48    
Байгууллага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 49  
Байгууллага   иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 50    
3   Байгууллагын тоо 51+…55 1 1
Ажиллагсад   бүгд 52 42 41
Удирдах ажилтан 53 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 54 22 21
үйлчлэх ажилтан 55 19 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: