х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

136-р цэцэрлэг: 2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 136-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 6-р хороо 13-р хороолол
Ерөнхий менежер: Б.Өлзийхишиг
Нягтлан бодогч: И.Сонин-Эрдэнэ
Харилцах утас:
 
/мян.төг /        
                                   Үзүүлэлт
              Өссөн дүн
төлөвлөгөө
шүйцэтгэл
1
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  2012 оны 01 р сарын 01
 
 
2
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
 
3
    Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
4
    Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
5
1.ОРЛОГЫН ДҮН
142378.3
142378.3
6
    Төсвийн санхүүжилт
142378.3
142378.3
7
    Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
 
 
8
    Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
 
 
9
    Үндсэн үйл ажиллагааны орогоос санхүүжих
 
 
10
    Бусад орлогоос
 
 
11
2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
142378.3
131762.8
12
 А.Урсгал зардлын дүн
 
 
13
    1.Бараа үйлчилгээний зарлагын дүн
 
 
14
    1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл цалин
78058.9
82528.7
15
    1.2 Нийгмийн даатгалын шимтгэл
10044.3
9662.2
16
         Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
6391.8
6148.7
17
         Тэтгэмжиийн даатгалын шимтгэл
456.6
439.2
18
         ҮОМШӨ-ний даатгалын шимтгэл
913.7
878.4
19
         Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл
456.6
439.2
20
         ЭМ даатгалын шимтгэл
1826.2
1756.8
21
    1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
41022.1
34723.7
22
          Бичиг хэрэг
227.7
211.0
23
          Гэрэл цахилгаан
3269.7
2039.0
24
          Түлш халаалт
5863.4
5384.5
25
          Тээвэр шатахуун
532.5
260.0
26
          Шуудан холбоо
134.6
156.0
27
          Цэвэр бохир ус
1874.1
1249.2
28
          Холбооны суваг ашигласны төлбөр
 
 
29
          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
815.5
1890.0
30
          Эд хогшил худалдан авах
359.5
45.0
31
          Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
531.2
296.4
32
          Хоол хүнс
26436.1
21900.6
33
          Үр дүнгийн урамшуулал
8142.2
4848.3
34
          Урсгал засвар
402.4
573.7
35
          Татвар төлбөр хураамж
118.8
175.2
36
          Биеийн тамир уралдаан тэмцээний   зардал
129.3
0.0
37
          Эм
42.6
0.0
38
          Ном хэвлэлийн зардал
70.6
143.0
39
          Шагнал урамшуулал
107.0
370.0
40
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
0.0
41
          Дотоод албан томилолт
 
 
42
          Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
0.0
43
    Б.ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
44
        Төсвийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
45
        Өөрийн хөрөнгөөс санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 
 
46
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 оны 08 сарын 31   ны үлдэгдэл
 
110615.5
47
    Үүнээс банкны харилцах дансны үлдэгдэл
 
110615.5
48
    Авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
49
    Өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
50
Байгууллагын тоо
1
1
51
 Ажиллагсад бүгд
23
23
52
    Удирдах
1
1
53
    Гүйцэтгэх
10
10
54
    Үйлчлэх
12
12
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: