х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

129-р цэцэрлэг: 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by tusuvbzd on 2012/08/05

Байгууллагын нэр: 129-р цэцэрлэг
Хаяг байршил: 18-р хороо Намянжугийн гудамж
Ерөнхий менежер: С.Алагаа
Нягтлан бодогч: М.Одгэрэл
Харилцах утас: 454804.
 
                                                       12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮНГЭЭР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

200.0

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

561555.5

561555.5

               Төсвийн санхүүжилт

561555.5

561555.5

               Мөнгөн урамшуулал

0.0

0.0

               Бусад санхүүжилт

0.0

0.0

2.Нийт зардлын дүн

561555.5

561555.5

А. Урсгал зардлын дүн

561555.5

561555.5

  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

561555.5

561555.5

              1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

301730.7

299529.6

                           Үндсэн цалин

277538.8

275590.3

                           Үр дүнгийн   урамшуулал

24191.9

23939.3

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл

33190.4

32541.1

                           Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

19330.1

20560

                            Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

1380.8

1497.6

                             ҮОМШӨ   шимтгэл

2761.5

2995.3

                          Ажилгүйдлийн   шимтгэл

1380.8

1497.6

                             Байгууллагын   төлөх ЭМД хураамж

5522.9

5990.6

1.3 Бараа үйлчилгээний бусад   зардал

226634.4

229684.8

             Бичиг хэрэг

983.8

517.7

                              Гэрэл цахилгаан

9004.9

6295.7

                             Түлш   халаалт

43257.0

35433.9

                              Тээвэр   шатахуун

750.0

725.0

                              Шуудан   холбоо

556.7

982.0

                              Цэвэр   бохир ус

28509.5

20689.3

                              Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага

3533.5

2205.0

                               Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

2166.0

16251.8

                               Хоол   хүнс

122138.6

104550.3

                               Ном   хэвлэл худалдан авах зардал

309.8

100.9

                               Урсгал   засвар

1239.5

6858.0

                               Эм

205.9

155.7

                                Эд   хогшил худалдан авах

1239.2

19595.8

                               Шагнал   урамшил

309.8

150.0

                                Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

7337.0

                                Татвар   төлбөр хураамж

464.7

137.7

                                Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

567.5

0.0

                               Төсөл   арга хэмжээ

0.0

0.0

                                Тэтгэвэрт   гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

11298.0

3347.3

                                Мөнгөн   урамшуулал

0.0

0.0

                                Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг

0.0

4351.7

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 12-Р САРЫН 31-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0.0

0.0

Өглөгийн эцсийн дүн

Ажиллагсад бүгд

52

Удирдах ажилтан

1

Гүйцэтгэх ажилтан

42

Үйлчлэх ажилтан

9

Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

414

                                         
                                          11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзүүлэлт

ӨССӨН ДҮНГЭЭР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ

200.0

1.Орлогын дүн 2=3+4+5

503402.2

503402.2

               Төсвийн санхүүжилт

503402.2

503402.2

               Мөнгөн урамшуулал

0.0

0.0

               Бусад санхүүжилт

0.0

0.0

2.Нийт зардлын дүн

503402.2

448818.0

А. Урсгал зардлын дүн

503402.2

448818.0

  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17

503402.2

448818.0

              1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

276146.2

262094.9

                             Үндсэн цалин

254279.0

244766.6

                           Үр дүнгийн   урамшуулал

21867.2

17328.3

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн   даатгалд төлөх шимтгэл

30376.0

28394.6

                      Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл

19330.1

17994.1

                     Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл

1380.8

1300.0

                      ҮОМШӨ   шимтгэл

2761.5

2600.0

                       Ажилгүйдлийн   шимтгэл

1380.8

1300.0

                      Байгууллагын   төлөх ЭМД хураамж

5522.9

5200.5

1.3 Бараа үйлчилгээний бусад   зардал

196879.6

158328.5

                       Бичиг хэрэг

875.6

298.2

                       Гэрэл цахилгаан

8104.3

5554.6

                      Түлш   халаалт

39826.1

31477.6

                       Тээвэр   шатахуун

682.5

525.0

                       Шуудан   холбоо

501.1

802.0

                       Цэвэр   бохир ус

25658.4

18279.2

                       Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага

3119.4

2130.0

                       Нормын   хувцас зөөлөн эдлэл

2057.6

2292.4

                       Хоол   хүнс

100521.9

83212.9

                       Ном   хэвлэл худалдан авах зардал

278.9

85.9

                        Урсгал   засвар

1224.5

3668.0

                       Эм

185.5

155.7

                        Эд   хогшил худалдан авах

1197.9

1124.9

                       Шагнал   урамшил

309.7

0.0

                        Нэг   удаагийн тэтгэмж урамшуулал

100.0

4887.0

                        Татвар   төлбөр хураамж

427.6

137.7

                        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн

510.6

150.0

                        Төсөл   арга хэмжээ

0.0

0.0

                        Тэтгэвэрт   гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг

11298.0

3347.3

                        Мөнгөн   урамшуулал

0.0

0.0

                        Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг

0.0

200.0

МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 30-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ

0.0

54784.2

Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд

52

Удирдах ажилтан

1

Гүйцэтгэх ажилтан

42

Үйлчлэх ажилтан

9

Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо

432

                                                       
                                                    10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт     ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 200.0
1.Орлогын дүн 2=3+4+5 438682.9 438682.9
             Төсвийн санхүүжилт 438682.9 438682.9
             Мөнгөн урамшуулал 0.0 0.0
             Бусад санхүүжилт 0.0 0.0
2.Нийт зардлын дүн 438682.9 402557.7
А. Урсгал зардлын дүн 438682.9 402557.7
  1.   Бараа ажил   үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
438682.9 235733.1
              1.1 Цалин хөлс болон   нэмэгдэл урамшил 243510.5 235733.1
                           Үндсэн   цалин 223609.8 218658.4
                           Үр   дүнгийн урамшуулал 19900.7 17074.7
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 26786.1 25562.7
                           Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 17045.7 16187.9
                     Тэтгэмжийн   даатгалын шимтгэл 1217.6 1171.8
                      ҮОМШӨ шимтгэл 2435.1 2343.5
                          Ажилгүйдлийн шимтгэл 1217.6 1171.8
                      Байгууллагын   төлөх ЭМД хураамж 4870.2 4687.5
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 168386.3 141261.9
             Бичиг хэрэг 767.4 298.2
                       Гэрэл цахилгаан 7203.8 4887.8
                      Түлш халаалт 35395.3 28491.7
                       Тээвэр   шатахуун 607.5 525.0
                       Шуудан холбоо 445.4 709.9
                       Цэвэр бохир   ус 23522.4 16150.3
                       Хичээл   үйлдвэрлэлийн дадлага 2748.9 2110.0
                       Нормын хувцас   зөөлөн эдлэл 1797.7 1327.4
                       Хоол хүнс 80755.1 73155.1
                       Ном хэвлэл   худалдан авах зардал 241.7 85.9
                        Урсгал   засвар 1209.3 3668.0
                       Эм 164.9 155.7
                        Эд хогшил   худалдан авах 986.1 1124.9
                       Шагнал   урамшил 309.7 0.0
                        Нэг удаагийн   тэтгэмж урамшуулал 100.0 4887.0
                        Татвар   төлбөр хураамж 390.4 137.7
                        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 442.5 0.0
                        Төсөл арга   хэмжээ 0.0 0.0
                        Тэтгэвэрт   гарахад олгох нэг удаагийн дэмжлэг 11298.0 3347.3
                        Мөнгөн   урамшуулал 0.0 0.0
                        Төвлөрүүлэх   шилжүүлэг 0.0 200.0
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 10-Р САРЫН 30-НЫ ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ 0.0 36325.2
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд 52
Удирдах ажилтан 1
Гүйцэтгэх ажилтан 42
Үйлчлэх ажилтан 9
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо 475
 
/ мян.төг /                              9-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Үзүүлэлт ӨССӨН ДҮНГЭЭР
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 1-Р САРЫН 1-НЫ ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ 200.0
1.Орлогын дүн 2=3+4+5 381811.3 381811.3
                  Төсвийн санхүүжилт 381811.3 381811.3
                  Мөнгөн урамшуулал 0.0 0.0
                  Бусад санхүүжилт 0.0 0.0
      2.Нийт зардлын дүн 381811.3 348285.3
      А. Урсгал зардлын дүн 381811.3 348285.3
  1. Бараа ажил үйлчилгээний зардал 8=9+11+17
381811.3 348285.3
              1.1   Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 217374.8 205372.1
                      Үндсэн цалин 199440.6 192278.9
                      Үр дүнгийн   урамшуулал 17934.2 13093.2
1.2 Ажил олгогчоос   нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 23911.2 22662.9
                      Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэл 15216.3 14483.5
                      Тэтгэмжийн даатгалын   шимтгэл 1086.9 1022.4
                      ҮОМШӨ шимтгэл 2173.7 2044.7
                      Ажилгүйдлийн шимтгэл 1086.9 1022.4
                      Байгууллагын төлөх ЭМД   хураамж 4347.5 4089.8
1.3 Бараа үйлчилгээний   бусад зардал 140525.3 120250.3
                       Бичиг хэрэг 659.2 152.0
                       Гэрэл цахилгаан 7203.8 4054.9
                       Түлш халаалт 30511.9 26571.0
                       Тээвэр шатахуун 532.5 450.0
                       Шуудан холбоо 389.7 636.1
                       Цэвэр бохир ус 21386.4 14812.5
                       Хичээл үйлдвэрлэлийн   дадлага 2360.7 2110.0
                       Нормын хувцас зөөлөн   эдлэл 1537.8 1215.1
                       Хоол хүнс 60988.3 58735.7
                       Ном хэвлэл худалдан   авах зардал 204.5 55.0
                        Урсгал засвар 1197.1 3623.0
                       Эм 144.3 130.0
                        Эд хогшил худалдан   авах 986.1 266.9
                       Шагнал урамшил 309.7 0.0
                        Нэг удаагийн тэтгэмж   урамшуулал 100.0 4837.0
                        Татвар төлбөр хураамж 343.9 137.7
                        Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 374.4 0.0
                        Төсөл арга хэмжээ 0.0 0.0
                        Тэтгэвэрт гарахад   олгох нэг удаагийн дэмжлэг 11298.0 2263.4
                        Мөнгөн урамшуулал 0.0 0.0
                        Төвлөрүүлэх шилжүүлэг 200,0
МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН 2012 ОНЫ 9-Р САРЫН 30-НЫ ЭЦСИЙН   ҮЛДЭГДЭЛ 33726,0
Өглөгийн эцсийн дүн
Ажиллагсад бүгд 52
Удирдах ажилтан 1
Гүйцэтгэх ажилтан 42
Үйлчлэх ажилтан 9
Цэцэрлэгийн хүүхдийн дундаж тоо 482
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: