х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

115-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 115-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: БЗД 5-р хороо, ЭМ-ийн нэгдлийн баруун талд
Ерөнхий менежер: Б.Гэрэлцэцэг
Нягтлан бодогч: Г.Боловсон
 
 
2012 оны эхний 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
(өссөн дүнгээр)

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

А

В Г
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл                                                               –
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл    
Бусад   байгууллага иргэдээс өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл  

Орлогын нэр

237670.8 237670.8
Төсвийн   урсгал санхүүжилт 237670.8 237670.8
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт  
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжилт  
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос  
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос  
Бусад   орлого  

Нийт зарлагын дүн

236761.8 223459.4
А.Урсгал   засварын дүн  
1.   Бараа үйлчилгээний зардал  
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 160349.7 137764.2
Үндсэн   цалин 132322.0 123166.0
Үр дүнгийн   урамшуулал 12569.5 9757.4
1.2   Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 15458.2 14598.2

Тэтгэврийн даатгал    7

9836.9 8758.9

Тэтгэмжийн даатгал      0.5

702.8 730.1

Ажилгүйдлийн даатгал   0.5

702.8 729.8

ҮОМШӨ    даатгал  1

1405.3 1459.8

Байгууллага төлөх ЭМД хураамж  2

2810.4 2919.6
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 76412.1 74942.9
Бичиг   хэрэг 428.1 926.5
Гэрэл   цахилгаан 5420.8 4254.0
Түлш   халаалт 10465.0 5819.5
Тээвэр   шатахуун 705.0 170.0
Шуудан   холбоо 244.8 248.5
Цэвэр   бохир ус 2749.2 2913.0
 Ном хэвлэл 136.4 198.0
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                    1510.0 2455.0
Бага үнэтэй   түргэн элэгдэх 593.5 3430.0
Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 1005.7 1133.4
Хоол 48583.2 48310.9
Эм 80.6 162.5
Урсгал   засвар 593.5 880.8
Татвар   төлбөр хураамж 141.0 1010.1
Биеийн   тамир арга уралдаан тумцээн 216.3
Албан   томилолт                              –
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0 424.9
Өрх   гэрт олгох шилжүүлэг 0
 Шагнал урамшуулал 151.4 2605.4
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох, тэтгэмж 3253.9 994.9
Б. Хөрөнгийн   зардал 0 0
Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт  
Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт  
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 10  -р сарын 31-ны үлдэгдэл   14211.4
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл  
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл  
Бусад   байгүуллага иргэдэд өгөх өглөгийн үлдэгдэл  

Байгууллагын тоо

1 1.00
Ажиллсагсад   бүгд 30 26.0

Удирдах ажилтан

1 1.00

Гүйцэтгэх ажилтан

9 9.00

Үйлчлэх ажилтан

20 16.0
 
 
2012 оны эхний 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
(өссөн дүнгээр)
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
А В Г
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын нэр 213106.3 213106.3
Төсвийн   урсгал санхүүжилт 213106.3 213106.3
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжилт
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад   орлого
Нийт зарлагын дүн 212197.1 196485.4
А.Урсгал   засварын дүн
1.   Бараа үйлчилгээний зардал
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 147124.4 122857.0
Үндсэн   цалин 121583.6 109757.8
Үр дүнгийн   урамшуулал 11393.2 9503.2
1.2   Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 14147.6 13099.2
Тэтгэврийн даатгал    7 9002.9 7859.4
Тэтгэмжийн даатгал      0.5 643.2 655.2
Ажилгүйдлийн даатгал   0.5 643.2 654.9
ҮОМШӨ    даатгал  1 1286.2 1309.9
Байгууллага төлөх ЭМД хураамж  2 2572.1 2619.8
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 65072.7 63130.3
Бичиг   хэрэг 375.2 281.0
Гэрэл   цахилгаан 4804.8 3785.4
Түлш   халаалт 9351.6 5303.5
Тээвэр   шатахуун 630.0 170.0
Шуудан   холбоо 217.6 214.5
Цэвэр   бохир ус 2413.2 2662.7
 Ном хэвлэл 118.2 198.0
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                    1329.3 2435.0
Бага үнэтэй   түргэн элэгдэх 508.7 2260.4
Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 878.7 970.0
Хоол 39949.1 39837.6
Эм 70.5 91.0
Урсгал   засвар 581.4 880.8
Татвар   төлбөр хураамж 122.8 1010.1
Биеийн   тамир арга уралдаан тумцээн 216.3
Албан   томилолт                              –
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0 424.9
Өрх   гэрт олгох шилжүүлэг 0
 Шагнал урамшуулал 151.4 2605.4
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох, тэтгэмж 3253.9 994.9
Б. Хөрөнгийн   зардал 0 0
Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 10  -р сарын 31-ны үлдэгдэл 16620.9
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад   байгүуллага иргэдэд өгөх өглөгийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо 1 1.00
Ажиллсагсад   бүгд 30 26.0
Удирдах ажилтан 1 1.00
Гүйцэтгэх ажилтан 9 9.00
Үйлчлэх ажилтан 20 16.0

2012 оны эхний 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
(өссөн дүнгээр)

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
А В Г
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл                                                             –
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
Орлогын нэр 183088.2 183088.2
Төсвийн   урсгал санхүүжилт 183088.2 183088.2
Төсвөөс   хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт
Эрүүл   мэндийн даатгалаас санхүүжилт
Үндсэн   үйл ажиллагааны орлогоос
Туслах   үйл ажиллагааны орлогоос
Бусад   орлого
Нийт зарлагын дүн 182178.8 166487.9
А.Урсгал   засварын дүн
1.   Бараа үйлчилгээний зардал
1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 131679.1 107488.8
Үндсэн   цалин 108845.2 96200.8
Үр дүнгийн   урамшуулал 10216.9 6691.2
1.2   Ажил олгогчоос НД-д төлөх шимтгэл 12617.0 11288.0
Тэтгэврийн даатгал    7 8028.9 6772.7
Тэтгэмжийн даатгал      0.5 573.6 564.6
Ажилгүйдлийн даатгал   0.5 573.6 564.3
ҮОМШӨ    даатгал  1 1147.1 1128.8
Байгууллага төлөх ЭМД хураамж  2 2293.8 2257.6
1.3   Бараа үйлчилгээний бусад зардал 50499.7 51313.0
Бичиг   хэрэг 322.3 261.2
Гэрэл   цахилгаан 4188.8 3285.0
Түлш   халаалт 8145.4 5025.0
Тээвэр   шатахуун 555.0 170.0
Шуудан   холбоо 190.4 214.5
Цэвэр   бохир ус 2077.2 2442.5
 Ном хэвлэл 100.0 198.0
Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага хийх                    1139.5 2435.0
Бага үнэтэй   түргэн элэгдэх 508.7 2260.4
Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 751.7 970.0
Хоол 28102.6 31585.0
Эм 60.4 91.0
Урсгал   засвар 569.3 880.8
Татвар   төлбөр хураамж 100.1 969.7
Биеийн   тамир арга уралдаан тумцээн 183.0
Албан   томилолт                              –
Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал 100.0 424.9
Өрх   гэрт олгох шилжүүлэг 0
 Шагнал урамшуулал 151.4 100.0
Тэтгэвэрт   гарахад нь олгох, тэтгэмж 3253.9 994.9
Б. Хөрөнгийн   зардал 0 0
Төсвийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Өөрийн   хөрөнгөөр санхүүжих хөрөнгө оруулалт
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 9  -р сарын 30-ны үлдэгдэл 16600.3
Үүнээс   банкан дахь харилцах дансны үлдэгдэл
Бусад   байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
Бусад   байгүуллага иргэдэд өгөх өглөгийн үлдэгдэл
Байгууллагын тоо 1 1.00
Ажиллсагсад   бүгд 30 26.0
Удирдах ажилтан 1 1.00
Гүйцэтгэх ажилтан 9 9.00
Үйлчлэх ажилтан 20 16.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: