х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

167-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 167-р цэцэрлэг
Хаяг байршил:БЗД 9-р хороо, Шархадны гудамж
Ерөнхий менежер: Б.Баярмаа
Нягтлан бодогч: Т.Өнөртуяа
Харилцах утас: 70161167.
 
/ мян.төг/             10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
                              Үзүүлэлт           Өссөн дүн
төлөвлөгөө гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн эхний   үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01 1052.4
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
1.ОРЛОГЫН ДҮН 143470.7 145570.7
    Төсвийн санхүүжилт 143470.7 143470.7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
    Үндсэнáóñ үйл ажиллагааны орëогоос санхүүжих
    Бусад орлогоос 2100.0
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 143470.7 129244.1
 А.Урсгал зардлын дүн 143470.7  127144.1
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн 32042.9 127144.1
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин 100385.0 86126.9
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл 11042.8 8716.5
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 7027.0 5977.5
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл 502.1 343.6
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл 1003.9 712.5
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл 502.1 343.6
         ЭМ даатгалын шимтгэл 2007.7 1339.3
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32042.9 32300.7
          Бичиг хэрэг 130.0 248.4
          Гэрэл цахилгаан 2800.0 3624.9
          Түлш халаалт 6571.8 3725.0
          Тээвэр шатахуун 607.5 435.0
          Шуудан холбоо 75.2 410.2
          Цэвэр бохир ус 929.2 4769.9
          Дотоод албан томилолт
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 465.1 1950.0
          Эд хогшил худалдан авах 176.1 199.0
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 304.3 346.6
          Хоол хүнс үдийн цай 19420.4 14826.2
       Үр дүнгийн урамшуулал 9882.7 6793.4
          Урсгал засвар 201.3
         Татвар төлбөр хураамж 66.1 133.4
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал 74.8
          Эм 28.0
          Ном хэвлэлийн зардал 40.8 143.0
          Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 1052.4
          Шагнал урамшуулал 52.3 436.7
          Тэтгэвэрт гарахал олгох дэмжлэг 100.0
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
      Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
      Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө   оруулалт
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 10 сарын 31-ны үлдэгдэл
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл 17379.0
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 3727.5
Байгууллагын тоо
 Ажиллагсад бүгд 21 21
    Удирдах 1 1
    Гүйцэтгэх 5 5
    Үйлчлэх 15
 
/ мян.төг/                9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн хөрөнгийн 2011 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 1,052.4
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
I.  ОРЛОГЫН ДҮН 105,118.3 107,218.3
Төсвөөс   урсгал санхүүжилт 105,118.3 105,118.3
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт
Төсөл   хөтөлбөр сан арга хэмжээний орлого 2,100.0
Бусад   орлого
II.   НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 105,118.3 99.995.9
А.   УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 105,036.6 97,896.1
1.   Бараа үйлчилгээний зардал 105,036.6 97,896.1
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 76,823.3 67.402.4
Үндсэн   цалин 67,070.0 61989.3
Нэмэгдэл,   урамшил 2,942.3
Үр дүнгийн   урамшуулал 6,811.0 5.413.1
1.2   Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 8,446.1 8,664.5
Тэтгэврийн   даатгалын шимтгэл 5,374.8 5,938.2
Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 384.1 340.8
Эрүүл   мэндийн даатгалын шимтгэл 1,535.3 1,363.1
Ажилгүйдлийн   даатгалын шимтгэл 384.1 340.8
ҮОМШӨ   даатгал 767.8 474.8
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 19,767.2 21.829.0
Бичиг   хэрэг 93.4 168.4
Гэрэл,   цахилгаан 2,100.0 2,921.8
Түлш,   халаалт 2,926.6 2,025.0
Тээвэр   (шатахуун) 465.0 350:.0
Шуудан,   холбоо 56.4 220.7
Цэвэр,   бохир ус 670.4 3,670.7
Хичээл,   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 336.7 1890.0
Эд хогшил худалдан авах 115.1
Нормын   хувцас, зөөлөн эдлэл 216.3 346.6
Хоолны   зардал 12,387.6 10,014.1
Холбоо   суваг ашигласны төлбөр
Урсгал   засвар 192.9
Эмийн   зардал 21.0
Төлбөр   хураамж бусад зардал 48.9
Биеийн   тамирын уралдаан тэмцээн зардал 53.7
Ном   хэвлэлийн зардал 28.2 85.0
Шагнал   урамшил 55.0 136.7
Татаас   ба урсгал шилжүүлэг 81.7
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 81.7
Төсөл   хөтөлбөр сан арга хэмжээний зарлага 2,100.0
Б.   ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 5-р сарын 31- ний үлдэгдэл 8,274.6
Үүнээс   банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
III.   БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
АЖИЛЛАГСАД   БҮГД 20 20
Удирдах   ажилтан 1 1
Гүйцэтгэх   ажилтан 4 4
Үйлчлэх   ажилтан 15 15
Хүүхдийн   тоо 160 160

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: