х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

6-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 6-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 23-р хороо Улиастайн хуучин эцэс
Ерөнхий менежер: Л.Бямбаахүү
Нягтлан бодогч: Л.Энхчимэг
Харилцах утас: 480588.
 
                                        12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

Б

В

Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

0.00

Үүнээс   банкин дахь харилцах үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын   дүн

523172.4

523,992.45

Төсвөөс   урсгал санхүүжилт

523172.40

523,172.40

Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалын санхүүжих
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллаганы орлогоос
Бусад   орлого

820.05

Нийт   зардалын дүн

518452.40

523,992.45

А.Урсгал   зардлын дүн
1.   Бараа үйлчилгээний зардал

316898.6

324,520.77

1.1   Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

263625.7

270,876.32

1 .2 Үр   дүн

21868.7

21,510.54

Бүтцийн   өөрчлөлт хийх цалингийн сан АКТ
1.3   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

31404.2

32,133.91

Тэтгэвэр   даатгалын шимтгэл

19984.3

20,448.85

Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

1427.6

1,460.64

Байгууллага   төлөх ЭМД-ын хураамж

5709.8

5,842.54

Ажилгүйдэлийн   даатгал

1427.6

1,460.64

ҮОМШӨ   даатгал

2854.9

2,921.24

1.4   Бараа үйлчилгээний бусад зардал

201553.8

199,471.68

Бичиг   хэрэг

769.8

721.10

Гэрэл   цахилгаан

8602.3

8,503.47

Түлш   халаалт

47596.5

53,738.84

Тээвэр   шатахуун

750

737.50

Шуудан   холбоо

435.8

192.00

Цэвэр   бохир ус

5656.1

4,619.61

Эмийн   зардал

161.1

530.74

Ном,   хэвлэл авах

242.4

140.90

Хичээл   практикийн зардал

2764

3,115.80

Эд   хогшил худалдан авах /эд хогшил/

969.5

2,509.20

Холбоо   суваг ашигласны зардал

250

451.00

Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл авах

1694.7

4,245.96

Татвар   төлбөр хураамж

363.7

530.78

Урсгал   засвар

969.6

4,193.80

Уралдаан   тэмцээн

444

0.00

Шагнал   урамшуулал

242.4

370.00

Хоолны   зардал

127374.1

111,517.59

Тэтгэвэрт   гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал

2167.8

2,167.80

Төсөл   арга хэмжээний зардал

820.05

Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100

250.00

Дотоод   албан томилолт

0

115.54

2012   оны төсвийн үлдэгдэл

0.00

Төсөвт   төвлөрүүлэх
Б.   Хөрөнгийн зардал
Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл

0.00

Үүнээс   банкин дахь харилцах үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын   тоо

1

1

Ажиллагсад   бүгд

65

65

Удирдах   ажилтан

1

1

Гүйцэтгэх   ажилтан

38

38

Үйлчлэх   ажилтан

26

26

Хүүхдийн   тоо

540

                                        
                                        11-р сарын төсвийн гүйэтгэлийн мэдээ

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

Б

В

Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

0.00

Үүнээс банкин дахь   харилцах үлдэгдэл
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын дүн

487964.7

488,784.75

Төсвөөс урсгал   санхүүжилт

487964.70

487,964.70

Төсвөөс хөрөнгө   оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн   даатгалын санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
Туслах үйл ажиллаганы   орлогоос
Бусад орлого

820.05

Нийт зардалын дүн

487964.90

447,933.37

А.Урсгал зардлын   дүн
1. Бараа үйлчилгээний   зардал

313001

283,958.85

1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

261600.9

240,800.18

1 .2 Үр дүн

20382

15,018.74

Бүтцийн өөрчлөлт хийх   цалингийн сан АКТ
1.3 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

31018.1

28,139.93

Тэтгэвэр даатгалын   шимтгэл

19738.7

17,907.22

Тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл

1410

1,279.10

Байгууллага төлөх   ЭМД-ын хураамж

5639.6

5,116.36

Ажилгүйдэлийн даатгал

1410

1,279.10

ҮОМШӨ даатгал

2819.8

2,558.15

1.4 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал

174963.9

163,974.52

Бичиг хэрэг

685.1

541.00

Гэрэл цахилгаан

8242.1

7,200.27

Түлш халаалт

43729.1

38,531.28

Тээвэр шатахуун

682.5

640.00

Шуудан холбоо

396.1

147.00

Цэвэр бохир ус

4877.4

4,243.81

Эмийн зардал

146.4

288.74

Ном, хэвлэл авах

219.7

140.90

Хичээл практикийн   зардал

2440.1

2,840.80

Эд хогшил худалдан   авах /эд хогшил/

969.5

590.60

Холбоо суваг ашигласны   зардал

225

396.00

Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл авах

1610

3,047.06

Татвар төлбөр хураамж

334.6

530.78

Урсгал засвар

950.2

1,970.30

Уралдаан тэмцээн

399.6

0.00

Шагнал урамшуулал

242.4

70.00

Хоолны зардал

106546.3

99,442.59

Тэтгэвэрт гарах   хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал

2167.8

2,167.80

Төсөл арга хэмжээний   зардал

820.05

Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал

100

250.00

Дотоод албан томилолт

0

115.54

20 оны төсвийн   үлдэгдэл

0.00

Төсөвт төвлөрүүлэх
Б. Хөрөнгийн зардал
Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 2012   оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл

40,851.38

Үүнээс банкин дахь   харилцах үлдэгдэл
Бусад байгууллага   иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо

1

1

Ажиллагсад бүгд

65

65

Удирдах ажилтан

1

1

Гүйцэтгэх ажилтан

38

38

Үйлчлэх ажилтан

26

26

Хүүхдийн тоо

540

 
                                        10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 0.00
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын дүн 396840.00 397,660.05
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 396840.00 396,840.00
Төсвөөс хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих
Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах үйл ажиллаганы орлогоос
Бусад орлого 820.05
Нийт зардалын дүн 396840.20 384,879.54
А.Урсгал зардлын дүн
1. Бараа үйлчилгээний зардал 251338.3 243,950.15
1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 207535.6 207,682.98
1 .2 Үр дүн 18895.3 14,764.54
Бүтцийн өөрчлөлт хийх цалингийн сан АКТ
1.3 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 24907.4 21,502.63
Тэтгэвэр даатгалын шимтгэл 15850.1 13,683.52
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 1132.2 977.40
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 4528.6 3,909.56
Ажилгүйдэлийн даатгал 1132.2 977.40
ҮОМШӨ даатгал 2264.3 1,954.75
1.4 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 145501.9 140,929.39
Бичиг хэрэг 600.4 541.00
Гэрэл цахилгаан 7381.9 6,428.57
Түлш халаалт 37861.7 38,531.28
Тээвэр шатахуун 502.5 640.00
Шуудан холбоо 356.4 147.00
Цэвэр бохир ус 4255.2 3,267.98
Эмийн зардал 80.5 288.74
Ном, хэвлэл авах 186.6 140.90
Хичээл практикийн зардал 2150.3 2,460.00
Эд хогшил худалдан авах /эд хогшил/ 672.8 460.60
Холбоо суваг ашигласны зардал 200 231.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл авах 1406.6 3,047.06
Татвар төлбөр хураамж 305.5 274.58
Урсгал засвар 930.8 1,796.80
Уралдаан тэмцээн 346.3 0.00
Шагнал урамшуулал 242.4 70.00
Хоолны зардал 85754.2 79,250.49
Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн тэтгэмжийн зардал 2167.8 2,167.80
Төсөл арга хэмжээний зардал 820.05
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100 250.00
Дотоод албан томилолт 0 115.54
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл 12,780.51
Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо 1 1
Ажиллагсад бүгд 65 65
Удирдах ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх ажилтан 38 38
Үйлчлэх ажилтан 26 26
Хүүхдийн тоо 522
 
 
/мян.төг/         9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                                   Үзүүлэлт
               Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
343158.9
343978.95
 
6
    Төсвийн санхүүжилт
343158.90
348158.90
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
    Бусад орлогоос
 
820.05
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
303916.5
327522.27
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
202317.3
210467.71
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
168197.5
179154.95
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
20049.4
20884.76
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
            12758.7
13290.32
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
911.4
949.32
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1822.6
3797.22
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
911.4
949.32
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
3645.3
1898.58
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
101599.2
117054.56
22
          Бичиг хэрэг
431.2
435.30
23
          Гэрэл цахилгаан
7161.7
5607.03
24
          Түлш халаалт
27367.2
33941.28
25
          Тээвэр шатахуун
465.1
75.0
26
          Шуудан холбоо
277.3
147.0
27
          Цэвэр бохир ус
3223.9
2950.98
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
150.0
231.0
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
1556.5
2460.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
748.7
460.60
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
999.9
2199.91
32
          Хоол хүнс
55181.1
62962.13
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
14070.4
10428.0
34
          Урсгал засвар
892.0
1796.80
35
          Татвар төлбөр хураамж
225.5
184.5
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
248.6
0.0
37
          Эм
102.3
288.74
38
          Ном хэвлэлийн зардал
130.8
140.90
39
          Шагнал урамшуулал
169.6
70.0
40
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
2167.8
2167.8
41
          Дотоод албан томилолт
 
115,54
42
          Төсөл арга хэмжээний зардал
 
820.05
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
16456.68
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
16456.68
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
38
38
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
14
14
54
    Үйлчлэх
23
23
 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: