х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

21-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 21-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 16-р хороо,  Сүүний 27-р байрны хажууд
Ерөнхий менежер: Т.Заяа
Нягтлан бодогч: Б.Хонгорзул
Харилцах утас: 70158810.
 
                                              12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

7.5

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

7.5

            Бусад байгууллага, иргэдээс авах   авлагын эхний үлдэгдэл
            Бусад   байгууллага, иргэдэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11

261,994.7

261,987.2

    Төсвийн санхүүжилт

261,994.7

261,987.2

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт /Бусад/
      Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилт
       Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
       Туслах үйл ажиллагааны   орлогоос
        Бусад   орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=15+19+25

261,994.7

261,994.8

А.Урсгал засварын    дүн  13=14+37
1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17+18

154,049.2

147,971.0

        Үндсэн   цалин

132,807.5

135,711.1

        Нэмэгдэл   урамшуулал

8,555.1

        Үр   дүнгийн урамшуулал

12,686.6

           12,259.9
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 19=20+…+24

16,945.6

16,227.3

        Тэтгэврийн   даатгал

10,783.4

10,456.4

        Тэтгэмжийн   даатгал

770.4

746.8

         ҮОМШӨ-ний   даатгал

1,540.5

1,475.6

         Ажилгүйдлийн   даатгал

770.5

709.8

         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

3,080.9

2,838.8

  1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 25=26+…45

90,999.9

97,796.4

        Бичиг   хэрэг

455.3

782.4

        Гэрэл   цахилгаан

4,770.9

3,550.3

        Түлш   халаалт

12,919.3

9,594.6

        Тээвэр   шатахуун

750.0

655.0

        Шуудан холбоо

258.0

288.5

        Цэвэр бохир ус

3,957.6

4,594.4

        Дотоод   албан томилолт

25.0

        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1,635.7

2,062.5

        Эд хогшил худалдан авах

573.7

6,789.2

        Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

1,002.6

1,288.6

        Хоол   хүнс

62,893.7

65,535.8

        Эм

95.1

183.5

        Урсгал   засвар

573.7

1,115.0

        Холбооны   суваг ашигласны түрээс

250.0

202.5

        Ном   хэвлэл худалдан авах

143.2

115.0

        Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн

262.7

262.7

        Татвар төлбөр   хураамж

215.0

411.4

        Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

340.0

        Шагнал   урамшуулал

143.4

0.0

        Тэтгэвэрт   гаргахад олгох тэтгэмж

0.0

        Бусад   зардал
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ   47=48+…+51
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны   12 сарын 31-ны үлдэгдэл  

0.0

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
               Авлагын эцсийн үлдэгдэл
             Өглөгийн   эцсийн үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1.0

1.0

Ажиллагсад бүгд 53=54+55+56

27

26

       Удирдах ажилтан

1

1

       Гүйцэтгэх   ажилтан

12

11

       Үйлчлэх   ажилтан

14

14

Хүүхдийн тоо

240

209

                                                          11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

ӨССӨН   ДҮН

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

7.5

Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл

7.5

            Бусад байгууллага, иргэдээс авах   авлагын эхний үлдэгдэл
            Бусад   байгууллага, иргэдэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11                                           

232,483.9

232,483.9

    Төсвийн санхүүжилт

232,483.9

232,483.9

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт /Бусад/
      Эрүүл мэндийн даатгалын   санхүүжилт
       Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
       Туслах үйл ажиллагааны   орлогоос
        Бусад   орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=15+19+25       

232,483.7

213,817.7

А.Урсгал засварын    дүн  13=14+37
1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17+18

139,332.6

129,205.7

        Үндсэн   цалин

119,960.6

121,080.0

        Нэмэгдэл   урамшуулал

7,810.5

        Үр   дүнгийн урамшуулал

11,561.5

8,125.7

  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 19=20+…+24

15,326.8

14,181.7

        Тэтгэврийн   даатгал

9,753.2

9,128.4

        Тэтгэмжийн   даатгал

696.8

651.9

         ҮОМШӨ-ний   даатгал

1,393.3

1,288.7

         Ажилгүйдлийн   даатгал

696.9

622.6

         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

2,786.6

2,490.2

  1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 25=26+…45

77,824.3

70,430.2

        Бичиг   хэрэг

405.2

218.2

        Гэрэл   цахилгаан

4,293.8

3,177.4

        Түлш   халаалт

11,369.0

8,590.7

        Тээвэр   шатахуун

682.5

580.0

        Шуудан холбоо

232.2

264.8

        Цэвэр бохир ус

3,561.8

4,127.7

        Дотоод   албан томилолт

25.0

        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

1,444.0

1,980.0

        Эд хогшил худалдан авах

562.2

35.0

        Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

952.5

1,196.4

        Хоол   хүнс

52,641.8

48,308.2

        Эм

85.6

117.5

        Урсгал   засвар

562.2

1,115.0

        Холбооны суваг ашигласны түрээс

225.0

202.5

        Ном   хэвлэл худалдан авах

128.9

100.0

        Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн

236.4

        Татвар   төлбөр хураамж

197.8

51.8

        Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

340.0

        Шагнал   урамшуулал

143.4

0.0

        Тэтгэвэрт   гаргахад олгох тэтгэмж

0.0

        Бусад   зардал
  2.Хөрөнгийн зардал
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны   11 сарын 30-ны үлдэгдэл

 

18,673.8

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл

 

 

               Авлагын эцсийн үлдэгдэл
               Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

1.0

1.0

       Ажиллагсад   бүгд 53=54+55+56

27

27

       Удирдах ажилтан

1

1

       Гүйцэтгэх   ажилтан

12

12

       Үйлчлэх ажилтан

14

14

       Хүүхдийн   тоо

240

222

                                            
                                                    10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                       Үзүүлэлт             ӨССӨН   ДҮН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 7.5
Үүнээс: банкны харилцах дансны үлдэгдэл 7.5
            Бусад байгууллага, иргэдээс авах   авлагын эхний үлдэгдэл
            Бусад   байгууллага, иргэдэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
I.    ОРЛОГЫН ДҮН   5=6+7+8+9+10+11 203,966.5 203,966.5
    Төсвийн санхүүжилт 203,966.5 203,966.5
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт /Бусад/
      Эрүүл мэндийн даатгалын   санхүүжилт
       Үндсэн үйл ажиллагааны   орлогоос
       Туслах үйл ажиллагааны   орлогоос
        Бусад   орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=15+19+25 203,966.3 192,186.3
А.Урсгал засварын    дүн  13=14+37
1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21
  1.1 Цалин, хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 15=16+17+18 125,641.8 115,099.9
        Үндсэн   цалин 108,139.5 107,201.7
        Нэмэгдэл   урамшуулал 7,065.9
        Үр   дүнгийн урамшуулал 10,436.4                  7,898.2
  1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 19=20+…+24 13,820.7 12,619.7
        Тэтгэврийн   даатгал 8,795.0 8,116.6
        Тэтгэмжийн   даатгал 628.3 579.6
         ҮОМШӨ-ний   даатгал 1,256.4 1,147.0
         Ажилгүйдлийн   даатгал 628.4 555.3
         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 2,512.8 2,221.1
  1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 25=26+…45 64,503.8 64,466.7
        Бичиг   хэрэг 355.1 218.2
        Гэрэл   цахилгаан 3,816.7 2,814.1
        Түлш   халаалт 9,818.7 7,768.3
        Тээвэр   шатахуун 607.5 505.0
        Шуудан холбоо 206.4 249.1
        Цэвэр бохир ус 3,126.5 3,540.6
        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,272.5 1,960.0
        Эд хогшил худалдан авах 493.4 35.0
        Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 832.2 1,101.4
        Хоол   хүнс 42,407.4 44,408.2
        Эм 76.1 117.5
        Урсгал   засвар 550.7 1,115.0
        Холбооны   суваг ашигласны түрээс 200.0 142.5
        Ном   хэвлэл худалдан авах 111.7 100.0
        Биеийн   тамир уралдаан тэмцээн 204.9
        Татвар   төлбөр хураамж 180.6 51.8
        Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0 340.0
        Шагнал   урамшуулал 143.4 0.0
        Тэтгэвэрт   гаргахад олгох тэтгэмж 0.0
        Бусад   зардал
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 46=47+…+50
Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны   10 сарын 31-ны үлдэгдэл   11,787.7
Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл    
               Авлагын эцсийн үлдэгдэл
               Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0 1.0
Ажиллагсад бүгд 52=53+54+55 27 27
       Удирдах ажилтан 1 1
       Гүйцэтгэх   ажилтан 12 12
       Үйлчлэх   ажилтан 14 14
Хүүхдийн тоо 240 237
 
/мян төг/                                           9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт
             Өссөн дүн
төлөвлөгөө
гүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 2012 оны 01 р сарын 01
2
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
3
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
4
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
175808.8
175808.8
6
Төсвийн санхүүжилт
175808.8
175808.8
7
Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
8
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
9
Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
10
Бусад орлогоос
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
175808.6
163724.5
12
А.Урсгал зардлын дүн
13
1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
14
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
96178.4
94771.5
15
1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
12358.7
10941.8
16
Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
7864.6
7026.9
17
Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
561.9
501.8
18
ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
1123.5
994.1
19
Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
561.9
483.8
20
ЭМ даатгалын шимтгэл
2247.0
1935.1
21
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
51098.9
52963.1
22
Бичиг хэрэг
305.0
190.4
23
Гэрэл цахилгаан
3339.6
2533.4
24
Түлш халаалт
8139.2
7149.1
25
Тээвэр шатахуун
532.5
430.0
26
Шуудан холбоо
180.6
237.4
27
Цэвэр бохир ус
2691.2
3166.9
28
Холбооны суваг ашигласны төлбөр
175.0
142.5
29
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
1092.8
1960.0
30
Эд хогшил худалдан авах
481.9
35.0
31
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
591.6
748.6
32
Хоол хүнс
32293.3
34673.0
33
Үр дүнгийн урамшуулал
9311.3
5048.1
34
Урсгал засвар
539.2
1098.5
35
Татвар төлбөр хураамж
159.1
40.8
36
Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал
173.4
0.0
37
Эм
66.6
117.5
38
Ном хэвлэлийн зардал
94.5
100.0
39
Шагнал урамшуулал
143.4
0.0
40
Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг
41
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
340.0
42
Төсөл арга хэмжээний зардал
43
Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
44
Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
45
Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31 ны үлдэгдэл
10652.5
47
Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
10652.5
48
Авлагын эцсийн үлдэгдэл
49
Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
Ажиллагсад бүгд
27
27
52
Удирдах
1
1
53
Гүйцэтгэх
12
12
54
Үйлчлэх
14
14
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: