х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

22-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 22-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД, 1-р хороо, (Сансарын клонкийн автобусны буудлын урд талд 9 давхар шар байшингийн урд талд)
Ерөнхий менежер: Ц.Цэвэлмаа
Нягтлан бодогч: С.Цэнд-Аюуш
Харилцах утас: 70151698
 
2012 оны эхний 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүн, мян.төг/

Код

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮН

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

1

МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 200… оны 1-р сарын 1-ны  үлдэгдэл

0.00

0.00

2

Үүнээс:   банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

0.00

3

Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

4

Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

5

I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11

481,114,600.00

481,114.60

6

      Төсвийн санхүүжилт

0.00

481,114.60

7

      Бусад орлого

0.00

0.00

8

      ДЗОУБ

0.00

0.00

9

       НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41

481,114,600.00

481,114.60

10

А.Урсгал   зардлын дүн 13=14+37

481,114,600.00

481,114.60

11

1.   Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21

297,643,100.00

290,057.00

12

  1.1 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил   15=16+17

268,147,000.00

260,798.36

13

        Үндсэн цалин

231,192,300.00

239,374.07

14

         Үр дүнгийн урамшуулал

21,659,100.00

21,424.29

15

  1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх   шимтгэл 18=19+20

29,496,100.00

29,258.64

16

        Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

18,770,300.00

18,841.89

17

        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

1,340,700.00

1,342.62

18

        Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

1,340,700.00

1,292.10

19

        Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл

5,362,900.00

5,168.40

20

        ҮОМШӨвчний даатгалын шимтгэл

2,681,500.00

2,613.63

21

  1.3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал   21=22+…36

170,985,900.00

182,490.81

22

        Бичиг хэрэг

975,300.00

2,007.70

23

        Гэрэл цахилгаан

8,140,100.00

7,046.83

24

        Түлш халаалт

23,838,900.00

17,073.89

25

        Тээвэр шатахуун

750,000.00

795.00

26

        Шуудан холбоо

551,800.00

622.04

27

        Цэвэр бохир ус

13,218,500.00

9,068.72

28

        Дотоод албан томилолт

0.00

330.00

29

        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага   хийх

3,503,000.00

6,049.58

30

        Эд хогшил худалдан авах

1,228,400.00

20,816.90

31

        Нормийн хувцас зөөлөн эдлэл

2,147,500.00

8,642.24

32

        Хоол, хүнс

113,869,400.00

104,840.91

33

        Эм

203,800.00

404.43

34

        Урсгал  засвар

1,228,600.00

3,024.20

35

        Төсөвт төвлөрүүсэн орлого

0.00

0.00

36

        Холбооны суваг ашигласны төлбөр

320,000.00

330.00

37

         Нэг удаагийн тэтгэмж,   урамшуулал

100,000.00

1,711.90

38

         Тэтгэвэрт гарахад нь олгох,   тэтгэмж

11,758,500.00

5,812.88

39

Ном   хэвлэл худалдан авах

307,100.00

98.90

40

Татвар   төлбөр хураамж

460,800.00

1,321.47

41

Шагнал   урамшил

307,100.00

1,042.00

42

Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн

562,700.00

18.00

43

Б.ХӨРӨНГИЙН   ЗАРДАЛ 41=42+43

0.00

0.00

44

        Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

0.00

0.00

45

        Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө   оруулалт

0.00

0.00

46

Мөнгөн   хөрөнгийн 200… оны … сарын … -ны үлдэгдэл

0.00

0.00

47

Үүнээс:   банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

0.00

48

Авлагын   эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

49

Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

50

III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

0.00

0.00

51

Ажиллагсад   бүгд  49=50+51+52

45.00

45.00

52

Удирдах   ажилтан

1.00

1.00

53

Гүйцэтгэх   ажилтан

26.00

26.00

54

Үйлчлэх   ажилтан

18.00

18.00

   

18.00

18.00

 
 
2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүн, мян.төг/

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

А

В

Г

Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
I. ОРЛОГЫН ДҮН

432100.60

432100.60

          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт

432100.60

432100.60

             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

432100.60

401809.09

      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

432100.60

401809.09

        1.Бараа, үйлчилгээний зардал

269280.70

255527.83

           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

242595.40

229747.27

      Үндсэн   цалин

208179.50

214743.26

         Нэмэгдэл цалин

12620.40

       Үр дүнгийн   урамшуулал

20458.00

15004.01

           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

26685.30

25780.56

                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
                      Тэтгэвэрийн даатгал

16981.80

16619.18

                      Тэтгэмжийн даатгал

1213.20

1183.86

                       ҮОМШӨ даатгал

2425.70

2300.31

                       Ажилгүйдлийн даатгал

1213.10

1135.44

                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал

4851.50

4541.77

           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

150366.20

137714.48

                      Бичиг хэрэг

926.90

546.10

                      Гэрэл цахилгаан

8070.20

5790.41

                      Түлш, халаалт

20978.40

14582.53

                      Тээвэр /шатахуун/

787.50

645.00

                      Шуудан, холбоо

496.80

541.97

                      Цэвэр бохир ус

12696.60

7488.97

                      Дотоод албан томилолт

330.00

                      Ном хэвлэл

276.10

83.90

                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх

3092.20

2456.78

                      Эд хогшил худалдан авах

1651.90

1629.90

                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл

2276.60

2910.24

                      Хоол, хүнс

96659.40

96659.30

                      Эмйин зардал

224.20

404.43

                      Урсгал засвар

1228.70

2784.20

                      Төлбөр хураамж

457.80

547.75

                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн

542.90

18.00

                      Холбооны суваг   ашигласны төлбөр

288.00

275.00

                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж

11758.50

5812.88

                      Нэг удаагийн тэтгэмж

100.0

1711.90

                      Шагнал, урамшуулал

307.20

1042.00

  Б.Хөрөнгийн   зардал
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл

30291.51

Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

30291.51

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1

1

         АЖИЛЛАГСАД БҮГД

45

45

                 Удирдах ажилтан

1

1

                 Гүйцэтгэх ажилтан

26

26

                 Үйлчлэх ажилтан

18

18

 
 2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүн, мян.төг/
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
А Б В
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл
          Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
  Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл
I. ОРЛОГЫН ДҮН 386628.40 386628.40
          Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 386628.40 386628.40
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт
          Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 386628.40 351989.73
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 386628.40 351989.73
      1.Бараа,   үйлчилгээний зардал 246727.50 229620.85
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 222277.20 206450.03
      Үндсэн   цалин 190564.60 191701.44
         Нэмэгдэл цалин 12620.40
       Үр дүнгийн   урамшуулал 19092.20 14748.59
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 24450.30 23170.82
                   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
                      Тэтгэвэрийн даатгал 15559.50 14949.06
                      Тэтгэмжийн даатгал 1111.60 1064.56
                       ҮОМШӨ даатгал 2222.50 2065.94
                       Ажилгүйдлийн даатгал 1111.50 1018.25
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал 4445.20 4073.01
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 127479.20 114252.11
                      Бичиг хэрэг 878.50 458.10
                      Гэрэл цахилгаан 7556.20 5115.81
                      Түлш, халаалт 18117.70 12573.64
                      Тээвэр /шатахуун/ 607.50 495.00
                      Шуудан, холбоо 441.60 477.95
                      Цэвэр бохир ус 11942.60 6457.55
                      Дотоод албан томилолт 228.00
                      Ном хэвлэл 239.30 68.90
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 2724.90 2456.78
                      Эд хогшил худалдан авах 1081.20 1440.00
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл 2018.90 2213.06
                      Хоол, хүнс 79481.40 79481.30
                      Эмйин зардал 199.00 404.43
                      Урсгал засвар 1228.70 1784.34
                      Төлбөр хураамж 454.80 359.25
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн 506.90 18.00
                      Холбооны суваг   ашигласны төлбөр 256.00 220.00
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж 11758.50 5812.88
                      Нэг удаагийн тэтгэмж 100.0 1711.90
                      Шагнал, урамшуулал 307.20 592.00
  Б.Хөрөнгийн   зардал
          Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
           Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08 дугаар сарын 31-ны үлдэгдэл 34638.67
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 34638.67
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД 45 45
                 Удирдах ажилтан 1 1
                 Гүйцэтгэх ажилтан 26 26
                 Үйлчлэх ажилтан 18 18
 
2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүн, мян.төг/
Мөр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
А Б В Г
Мөнгөн хөрөнгийн 2012.оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 1
            Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3
Бусад байгууллага иргэдээс авах өглөгийн  эхний үлдэгдэл 4
I. ОРЛОГЫН ДҮН 5=6.+11 332065.70 332065.70
            Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 332065.70 332065.70
             Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжилт 7
            Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт 8
            Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжилт 9
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13.+41 332065.70 292381.50
      А.УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14.+37 332065.70 292381.50
        1.Бараа, үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 220955.20 198561.93
           1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 199059.00 178485.10
        Үндсэн цалин 16 170049.70 167859.27
         Нэмэгдэл цалин 10042.20
         Үр дүнгийн урамшуулал 17 17726.40 10625.83
           1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 18=19+20 21896.20 20076.83
                 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 19
                      Тэтгэвэрийн даатгал 13934.20 12967.65
                      Тэтгэмжийн даатгал 995.50 923.03
                       ҮОМШӨ даатгал 1990.30 1788.49
                       Ажилгүйдлийн даатгал 995.40 879.53
                    Байгууллага төлөх эрүүл   мэндийн даатгал 20 3980.80 3518.13
           1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22.+36 98720.81 86110.63
                      Бичиг хэрэг 22 830.10 420.10
                      Гэрэл цахилгаан 23 7556.20 4547.67
                      Түлш, халаалт 24 16018.60 11240.19
                      Тээвэр /шатахуун/ 25 532.50 495.10
                      Шуудан, холбоо 26 386.40 421.25
                      Цэвэр бохир ус 27 11942.60 6131.32
                      Дотоод албан томилолт 28 228.00
                      Ном хэвлэл 29 202.50 68.90
                      Хичээл, үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 30 2340.0 2456.78
                      Эд хогшил худалдан авах 31 1081.20 1440.00
                      Нормын хувцас, зөөлөн   эдлэл 32 1266.90 1705.06
                      Хоол, хүнс 33 54303.40 54303.30
                      Эмйин зардал 34 122.30 404.43
                      Урсгал засвар 35 1228.70 1669.44
                      Төлбөр хураамж 36 438.50 359.25
                      Биеийн тамир уралдаан   тэмцээн 37 470.90
                      Холбооны суваг   ашигласны төлбөр 38 224.00 220.00
                      Тэтгэвэрт гарах хүмүүсийн   тэтгэмж 39 11758.50 5812.88
                      Нэг удаагийн тэтгэмж 40 100.0 1304.00
                      Шагнал, урамшуулал 41 307.20 592.00
  Б.Хөрөнгийн   зардал 41=42+43
            Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт 42
             Өөрийн хөрөнгөөр санхүүжтих хөрөнгө оруулалт 43
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 08 дугаар сарын   31-ны үлдэгдэл 44 39684.20
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45 39684.20
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын   эцсийн үлдэгдэл 46
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн  эцсийн үлдэгдэл 47
III.БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 48 1 1
         АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50.+52 45 45
               Удирдах ажилтан 50 1 1
               Гүйцэтгэх ажилтан 51 26 26
               Үйлчлэх ажилтан 52 18 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: