х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

122-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 122-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД-ийн 15-р хороо Бөхийн өргөөний зүүн урд талд
Ерөнхий менеже Г.Мандалсүрэн
Нягтлан бодогч: Б. Анхцэцэг
Харилцах утас: 454319. 
 
 
2012 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээБайгууллагын нэр: 122-р цэцэрлэг

Мэдээ гаргасан: 2012.10.01                                                             Улсын тайлан ТГ-4

Д/Д Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
1 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
2 1.Орлогын дүн 2=3+4+5 452036.5 452036.5
3              Төсвийн санхүүжилт 452036.5 452036.5
4              Мөнгөн урамшуулал 0,0 0,0
5              Бусад санхүүжилт 0,0 0,0
6 2.Нийт зардлын дүн 452035.3 423525.3
7 А. Урсгал зардлын дүн 452035.3 423525.3
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
452035.3 423525.3
9               1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 244253.2 239725.3
10                            Үндсэн цалин 208732.8 221749.9
11                            Үр дүнгийн урамшуулал 20988.7 17975.3
Íýìýãäýë óðàìøóóëàë 14531.7 0
12 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 26867.8 25400.2
13                          Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 17097.7 16163.8
14                      Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 1221.3 1154.6
15                       ҮОМШӨ шимтгэл 2442.5 2309.1
16                           Ажилгүйдлийн шимтгэл 1221.3 1154.6
17                       Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж 4885.1 4618.2
18 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 180914.3 158399.8
19              Бичиг хэрэг 844.2 694.1
20                        Гэрэл цахилгаан 11108.3 7540.3
21                       Түлш халаалт 29710.4 20775
22                        Тээвэр шатахуун 607.5 480
23                        Шуудан холбоо 489.7 578.1
24                        Цэвэр бохир ус 15926.2 12899.5
25                        Ном хэвлэл худалдан авах азрдал 265.9 200
26                        Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага 3024.2 4551.6
27                         Ýä õîãøèë õóäàëäàí àâàõ 1234.7 810
28                        Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1978.1 1427
29                        Хоол хүнс 94990.7 94990.7
30                        Ýì 180.8 33.9
31                         Урсгал засвар 1363.5 3373.3
Õîëáîîíû ñóâàã àøèãëàñíû òºëáºð 240 250
32                        Шагнал урамшил 340.7 190
33                         Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100 0
34                         Татвар төлбөр хураамж 429.3 611.6
35                         Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 486.9 198
36                         Төсөл арга хэмжээ 0 0
37                         Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг 17593.2 8796.6
38 МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 9-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 00 28511.2
39 Өглөгийн эцсийн дүн
40 Ажиллагсад бүгд 50
41 Удирдах ажилтан 1
42 Гүйцэтгэх ажилтан 18
43 Үйлчлэх ажилтан 31
44 Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо 591
 
 
2012 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
 
 
/мян төг/
Д/Д
Үзүүлэлт
ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ
 
 
2
1.Орлогын дүн 2=3+4+5
339784.1
339784.1
3
             Төсвийн санхүүжилт
339784.1
339784.1
4
             Мөнгөн урамшуулал
0,0
0,0
5
             Бусад санхүүжилт
0,0
0,0
6
2.Нийт зардлын дүн
339783.2
307096.7
7
А. Урсгал зардлын дүн
339783.2
307096.7
8
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
339783.2
307096.7
9
              1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
195993.1
183347.9
10
                           Үндсэн цалин
166655.9
170521.0
11
                           Үр дүнгийн урамшуулал
17.747.5
12826.9
 
 
11589.7
12
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
21559.2
19429.5
13
                     Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл
13719.5
12364.3
14
                     Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
980.0
883.2
15
                      ҮОМШӨ шимтгэл
1959.9
1766.3
16
                      Ажилгүйдлийн шимтгэл
980.0
883.2
17
                      Байгууллагын төлөх ЭМД хураамж
3919.9
3532.6
18
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
122230.9
104319.2
19
             Бичиг хэрэг
606.0
513.7
20
                       Гэрэл цахилгаан
9579.3
5916.3
21
                      Түлш халаалт
17216.7
16926.7
22
                       Тээвэр шатахуун
465.0
360.0
23
                       Шуудан холбоо
367.3
474.8
24
                       Цэвэр бохир ус
10769.6
10769.5
25
                       Ном хэвлэл худалдан авах азрдал
184.1
200.0
26
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
2189.5
3911.6
27
                       Эд хогшил худалдан авах
1098.4
330
28
                       Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
1406.1
743.0
29
                       Хоол хүнс
58071.6
57619.7
30
                       Эм
135.6
33.9
31
                        Урсгал засвар
1363.5
3155.7
32
                       Шагнал урамшил
238.5
190.0
33
                        Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
100.0
 
34
                        Татвар төлбөр хураамж
316.9
308.8
35
                        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн
349.6
198.0
36
                        Төсөл арга хэмжээ
0,0
0,0
37
           Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг
17593.2
2447.5
38
           өнгөн урамшуулал
0,0
0,0
39
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 7-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
0,0
32687.4
40
Өглөгийн эцсийн дүн
 
 
41
Ажиллагсад бүгд
 
50
42
Удирдах ажилтан
 
1
43
Гүйцэтгэх ажилтан
 
18
44
Үйлчлэх ажилтан
 
31
45
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо
 
0,0
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: