х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

40-р ясли: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 40-р ясли
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо  Дандарын гудамж
Ерөнхий менежер: Б.Гэрэлмаа
Нягтлан бодогч: Р.Сарангэрэл
Харилцах утас: 452972, 70152972, 450985.
 /мян.төг/                                                                                                                                                                  12 сар
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
258670,9
258670,9
6
  Төсвийн санхүүжилт
258670,9
258670,9
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
255255,6
258670,9
12
 А.Урсгал зардлын дүн
255255,6
258670,9
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
165593,6
167879,0
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
165593,6
167879,0
15
        Цалин
137901,3
155360,1
16
        Нэмэгдэл урамшуулал
15006,3
 
17
        Үр дүнгийн урамшуулал
12686,0
12518,9
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
15852,7
18504,5
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
10088,1
11910,8
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
720,6
824,9
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1441,2
824,9
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
720,6
1648,2
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
2882,2
3295,7
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
73809,3
72287,4
25
          Бичиг хэрэг
266,6
521,5
26
          Гэрэл цахилгаан
4281,0 3320,4
27
          Түлш халаалт
13185,6 6980,6
28
          Тээвэр шатахуун
750,0 375,0
29
          Шуудан холбоо
151,1
831,7
30
          Цэвэр бохир ус
2488,9
2891,9
31
          Дотоод албан томилолт
 
 
32
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
958,4
2355,0
33
          Эд хогшил худалдан авах
336,0
2871,0
34
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
587,5
1270,4
35
          Хоол, хүнс
45451,5
40147,8
36
          Урсгал засвар
336,5
2350,0
37
          Татвар төлбөр хураамж
126,1
384,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
154,0
 
39
          Эм
56,0
 44.0
40
          Ном хэвлэлийн зардал
84,1
85,0
41
          Шагнал урамшуулал
84.0
25,0
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамүуулал
100,0
4512,0
43
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
4412,0
3321,6
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 12 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
0,0
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
0,0
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
34
34
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
18
18
55
  Үйлчлэх
15
15
56
Хүүхдийн тоо
120
135
.
 /мян.төг/                                                                                                                                                                  11 сар
                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
236260,4
236260,4
6
  Төсвийн санхүүжилт
236260,4
236260,4
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
232845,2
219709,4
12
 А.Урсгал зардлын дүн
232845,2
219709,4
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
232845,2
219709,4
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
153514,4
147350,0
15
        Цалин
127691,6
137993,0
16
        Нэмэгдэл урамшуулал
14268,8
 
17
        Үр дүнгийн урамшуулал
11554,0
9357,0
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
14523,9
16249,7
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
9242,5
10476,0
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
660,2
722,4
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1320,4
722,4
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
660,2
1443,2
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
2640,6
2885,7
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
64806,9
56109,7
25
          Бичиг хэрэг
237,3
285,2
26
          Гэрэл цахилгаан
3852,9 2941,8
27
          Түлш халаалт
11603,3 6231,8
28
          Тээвэр шатахуун
682,5
300,0
29
          Шуудан холбоо
136,0
718,4
30
          Цэвэр бохир ус
2117,4
2628,5
31
          Дотоод албан томилолт
 
 
32
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
846,1
1990,0
33
          Эд хогшил худалдан авах
329,3
 2000.0
34
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
558,1
373,7
35
          Хоол, хүнс
39137,5
29331,8
36
          Урсгал засвар
329,8
1241,4
37
          Татвар төлбөр хураамж
116,0
179,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
138,6
 
39
          Эм
50,4
 44.0
40
          Ном хэвлэлийн зардал
75,7
85,0
41
          Шагнал урамшуулал
84.0
25,0
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамүуулал
100,0
4412,0
43
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
4412,0
3321,6
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 11 сарын 30 ны үлдэгдэл
 
16551,0
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 2138,4
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
34
34
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
18
18
55
  Үйлчлэх
15
15
56
Хүүхдийн тоо
120
135
.
/мян.төг/                                                                                                                                                                     9 сар

                                   Үзүүлэлт
Өссөн дүн
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
180307.0
180307.0
6
  Төсвийн санхүүжилт
180307.0
180307.0
7
  Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
  Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
  Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
  Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
172495.0
172046.5
12
 А.Урсгал зардлын дүн
172495.0
172046.5
13
  1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
172495.0
172046.5
14
  1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
114118.9
114912.4
15
        Цалин
98432.0
107734.4
16
        Нэмэгдэл урамшуулал
6396.9
 
17
        Үр дүнгийн урамшуулал
9290.0
7178,0
18
  1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
10674.1
12657.4
19
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
6792.6
8192.1
20
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
485.2
558.2
21
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
970.4
558.2
22
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
485.2
1116.4
23
         ЭМ даатгалын шимтгэл
1940.7
2232.5
24
  1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
47702.0
44476.7
25
          Бичиг хэрэг
178.7
195.7
26
          Гэрэл цахилгаан
2996.7 2275.2
27
          Түлш халаалт
9506.9 5143.9
28
          Тээвэр шатахуун
532.5
150,0
29
          Шуудан холбоо
105.8
604.6
30
          Цэвэр бохир ус
1300.2
2140.1
31
          Дотоод албан томилолт
 
 
32
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
640.3
1970,0
33
          Эд хогшил худалдан авах
282.3
 2000.0
34
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
417.1
200,0
35
          Хоол, хүнс
26539.5
21086.7
36
          Урсгал засвар
316.4
673,4
37
          Татвар төлбөр хураамж
93.3
149,5
38
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
101.6
 
39
          Эм
39.2
 44.0
40
          Ном хэвлэлийн зардал
55.5
85,0
41
          Шагнал урамшуулал
84.0
25,0
42
          Нэг удаагын тэтгэмж урамүуулал
100,0
4412,0
43
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
4412,0
3321,6
44
  Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
45
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
47
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 09 сарын 31 ны үлдэгдэл
 
8260.5
48
  Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
49
  Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
  Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
51
Байгууллагын тоо
1
1
52
 Ажиллагсад бүгд
34
34
53
  Удирдах
1
1
54
  Гүйцэтгэх
18
18
55
  Үйлчлэх
15
15
56
Хүүхдийн тоо
120
135
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: