х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

45-р цэцэрлэг 2012 оны төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 45-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 2-р хороо Дарь эхийн эхний буудал
Ерөнхий менежер: Н.Энхцэцэг
Нягтлан бодогч: О.Оюунбилэг
Харилцах утас: 93140366.
 
              45 р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 
Д/Д Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 206490,2 208990,2
3              Төсвийн санхүүжилт 206490,2 208990,2
4              Мөнгөн урамшуулал
5              Бусад санхүүжилт 2,500
6 2.Нийт зардлын дүн 206490,2 199,549,58
7 А. Урсгал зардлын дүн 206490,2 199,549,58
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
206058,9 198,143,55
9               1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 123,113,5 118,429,1
10                            Үндсэн цалин 106,192,2 109,716,9
11                            Үр дүнгийн урамшуулал 10,305,3 8,194,63
Íýìýãäýë óðàìøóóëàë
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 13542,3 13203,39
13                          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 8618,1 8411,5
14                           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 615,4 600,8
15                            ҮОМШӨ шимтгэл 1,180,773 1,097,3
16                           Ажилгүйдлийн шимтгэл 665,6 698,8
17                            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 2462,2 2,394,8
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 69403,1 66511,01
19              Бичиг хэрэг 300,9 340,25
20                             Гэрэл цахилгаан 4,370,5 3,362,7
21                             Түлш халаалт 17,586,3 13,630,0
22                             Тээвэр шатахуун 682,5 275,0
23                              Шуудан холбоо 172,0 162,0
24                             Цэвэр бохир ус 4,550,8 4,885,0
25                        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал 95,8 158,0
26                              Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 1,072,4 2,155,0
27                         Эд хогшил худалдан авах 417,4 161,9
28                              Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 707,2 981,5
29                              Хоол хүнс 38,643,7 36,339,9
30                              эм 63,9 236,0
31                               Урсгал засвар 417,1 1737,0
Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 175,5
32                              Шагнал урамшил 94,5
33                               Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
34                               Татвар төлбөр хураамж 147,1 104,21
35                               Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
36                               Төсөл арга хэмжээ
37                               Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
38 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 9-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 9,442,56
39 Өглөгийн эцсийн дүн
40 Ажиллагсад бүгд 25
41 Удирдах ажилтан 1
42 Гүйцэтгэх ажилтан 15
43 Үйлчлэх ажилтан 9
44 Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 45 р цэцэрлэгийн 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Д/Д Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 179192.7 181692.7
3              Төсвийн санхүүжилт 179192.7 179192.7
4              Мөнгөн урамшуулал 0,0 0,0
5              Бусад санхүүжилт 0,0 2500,0
6 2.Нийт зардлын дүн 0,0 0,0
7 А. Урсгал зардлын дүн 179192.7 175692.3
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
179192.7 175692.3
9               1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 178786.4 178786.4
10                            Үндсэн цалин 107441.6 105410.9
11                            Үр дүнгийн урамшуулал 0,0 0,0
Íýìýãäýë óðàìøóóëàë 0,0 0,0
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 92124.1 96930.5
13                          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 11818.3 11759.7
14                           Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 7521.1 7483.5
15                            ҮОМШӨ шимтгэл 537.0 534,5
16                           Ажилгүйдлийн шимтгэл 1023,9 968.9
17                            Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 587,2 634.6
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 59526,5 58115,5
19              Бичиг хэрэг 263.7 340,2
20                             Гэрэл цахилгаан 3884.9 2984,3
21                             Түлш халаалт 15980.5 10970,0
22                             Тээвэр шатахуун 607.5 275,0
23                              Шуудан холбоо 152.9 144.0
24                             Цэвэр бохир ус 3994.6 4321.0
25                        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал 83.0 143.0
26                              Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 945.0 2095.0
27                         Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ 366,3 161,9
28                              Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 617.9 781,5
29                              Хоол хүнс 31878.4 31839.9
30                              Ýì 56.8 236.0
31                               Урсгал засвар 408.6 1737.0
Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû òºëáºð 200 139,6
32                              Шагнал урамшил 0.0 170
33                               Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100 0
34                               Татвар төлбөр хураамж 134.3 104.2
35                               Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 0 0
36                               Төсөл арга хэмжээ 0 0
37                               Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг 0 0
38 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 9-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 00 6002.2
39 Өглөгийн эцсийн дүн
40 Ажиллагсад бүгд 24
41 Удирдах ажилтан 1
42 Гүйцэтгэх ажилтан 9
43 Үйлчлэх ажилтан 14
44 Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
 
                        45-р цэцэрлэгийн 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
Үзүүлэлт Өссөн дүн
төлөвлөгөө шүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01 1,94
2   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 1,94
3   Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4   Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5 1.ОРЛОГЫН ДҮН 156558,2 159163,2
6   Төсвийн санхүүжилт 156588,2 156663,2
7   Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8   Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9   Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10   Бусад орлогоос 2500.0
11 2.Нийт зардагын дүн
12  А.Урсгал зардлын дүн 156558,2 152605,35
3   1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 156588,2 150105,35
14   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 156176,9 152396,15
15   1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 81925,7 85350,4
16          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 10520 10459,9
17          Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 6694,8 6657,0
18          ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 478 473,3
19          Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 905,9 949,4
20          ЭМ даатгалын шимтгэл 528,2 474,7
21   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1912,8 1905,5
22           Бичиг хэрэг 50,0 48,1
23           Гэрэл цахилгаан 226,5 340,25
24           Түлш халаалт 3599,3 2700,9
25           Тээвэр шатахуун 14508,9 9080
26           Шуудан холбоо 532,5 210
27           Цэвэр бохир ус 133,8 126
28           Дотоод албан томилолт 3438,4 3769
29           Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
30           Эд хогшил худалдан авах 70,2 143,0
31           Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 811,6 2010
32           Хоол хүнс 528,6 594
33           Банк санхүүгийн байгууллагаа гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
34           Урсгал засвар 49,7 192
35           Байрны түрээсийн зардал 400,1 1587,0
36           Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
37           Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
38           Ном хэвлэлийн зардал
39           Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
40           Бусад зардал
41   Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
42       Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
43       Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
44 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл
45   Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 6559,79
46   Авлагын эцсийн үлдэгдэл 6559,79
47   Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
48 Байгууллагын тоо 1 1
49  Ажиллагсад бүгд 24 24
50   Удирдах 1 1
51   Гүйцэтгэх 8 8
52   Үйлчлэх  15 15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: