х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Сувиллын цэцэрлэг, яслийн 10-р цогцолбор: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/08

Байгууллагын нэр: 10-р цогцолбор
Хаяг, байршил: БЗД-ийн 3-р хороо 12-р хороолол
Ерөнхий менежер: Г.Буянжаргал
Нягтлан бодогч: П.Цогзолмаа
Харилцах утас: 451655.
 
2012 оны эхний 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүнгээр/
 

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийт Дүн

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл

Үүнээс   банкин дахь харилцахын үлдэгдэл

Бусад   байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл

       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН

364612.4

364612.4

Төсвийн урсгал санхүүжилт

364612.4

364612.4

төсвийн   ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт

бусад

 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН

364612.4

364612.5

УРСГАЛ   ЗАРДЛЫН ДҮН

364612.4

364612.5

.   Бараа үйлчилгээний зардал

296463.6

297917.6

1.1   Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил

267041.0

268310.2

Үндсэн   цалин

246995.9

248524.8

Нэмэгдэл   урамшил

             үр   дүнгийн урамшил

20045.1

19785.3

           Унаа,   хоолны хөнгөлөлт

    1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

29422.6

29607.5

            Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл

18741.0

18875.1

              Тэгэмжийн даатгал

1335.2

1341.5

            ҮОСШӨ   даатгалын шимтгэл

2670.4

2683.1

              Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

1335.2

1341.5

             Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж

5340.8

5366.2

    1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал

67981.2

66694.8

          Бичиг   хэрэг

214.5

214.5

           Гэрэл   цахилгаан

5282.4

3445.5

         Түлш   халаалт

22437.9

14902.5

         Тээвэр шатахуун

2371.9

1770.5

         Шуудан   холбоо

121.4

417.0

         Цэвэр   бохир ус

3301.2

2948.9

         Дотоод   албан томилолт

         Гадаад   томилолт ( арга хэмжээ )

         Ном   хэвлэл авах

67.6

40.0

         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх

770.5

1326.9

         Эд   хогшил худалдан авах

270.2

675.0

         Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

472.4

472.4

         Хоол

27236.2

34037.9

          Эм

44.9

44.9

         Урсгал   засвар

270.2

467.4

         Төлбөр   хураамж болон бусад зардал

101.3

502.8

 Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн

123.8

123.7

                            Тэтгэвэрт гарахад олнох тэтгэмж

4894.8

4895.0

                                    Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж

100.0

360.0

                                    Шагнал   урамшуулал

67.6

50.0

 Хөрөнгийн зардал  

 Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл

0.00

0.00

 Үүнээс банкин   дахь харилцах үлдэгдэл

0.00

 Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл

 Байгууллагын тоо  

1

1

 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

48

47

 Удирдах ажилтан

1

1

 Гүйцэтгэх   ажилтан

24

24

 Үйлчлэх ажилтан

23

22

 Хүүхдийн   дундаж тоо

120

74

 
 
 
2012 оны эхний 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүнгээр/
ҮЗҮҮЛЭЛТ

Нийт Дүн

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс   банкин дахь харилцахын үлдэгдэл
Бусад   байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН

330210.0

330480.2

Төсвийн урсгал санхүүжилт

330210.

330210.1

төсвийн   ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт
бусад

270.1

 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН

330210.1

301676.0

УРСГАЛ   ЗАРДЛЫН ДҮН

330210.1

301676.0

.   Бараа үйлчилгээний зардал

267812.9

257846.8

1.1   Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил

241276.0

232219.8

Үндсэн   цалин

223008.6

219337.7

Нэмэгдэл   урамшил
             үр дүнгийн   урамшил

18267.4

12882.1

             Унаа, хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

26536.9

25627.0

            Тэтгэвэр    даатгалын шимтгэл

17043.6

16338.2

              Тэгэмжийн даатгал

1186.6

1161.1

             ҮОСШӨ   даатгалын шимтгэл

2373.4

2322.2

             Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл

1186.6

1161.1

            Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж

4746.7

4644.4

    1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал

62236.4

43829.2

         Бичиг хэрэг

190.9

82.5

         Гэрэл цахилгаан

4754.1

3081.7

        Түлш халаалт

19745.3

13125.8

        Тээвэр шатахуун

1826.4

560.7

         Шуудан   холбоо

109.2

366.2

         Цэвэр   бохир ус

2971.1

2783.6

         Дотоод   албан томилолт
         Гадаад   томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном   хэвлэл авах

60.8

40.0

         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх

680.3

1326.9

         Эд   хогшил худалдан авах

264.7

                  Багаж хэрэгсэл
                  Тавилга
                    Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл
                    Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
         Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

448.8

448.8

         Хоол

25773.1

20665.0

          Эм

40.5

44.9

         Урсгал   засвар

264.8

467.4

         Төлбөр   хураамж болон бусад зардал
 Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн

111.6

        2.Татаас   ба урсгал шилжүүлэг
                  2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
                             Холбооны суваг ашигласаны төлбөр
                             Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
                             Тэтгэвэрт   гарахад олнох тэтгэмж

4894.8

                             Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

100.0

360.0

                             Шагнал урамшуулал

67.6

50.0

                 2.2 Төлбөр хураамж

93.2

425.8

                             Газрын төлбөр
                            Тээврийн хэрэгслийн татвар
                 2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 Хөрөнгийн зардал  
 Дотоод хөрөнгө   оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл
 Үүнээс банкин   дахь харилцах үлдэгдэл
 Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл
 Байгууллагын тоо  

1

1

 АЖИЛЛАГСАД БҮГД

48

47

 Удирдах ажилтан

1

1

 Гүйцэтгэх   ажилтан

24

24

 Үйлчлэх ажилтан

23

22

 Хүүхдийн   дундаж тоо

120

81

 
2012 оны эхний 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүнгээр/
ҮЗҮҮЛЭЛТ                Нийт Дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс   банкин дахь харилцахын үлдэгдэл
Бусад   байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 271839,5 271839,5
Төсвийн урсгал санхүүжилт 271839,5 271839,5
төсвийн   ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт
бусад
 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН 271839,5 256295,5
УРСГАЛ   ЗАРДЛЫН ДҮН 271839,5 256295,5
.   Бараа үйлчилгээний зардал 215910,1 219671,8
1.1   Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил 194542,1 201661,6
Үндсэн   цалин 178052,4 189026,9
Нэмэгдэл   урамшил
             үр дүнгийн   урамшил 16489,7 12634,7
           Унаа,   хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 21368,0 18010,2
            Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл 13774,1 10980,2
              Тэгэмжийн даатгал 952,9 907,6
            ҮОСШӨ   даатгалын шимтгэл 1906,1 1815,1
            Ажилгүйдлийн   даатгалын шимтгэл 952,9 907,6
             Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж 3812,0 3399,7
    1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 55776,7 36623,7
          Бичиг   хэрэг 167,3 82,5
           Гэрэл   цахилгаан 4225,9 2729,8
         Түлш   халаалт 18052,8 11661,7
         Тээвэр   шатахуун 1589,2 510,0
         Шуудан   холбоо 97,1 320,1
         Цэвэр   бохир ус 2608,0 2554,2
         Дотоод   албан томилолт
         Гадаад   томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном   хэвлэл авах 52,7 40,0
         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 599,5 1306,9
         Эд   хогшил худалдан авах 232,3
                     Багаж хэрэгсэл
                     Тавилга
                    Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл
                    Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
         Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 392,1 405,5
         Хоол 22372,9 15665,0
          Эм 36,0 44,9
         Урсгал   засвар 259,4 467,4
         Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 85,1 425,8
 Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн 96,7
        2.Татаас   ба урсгал шилжүүлэг
                  2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
                               Холбооны суваг   ашигласаны төлбөр
                             Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал
                            Тэтгэвэрт гарахад олнох тэтгэмж 4894,8
                                    Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж 100,0 360,0
                                    Шагнал   урамшуулал 67,6 50,0
                 2.2 Төлбөр хураамж
                             Газрын төлбөр
                             Тээврийн   хэрэгслийн татвар
                 2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 Хөрөнгийн зардал  
 Дотоод хөрөнгө   оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 10 сарын 31 ны үлдэгдэл 15544,0
 Үүнээс банкин   дахь харилцах үлдэгдэл 15544,0
 Бусад байгуулага   иргэдээс авах авлагаын эцсийн үлдэгдэл
 Байгууллагын тоо   1 1
 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 48 47
 Удирдах ажилтан 1 1
 Гүйцэтгэх   ажилтан 24 24
 Үйлчлэх ажилтан 23 22
 Хүүхдийн   дундаж тоо 120 81
 
2012 оны эхний 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
/өссөн дүнгээр/
ҮЗҮҮЛЭЛТ              Нийт Дүн
Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Мөнгөн   хөрөнгийн 2012 оны 1-р сарын 1-ний үлдэгдэл
Үүнээс   банкин дахь харилцахын үлдэгдэл
Бусад   байгуулага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
Бусад байгуулага иргэдээс авах өглөгийн эхний үлдэгдэл
       1. НИЙТ ОРЛОГЫН ДҮН 244371.3 244371.3
Төсвийн   урсгал санхүүжилт 244371.3 244371.3
төвийн   ерөнхийлөн захирагчаас олгосон санүүжилт
бусад
 2.НИЙТ ЗАРЛАГЫН   ДҮН 244371.3 229184.2
УРСГАЛ   ЗАРДЛЫН ДҮН 244371.3 229184.2
.   Бараа үйлчилгээний зардал 196412.6 199522.8
1.1   Цалин , хөлс болон нэмэгдэл урамшил 177001.2 181512.6
Үндсэн   цалин 162289.3 168877.9
Нэмэгдэл   урамшил
             үр дүнгийн   урамшил 14711.9 12634.7
           Унаа,   хоолны хөнгөлөлт
    1.2 Ажил   олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 19411.4 18010.2
            Тэтгэвэр  даатгалын шимтгэл 12484.9 10980.2
            Тэтгэмжийн даатгал 865.7 907.6
            ҮОСШӨ   даатгалын шимтгэл 1731.8 1815.1
            Ажилгүйдлийн   даатгалын шимтгэл 865.7 907.6
             Байгуулга төлөх ЭМД-ын хураамж 3463.3 3399.7
    1.3 Бараа, үйлчилгээний   бусад зардал 47814.1 29661.4
          Бичиг   хэрэг 143.7 82.5
           Гэрэл   цахилгаан 3997.6 2355.8
         Түлш халаалт 16135.9 10552.7
         Тээвэр   шатахуун 1470.6 225.0
         Шуудан   холбоо 85.0 278.8
         Цэвэр   бохир ус 2244.8 2554.2
         Дотоод   албан томилолт
         Гадаад   томилолт ( арга хэмжээ )
         Ном   хэвлэл авах 44.6 40.0
         Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага хийх 514.7 1266.9
         Эд   хогшил худалдан авах 226.9
                     Багаж хэрэгсэл
                     Тавилга
                    Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл
                    Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс
         Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл 335.4 292.7
         Хоол 17254.8 10665.0
          Эм 31.5 44.9
         Урсгал   засвар 254.0 467.4
         Төлбөр   хураамж болон бусад зардал 75.0 425.6
 Биеийн тамир   уралдаан тэмцээн 81.8
        2.Татаас   ба урсгал шилжүүлэг
                  2.1 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
                               Холбооны суваг   ашигласаны төлбөр
                             Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмж 4894.8
                            Ажил олгогчоос   олгох тэтгэмж, урамшуулал
                                    Нэг   удаагийн буцалтгүй тусламж 100.0 360.0
                                    Шагнал   урамшуулал 67.6 50.0
                 2.2 Төлбөр хураамж
                             Газрын төлбөр
                             Тээврийн   хэрэгслийн татвар
                 2.3 Төвлөрүүлэх шилжүүлэг
 Хөрөнгийн зардал  
 Дотоод хөрөнгө   оруулалт
 Төсвийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Өөрийн хөрөнгөөр   санхүүжих хөрөнгө оруулалт
 Мөнгөн хөрөнгийн   2012 оны 09 сарын 30 ны үлдэгдэл 15187.1
 Үүнээс банкин   дахь харилцах үлдэгдэл 15187.1
 Бусад байгуулага   иргэдээс авах өглөгийн эцсийн   үлдэгдэл 2018,0
 Байгууллагын тоо   1 1
 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 48 46
 Удирдах ажилтан 1 1
 Гүйцэтгэх   ажилтан 24 23
 Үйлчлэх ажилтан 23 22
 Хүүхдийн   дундаж тоо 120 78

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: