х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

Баянзүрх дүүргийн 2011 оны төсвийн орлого

Posted by tusuvbzd on 2012/05/01

 
 
 
 
Үзүүлэлт
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
А
            1
 2
I.Нийт орлого ба тусламжийн дүн
7,459,020.00
7,706,222.90
      А.Урсгал орлого
7,459,020.00
7,706,222.90
      I.Татварын орлого
7,459,020.00
7,706,222.90
  1.Орлогын албан татвар
4,910,853.90
5,051,721.50
    1.1 Хүн амын орлогын албан татвар
3,407,228.50
4,301,448.60
    1.2 Хувиараа аж ахуй эрхэлсний орлого
580,000.00
729,533.20
    1.3 Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох боломжгүй                                                                                       иргэний татвар
440,000.00
424,954.70
     1.4   Нэр зааснаас бусад хүн амын орлогын албан татвар
2,387,228.50
3,146,960.70
  2. Бараа үйлчилгээний албан татвар
1,503,625.40
750,272.90
  4. Бараа хэрэглээ болон хэрэглэх зөвшөөрлийн бусад  татвар
1,503,625.40
750,272.90
          Өмчийн татвар /бууны татвар /
6,000.00
6,816.80
          Улсын тэмдэгтийн хураамж
1,497,000.00
740,688.10
         АМ-н ашиглалтын болон хайгуулын лицензийн төлбөр
625.40
2,768.00
                          а/  Ашиглалтын
520.40
 
                          б/ Хайгуулын
105.00
 
         Газрын төлбөр
 
 
II.ТАТВАРЫН БУС ОРЛОГО
898,000.00
916,340.30
               Торгууль,шимтгэл
890,000.00
847,830.40
               Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого
8,000.00
68,509.90
      Б. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО
1,650,166.10
1,738,
               Хөрөнгө худалдсаны орлого
1,650,166.10
1,738,161.10
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: