х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам

+ Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_01 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_02 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_03 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_04 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_05 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_06 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_07 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_08 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_09 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_10 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_11 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_12 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_13 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_14 + Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын журам. 2012.12.27 #290_Page_15

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: