х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

59-р цэцэрлэгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 59-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 6-р хороо Оюутны хотхон
Ерөнхий менежер: М.Мөнгөнсүх
Нягтлан бодогч: Д.Батхишиг
Харилцах утас: 451689.
 
                       2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
код 9 Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 184829,5 184829,5
6 Төсвийн санхүүжилт 184829,5 184829,5
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8 Өр барагдуулах санхүүжилт
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 184738,1 175928,5
13 Урсгал зардлын дүн 184738,1 175928,5
14 Бараа үйлчилгээний зардал 179618,3 171423,0
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил 122767,1 116023,7
16 Үндсэн цалин 112676,2 110001,6
17 Үр дүнгийн урамшуулал 10090,9 6022,1
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 13504,4 12751,9
19 Тэтгэврийн даатгал 8593,6 7646,7
20 Тэтгэмжийн даатгал 613,8 636,8
21 ҮОМШО даатгал 1227,7 1376,1
22 Ажилгүйдлийн даатгал 613,8 636,8
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 2455,5 2455,5
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал 48466,6 47093,5
25   Бичиг хэрэг 204,1 108,2
26   Гэрэл цахилгаан 2661,2 2378,1
27   Түлш халаалт 6244,8 5165,3
28   Тээвэр шатахуун 682,5 260,0
29   Шуудан холбоо 116,9 231,9
30   Цэвэр бохир ус 1609,6 2240,5
31   Ном хэвлэл 65,0 113,0
32   Эд хогшил худалдан авах 283,2 59,0
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 479,7 341,7
34   Холбоо ашигласны төлбөр 225,0 245,8
35   Хоолны зардал 29555,1 29550,5
36   Эм 43,2 30,8
37   Урсгал засвар 283,1
38   Төлбөр хураамж 99,7 131,1
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 119,1
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 727,3 2037,0
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох 4894,8 4259,6
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100,0
43   Шагнал урамшил 72,3
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл 8908,4
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
52 Ажиллагсад бүгд 23
53 Удирдах ажилтан 1
54 Гүйцэтгэх ажилтан 10
55 Үйлчлэх ажилтан 12
Хүүхдийн тоо 190
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
код 9 Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл 7.5
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0,0
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0,0
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 156587.0 156587.0
6 Төсвийн санхүүжилт 156587.0 156587.0
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0
8 Өр барагдуулах санхүүжилт 0.0
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 156587.0 151052.0
13 Урсгал зардлын дүн 156587.0 151052.0
14 Бараа үйлчилгээний зардал 132815.3 146854.0
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил 103427.9 99320.3
16 Үндсэн цалин 94287.9 93298.1
17 Үр дүнгийн урамшуулал 9140.0 6022.1
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 11377.1 11126.9
19 Тэтгэврийн даатгал 7239.9 6435.4
20 Тэтгэмжийн даатгал 517.1 636.8
21 ҮОМШО даатгал 1034.3 1376.1
22 Ажилгүйдлийн даатгал 517.1 636.8
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 2068.7 2041.8
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал 41652.8 40604.4
25   Бичиг хэрэг 178.9 108.2
26   Гэрэл цахилгаан 2355.3 2016.2
27   Түлш халаалт 5393.2 4677.9
28   Тээвэр шатахуун 570.0 260.0
29   Шуудан холбоо 103.9 212.8
30   Цэвэр бохир ус 1412.9 2066.3
31   Ном хэвлэл 56.3 113.0
32   Эд хогшил худалдан авах 248.5
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 419.1 341.7
34   Холбоо ашигласны төлбөр 200.0 218.3
35   Хоолны зардал 24496.8 24492.5
36   Эм 38.4 30.8
37   Урсгал засвар 277.3
38   Төлбөр хураамж 91.0 131.1
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 103.2
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 640.9 1956.0
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох 4894.8 3979.6
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0
43   Шагнал урамшил 72.3
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл 5542.4
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
52 Ажиллагсад бүгд 23 23
53 Удирдах ажилтан 1 1
54 Гүйцэтгэх ажилтан 10 10
55 Үйлчлэх ажилтан 12 12
Хүүхдийн тоо 200 205
 
 
 
 
 
2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
код 9 Өссөн дүн
1 Хөрөнгийн 2012оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
2 Үүнээс.банкны харилцах дансны үлдэгдэл 7.5
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 0,0
4 Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл 0,0
5 ОРЛОГЫН ДҮН 5 138064.1 138064.1
6 Төсвийн санхүүжилт 138064.1 138064.1
7 Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 0.0
8 Өр барагдуулах санхүүжилт 0.0
9 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос
10 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос
11 Үр дүнгийн урамшуулал
12 НИЙТ ЗАРЛАГЫН  ДҮН 137940.1 133293.5
13 Урсгал зардлын дүн 137934.9 133293.5
14 Бараа үйлчилгээний зардал 132815.3 129122.9
15 1.1 Цалин,хөлс болон нэмэгдэл урамшил 92888.7 89734.7
16 Үндсэн цалин 84699.6 83712.6
17 Үр дүнгийн урамшуулал 8189.1 6022.1
18 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 10217.8 9967.6
19 Тэтгэврийн даатгал 6502.2 5697.7
20 Тэтгэмжийн даатгал 464.4 584.1
21 ҮОМШО даатгал 928.9 1270.7
22 Ажилгүйдлийн даатгал 464.4 584.1
23 Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 1857.9 1831.0
24 1.3 Бараа,үйлчилгээний бусад зардал 34828.4 29420.6
25   Бичиг хэрэг 153.7 108.2
26   Гэрэл цахилгаан 2049.4 1792.7
27   Түлш халаалт 4470.7 4421.6
28   Тээвэр шатахуун 495.0 260.0
29   Шуудан холбоо 90.9 193.7
30   Цэвэр бохир ус 1216.2 1569.7
31   Ном хэвлэл 47.6 113.0
32   Эд хогшил худалдан авах 242.7
33   Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл 358.5 243.5
34   Холбоо ашигласны төлбөр 175.0 190.8
35   Хоолны зардал 19438.6 18692.5
36   Эм 33.6 30.8
37   Урсгал засвар 271.5
38   Төлбөр хураамж 80.2 98.5
39   Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 87.3
40   Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 550.4 1896.0
41   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох 4894.8 3979.6
42   Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0
43   Шагнал урамшил 72.3
44 Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
45   Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46   Өөрийн  хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө  оруулалт
47 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 8-р сарын 31-ны үлдэгдэл 4778.1
48 Үүнээс, банкны харилцах дансны үлдэгдэл
49 Авлагын эцсийн үлдэгдэл
50 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
51 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
52 Ажиллагсад бүгд 23 23
53 Удирдах ажилтан 1 1
54 Гүйцэтгэх ажилтан 10 10
55 Үйлчлэх ажилтан 12 12
Хүүхдийн тоо 200 215

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: