х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

172-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 172-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 13-р хороо Энхтайвны өргөн чөлөө Эскадрилын хөшөөний урд талд
Ерөнхий менежер: З.Болормаа
Нягтлан бодогч: Б.Мөнгөнцэцэг
Харилцах утас: 459410.
 
2012 оны эхний 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Код

Үзүүлэлт

Өссөн дүн

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

0.00

100.0

2

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

100.0

3

Авлагын эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

4

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

5

I.   ОРЛОГЫН ДҮН

223833.90

224596.15

6

     Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт

223833.90

223739.10

7

     Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт

0.00

0.00

8

     Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих

0.00

0.00

9

     Үндсэн үйл ажиллагааны бус орлогоос

0.00

844.75

10

     Торгууль шимтгэлийн орлогоос

0.00

12.30

11

II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

223371.20

224696.15

12

А.   Урсгал зардлын дүн  

13

1.Бараа үйлчилгээний зардал

127969.10

125166.05

15

         Үндсэн цалин,   нэмэгдэл урамшуулал

113794.60

114925.66

17

         Үр дүнгийн урамшуулал

15062.80

10240.39

18

1.2.Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

14174.50

15262.91

19

        Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

9020.10

9803.16

20

        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

644.30

696.77

21

        ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл

1288.60

822.79

22

        Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

644.30

1251.83

23

        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

2577.20

2688.36

24

1.3.Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

80339.30

84267.19

25

        Бичиг хэрэг

191.90

932.60

26

        Гэрэл цахилгаан

5266.80

2709.15

27

        Түлш халаалт 17000.00    5987.50

28

        Тээвэр шатахуун

750.00

215.00

29

        Шуудан холбоо

108.90

858.25

30

        Цэвэр бохир ус

10511.90

2171.72

31

        Дотоод албан томилолт

0.00

18.00

32

        Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

0.00

0.00

33

        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

689.70

2950.70

34

        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

122.50

2538.48

35

        Хоол, хүнс

44919.20

50856.49

36

        Эм

40.00

160.28

37

        Урсгал засвар

241.40

2869.42

38

       Төвлөрүүлэн   шилжүүлэг

0.00

        12,30

39

       ТӨАҮйлчилгээний зардал

0.00

0.00

40

       Ном хэвлэл худалдан авах

54.50

237.90

41

       Эд хогшил худалдан авах

241.80

0.00

42

          Багаж хэрэгсэл

0.00

0.00

43

          Тавилга

0.00

0.00

44

          Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл

0.00

0.00

45

       Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс

0.00

10551.45

46

       Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

111.00

0.00

47

       Сургалт семинарын зардал

0.00

0.00

48

2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг

100.00

0.00

49

2.1.Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

100.00

0.00

50

          Оюутны тэтгэлэг

0.00

0.00

51

          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.00

0.00

52

          Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал

0.00

0.00

53

          Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

0.00

0.00

54

          Шагнал урамшил

0.00

0.00

55

2.2.Төлбөр хураамж

83.70

1197.95

56

         Татвар төлбөр хураамж

83.70

1197.95

57

         Тээврийн хэрэгслийн татвар

0.00

0.00

58

2.3.Гадаад шилжүүлэг

0.00

0.00

59

         Олон   улсын байгууллагын гишүүний татвар

0.00

0.00

60

Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

0.00

0.00

61

       Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

62

       Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

63

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл

0.00

0.00

64

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

0.00

65

Авлагын эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

66

Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

67

III.БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО

0.00

1.00

68

Ажиллагсад бүгд

0.00

22.00

69

Удирдах ажилтан

0.00

1.00

70

Гүйцэтгэх ажилтан

0.00

21.00

72

Гэрээт ажилтан

0.00

0.00

 
 
2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Код

Үзүүлэлт

Өссөн дүн

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл

0.00

100.0

2

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

100.0

3

Авлагын эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

4

Өглөгийн эхний үлдэгдэл

0.00

0.00

5

I.   ОРЛОГЫН ДҮН

205132.5

205994.85

6

     Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт

205132.5

205137.80

7

     Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт

0.00

0.00

8

     Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих

0.00

0.00

9

     Үндсэн үйл ажиллагааны бус орлогоос

0.00

844.75

10

     Торгууль шимтгэлийн орлогоос

0.00

12.30

11

II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

204677.30

174352.03

12

А.   Урсгал зардлын дүн

124316.60

              109922.15

13

1.Бараа үйлчилгээний зардал

124316.60

109922.15

15

         Үндсэн цалин,   нэмэгдэл урамшуулал

110720.80

102604.73

17

         Үр дүнгийн урамшуулал

12875.80

7317.42

18

1.2.Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

13595.80

11972.77

19

        Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл

8651.80

7655.46

20

        Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

618.00

549.58

21

        ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл

1236.00

681.88

22

        Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

618.00

946.19

23

        Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж

2472.00

2139.66

24

1.3.Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

67484.90

52457.11

25

        Бичиг хэрэг

170.80

251.20

26

        Гэрэл цахилгаан

4740.10

2196.98

27

        Түлш халаалт

14840.00

 

5097.15

28

        Тээвэр шатахуун

682.50

150.00

29

        Шуудан холбоо

98.00

748.20

30

        Цэвэр бохир ус

9460.70

2014.24

31

        Дотоод албан томилолт

0.00

18.00

32

        Гадаад томилолт /арга хэмжээ/

0.00

0.00

33

        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага

608.90

2678.00

34

        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл

101.40

1540,75

35

        Хоол, хүнс

36034.80

32094.99

36

        Эм

36.00

102,00

37

        Урсгал засвар

236.60

1488.50

38

       Бусад зардал

0.00

0.00

39

       ТӨАҮйлчилгээний зардал

0.00

0.00

40

       Ном хэвлэл худалдан авах

54.50

237.90

41

       Эд хогшил худалдан авах

237.00

0.00

42

          Багаж хэрэгсэл

0.00

0.00

43

          Тавилга

0.00

0.00

44

          Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл

0.00

0.00

45

       Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс

0.00

2679.75

46

       Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

99.90

0.00

47

       Сургалт семинарын зардал

0.00

0.00

48

2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг

100.00

0.00

49

2.1.Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

100.00

0.00

50

          Оюутны тэтгэлэг

0.00

0.00

51

          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.00

0.00

52

          Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал

0.00

0.00

53

          Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

0.00

0.00

54

          Шагнал урамшил

0.00

0.00

55

2.2.Төлбөр хураамж

83.70

1159.45

56

         Татвар төлбөр хураамж

83.70

1159.45

57

         Тээврийн хэрэгслийн татвар

0.00

0.00

58

2.3.Гадаад шилжүүлэг

0.00

0.00

59

         Олон   улсын байгууллагын гишүүний татвар

0.00

0.00

60

Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

0.00

0.00

61

       Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

62

       Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт

0.00

0.00

63

Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 11-р сарын 30-ны үлдэгдэл

0.00

31742.82

64

Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл

0.00

31742.82

65

Авлагын эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

66

Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

0.00

0.00

67

III.БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО

0.00

1.00

68

Ажиллагсад бүгд

0.00

22.00

69

Удирдах ажилтан

0.00

1.00

70

Гүйцэтгэх ажилтан

0.00

21.00

72

Гэрээт ажилтан

0.00

0.00

 
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Код Үзүүлэлт Өссөн дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 0.00 100.0
2 Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 100.0
3 Авлагын эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
4 Өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
5 I.   ОРЛОГЫН ДҮН 168978.9 170488.89
6      Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 168978.9 168984.20
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт 0.00 0.00
8      Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих 0.00 647.64
9      Үндсэн үйл ажиллагааны бус орлогоос 0.00 844.75
10      Торгууль шимтгэлийн орлогоос 0.00 12.30
11 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 168523.70 152258.71
12 А.   Урсгал зардлын дүн 102351.60 96773.71
13 1.Бараа үйлчилгээний зардал 102351.60 96773.71
15          Үндсэн цалин,   нэмэгдэл урамшуулал 91147.30 89710.48
17          Үр дүнгийн урамшуулал 10708,50 7063,23
18 1.2.Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 11204,30 9316,46
19         Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 7129,90 5951,70
20         Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 509,30 427,88
21         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 1018,60 564,39
22         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 509,30 702,80
23         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 2037,20 1669,69
24 1.3.Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 55463,60 46168,54
25         Бичиг хэрэг 149,70 2514,20
26         Гэрэл цахилгаан 4213,40 1922,93
27         Түлш халаалт 13680,00 4841,40
28         Тээвэр шатахуун 607,50 75,00
29         Шуудан холбоо 87,10 678,49
30         Цэвэр бохир ус 8304,40 1868,98
31         Дотоод албан томилолт 0.00 18.00
32         Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 0.00 0.00
33         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 536,60 2658,00
34         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 50,70 1540,75
35         Хоол, хүнс 27157,10 26920,99
36         Эм 32,00 102,00
37         Урсгал засвар 231,80 1328,70
38        Бусад зардал 0.00 0.00
39        ТӨАҮйлчилгээний зардал 0.00 0.00
40        Ном хэвлэл худалдан авах 32.60 237.90
41        Эд хогшил худалдан авах 203,100 0.00
42           Багаж хэрэгсэл 0.00 0.00
43           Тавилга 0.00 0.00
44           Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 0.00 0.00
45        Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 0.00 2564,75
46        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 86,60 0.00
47        Сургалт семинарын зардал 0.00 0.00
48 2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг 100.00 0.00
49 2.1.Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 100.00 0.00
50           Оюутны тэтгэлэг 0.00 0.00
51           Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.00 0.00
52           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал 0.00 0.00
53           Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0.00 0.00
54           Шагнал урамшил 0.00 0.00
55 2.2.Төлбөр хураамж 76,40 1159,45
56          Татвар төлбөр хураамж 76.40 1159.45
57          Тээврийн хэрэгслийн татвар 0.00 0.00
58 2.3.Гадаад шилжүүлэг 0.00 0.00
59          Олон   улсын байгууллагын гишүүний татвар 0.00 0.00
60 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0.00 0.00
61        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
62        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
63 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 10-р сарын 31-ны үлдэгдэл 0.00 18330,18
64 Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 18330,18
65 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00
66 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 2455,96
67 III.БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО 0.00 1.00
68 Ажиллагсад бүгд 0.00 23.00
69 Удирдах ажилтан 0.00 1.00
70 Гүйцэтгэх ажилтан 0.00 8.00
71 Үйлчлэх ажилтан 0.00 14.00
72 Гэрээт ажилтан 0.00 0.00
 
2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Код Үзүүлэлт             Өссөн дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 МӨНГӨН   ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 1-р сарын 1-ны үлдэгдэл 0.00 100.0
2 Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 100.0
3 Авлагын эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
4 Өглөгийн эхний үлдэгдэл 0.00 0.00
5 I.   ОРЛОГЫН ДҮН 150447.0 151309.35
6      Урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт 150447.0 150452.30
7      Төсвийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилт 0.00 0.00
8      Эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжих 0.00 0.00
9      Үндсэн үйл ажиллагааны бус орлогоос 0.00 844.75
10      Торгууль шимтгэлийн орлогоос 0.00 12.30
11 II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 150452.10 129937.49
12 А.   Урсгал зардлын дүн 150452.10 129937.49
13 1.Бараа үйлчилгээний зардал 150352.10 129937.49
14  1.1.Цалин, хөлс нэмэгдэл урамшил 96577.00 85771.96
15          Үндсэн цалин 84359.40 80495.11
16          Нэмэгдэл, урамшил 3676.70
17          Үр дүнгийн урамшуулал 8541.20 5276.85
18 1.2.Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 10623.60 9316.46
19         Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл 6760.40 5951.70
20         Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 482.90 427.88
21         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 965.80 564.39
22         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 482.90 702.80
23         Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 1931.60 1669.69
24 1.3.Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 43151.20 34849.07
25         Бичиг хэрэг 128.60 170.50
26         Гэрэл цахилгаан 3686.70 1630.00
27         Түлш халаалт 11840.00 4305.95
28         Тээвэр шатахуун 532.50
29         Шуудан холбоо 76.20 611.13
30         Цэвэр бохир ус 7148.10 1701.16
31         Дотоод албан томилолт 0.00 18.00
32         Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 0.00 0.00
33         Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 460.80 2534.00
34         Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 300.10 1440.63
35         Хоол, хүнс 18279.40 18279.40
36         Эм 28.00 82.00
37         Урсгал засвар 227.00 1328.70
38        Бусад зардал 0.00 0.00
39        ТӨАҮйлчилгээний зардал 0.00 0.00
40        Ном хэвлэл худалдан авах 39.90 237.90
41        Эд хогшил худалдан авах 203.10 0.00
42           Багаж хэрэгсэл 0.00 0.00
43           Тавилга 0.00 0.00
44           Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл 0.00 0.00
45        Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс 0.00 1350.25
46        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 73.30 0.00
47        Сургалт семинарын зардал 0.00 0.00
48 2.Татаас ба урсгал шилжүүлэг 100.00 0.00
49 2.1.Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 100.00 0.00
50           Оюутны тэтгэлэг 0.00 0.00
51           Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.00 0.00
52           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж   урамшуулал 0.00 0.00
53           Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 0.00 0.00
54           Шагнал урамшил 0.00 0.00
55 2.2.Төлбөр хураамж 67.30 1159.45
56          Татвар төлбөр хураамж 67.30 1159.45
57          Тээврийн хэрэгслийн татвар 0.00 0.00
58 2.3.Гадаад шилжүүлэг 0.00 0.00
59          Олон   улсын байгууллагын гишүүний татвар 0.00 0.00
60 Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 0.00 0.00
61        Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
62        Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт 0.00 0.00
63 Мөнгөн хөрөнгийн 2012 оны 9-р сарын 30-ны үлдэгдэл 0.00 21471.86
64 Үүнээс: Банкны харилцах дансны үлдэгдэл 0.00 21471.86
65 Авлагын эцсийн үлдэгдэл 0.00 0.00
66 Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 0.00 2560.68
67 III.БАЙГУУЛЛАГЫН   ТОО 0.00 1.00
68 Ажиллагсад бүгд 0.00 22.00
69 Удирдах ажилтан 0.00 1.00
70 Гүйцэтгэх ажилтан 0.00 11.00
71 Үйлчлэх ажилтан 0.00 10.00
72 Гэрээт ажилтан 0.00 0.00

One Response to “172-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ”

  1. noyon said

    та бүхэнд ажлын амжилт хүсэж байна

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: