х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

50-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 50-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 3-р хороо 33-р сургуулийн урд
Ерөнхий менежер: Д.Байгалмаа
Нягтлан бодогч: Д.Дорждулам
Харилцах утас: 455385.
                                            
                                                  12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
                           ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийт Дүн

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь   харилцахын үлдэгдэл
Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН

181144.7

181144.7

Төсвийн урсгал санхүүжилт

181144.7

181144.7

төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон   санүүжилт
бусад
 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

181144.7

181144.7

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
. Бараа үйлчилгээний   зардал
1.1 Цалин , хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

118856.3

118831.0

Үндсэн цалин

109057.5

109022.0

Нэмэгдэл урамшил
             үр дүнгийн урамшил

9798.8

9809.0

           Унаа, хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл

13074.2

13101.3

          Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл

8319.9

8349.7

            Тэгэмжийн даатгал

594.3

782.0

            ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл

1188.6

1192.8

            Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

594.3

596.4

           Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж

2377.1

2180.4

    1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

49214.2

49212.5

          Бичиг хэрэг

294.0

191.7

           Гэрэл цахилгаан

2959.8

2711.7

         Түлш халаалт

7368.3

5678.9

         Тээвэр шатахуун

750.0

300.0

         Шуудан холбоо

166.3

347.6

         Цэвэр бохир ус

3337.5

2867.2

         Дотоод албан томилолт
         Гадаад томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном хэвлэл авах

92.6

100.0

         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1055.8

1945.0

         Эд хогшил худалдан авах
                   Багаж хэрэгсэл
                   Тавилга
                  Хөдөлмөр хамгааллын   хэрэглэл
                  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх   зүйлс

370.2

750.0

         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

647.2

731.0

         Хоол

30939.8

32490.0

          Эм

61.5

193.7

         Урсгал засвар

370.2

370.0

         Төлбөр хураамж болон бусад зардал

138.8

45.8

 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

169.6

        2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг
                2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
                               Холбооны суваг   ашигласаны төлбөр

300.0

275.0

                             Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
                            Ажил олгогчоос   олгох тэтгэмж, урамшуулал
                                    Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж

100.0

100.0

                                    Шагнал   урамшуулал

92.6

100.0

               2.2 Төлбөр хураамж

59.7

                             Газрын төлбөр
                             Тээврийн   хэрэгслийн татвар
               2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 Хөрөнгийн зардал
 Дотоод хөрөнгө оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл
 Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл
 Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагаын   эцсийн үлдэгдэл
 Байгууллагын тоо

1

1

 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

22

22

 Удирдах ажилтан

1

1

 Гүйцэтгэх ажилтан

8

8

 Үйлчлэх ажилтан

13

13

 Хүүхдийн дундаж тоо

100

124

 
                                            11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                    Үзүүлэлт      Төлөвлөгөө       Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс банкин дахь   харилцахын үлдэгдэл
Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН

140310.2

141298.9

Төсвийн урсгал санхүүжилт

162419.3

162419.3

төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас олгосон   санүүжилт
бусад
 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

162419.3

151667.9

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
. Бараа үйлчилгээний   зардал
1.1 Цалин , хөлс болон   нэмэгдэл урамшил

120566.3

103079.6

Үндсэн цалин

99426.2

97969.4

Нэмэгдэл урамшил
             үр дүнгийн урамшил

9192.1

6723.6

           Унаа, хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл

11948

11528.2

          Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл

7603.3

7432

            Тэгэмжийн даатгал

543.1

525.7

            ҮОСШӨ даатгалын шимтгэл

1086.2

1020.0

            Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

543.1

509.9

           Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж

2172.3

2040.6

    1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

41853.0

35446.7

          Бичиг хэрэг

261.7

26.0

           Гэрэл цахилгаан

2663.8

2104.9

         Түлш халаалт

6484.1

4506.5

         Тээвэр шатахуун

682.5

225.0

         Шуудан холбоо

149.7

289.2

         Цэвэр бохир ус

3003.8

2126.3

         Дотоод албан томилолт
         Гадаад томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном хэвлэл авах

83.3

40.0

         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

932.1

1925.0

         Эд хогшил худалдан авах

362.8

                   Багаж хэрэгсэл
                   Тавилга
                  Хөдөлмөр хамгааллын   хэрэглэл
                  Бага үнэтэй түргэн элэгдэх   зүйлс
         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

614.8

346.4

         Хоол

25453.4

22957.6

          Эм

55.3

144.0

         Урсгал засвар

362.8

370.0

         Төлбөр хураамж болон бусад зардал

127.7

45.8

         Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн

152.6

        2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг
                2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
      Холбооны суваг ашигласаны төлбөр

270.0

220.0

      Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

100.0

      Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал
       Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

100.0

        Шагнал   урамшуулал

92.6

     2.2 Төлбөр хураамж
         Газрын төлбөр
        Тээврийн   хэрэгслийн татвар
        Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
        Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж
 Хөрөнгийн зардал
 Дотоод хөрөнгө оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11 сарын 31 ны үлдэгдэл

10751.4

 Үүнээс банкин дахь харилцах үлдэгдэл
 Бусад байгуулага иргэдээс авах авлагаын   эцсийн үлдэгдэл
 Байгууллагын тоо

1

1

 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

22

22

 Удирдах ажилтан

1

1

 Гүйцэтгэх ажилтан

8

8

 Үйлчлэх ажилтан

13

13

 Хүүхдийн дундаж тоо

100

120

 
                                                            10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
ҮЗҮҮЛЭЛТ          Өссөн дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс   банкин дахь харилцахын үлдэгдэл
Бусад   байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 140310.2 141298.9
Төсвийн урсгал санхүүжилт 140310.2 140310.2
төсвийн   ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт
бусад 988.7
 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН 140310.2 133805
УРСГАЛ   ЗАРДЛЫН ДҮН
.   Бараа үйлчилгээний зардал 140310.2 133805.0
1.1   Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил 105146.7 103079.6
Үндсэн   цалин 86403.7 86290.2
Нэмэгдэл   урамшил
             үр дүнгийн   урамшил 8323.1 6513.0
           Унаа,   хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 10419.8 10276.4
            Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл 6630.9 6615.9
              Тэгэмжийн даатгал 473.6 498.0
            ҮОСШӨ   даатгалын шимтгэл 947.3 903.4
            Ажилгүйдлийн   даатгалын шимтгэл 473.6 451.7
             Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж 1894.5 1807.4
    1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 35163.5 30725.4
          Бичиг   хэрэг 259.1
           Гэрэл   цахилгаан 2368.0 1802.8
         Түлш   халаалт 5599.9 3076.8
         Тээвэр   шатахуун 607.5 150.0
         Шуудан   холбоо 133.0 256.6
         Цэвэр   бохир ус 2636.7 1629.5
         Дотоод   албан томилолт
         Гадаад   томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном   хэвлэл авах 72.2 40.0
         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 821.4 1925.0
         Эд   хогшил худалдан авах 318.4
                     Багаж хэрэгсэл
                     Тавилга
                    Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл
                    Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
         Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 537.2 191.1
         Хоол 20753.9 20873.8
          Эм 49.2
         Урсгал   засвар 355.4 370.0
         Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 116.6 45.8
 Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн 132.4
        2.Татаас   ба урсгал шилжүүлэг
                  2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
                               Холбооны суваг   ашигласаны төлбөр 210.0 220.0
                             Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
                            Ажил олгогчоос   олгох тэтгэмж, урамшуулал
                                    Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж 100
                                    Шагнал урамшуулал 92.6
                 2.2 Төлбөр хураамж
                             Газрын төлбөр
                             Тээврийн   хэрэгслийн татвар
                 2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 Хөрөнгийн зардал  
 Дотоод хөрөнгө   оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл 7493.9
 Үүнээс банкин   дахь харилцах үлдэгдэл
 Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл
 Байгууллагын тоо   1 1
 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 22 22
 Удирдах ажилтан 1 1
 Гүйцэтгэх   ажилтан 8 8
 Үйлчлэх ажилтан 13 13
 Хүүхдийн   дундаж тоо 100 137
 
/ мян.төг /       9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
                                   Үзүүлэлт
               Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
119685.7
119685.7
6
    Төсвийн санхүүжилт
119685.7
119685.7
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10
    Бусад орлогоос
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
119685.7
114856.5
12
 А.Урсгал зардлын дүн
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
119685.7
114856.5
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
76229.6
76116.2
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
9205.2
9103.8
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
5857.8
5899.2
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
418.4
400.5
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
836.9
801.0
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
418.4
400.5
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
1673.6
1602.6
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
26796.8
23123.7
22
          Бичиг хэрэг
197.0
23
          Гэрэл цахилгаан
2072.0
1520.1
24
          Түлш халаалт
5142.0
2915.1
25
          Тээвэр шатахуун
532.5
150.0
26
          Шуудан холбоо
116.4
228.6
27
          Цэвэр бохир ус
2269.6
1392.2
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
210.0
192.5
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
705.4
1925.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
311.0
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
459.3
191.1
32
          Хоол хүнс
13934.5
14054.4
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
7454.1
6512.9
34
          Урсгал засвар
348.0
370.0
35
          Татвар төлбөр хураамж
102.7
0.0
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
112.0
0.0
37
          Эм
30.7
 144.0
38
          Ном хэвлэлийн зардал
61.1
40.0
39
          Шагнал урамшуулал
92.6
0.0
40
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
0.0
41
          Дотоод албан томилолт
42
          Төсөл арга хэмжээний зардал
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
4829.2
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
4829.2
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
22
22
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
8
8
54
    Үйлчлэх
13
13
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: