х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Төсвийн байгууллагын жилийн тайлангийн маягтууд

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ын хавсралт

 

1.Төсвийн байгууллагын жилийн тайлан (зардал)

1.Ерөнхийлөн захирагч:                                                                                                                                                                                                                      
2.Байгууллагын нэр:                                                                                                                                                                                                                            
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
                                                                                                                                                             
ЗАРЛАГА
1. Цалин хөлс        
2. Нийгмийн даатгалын шимтгэл        
3. Бараа, үйлчилгээний зардал        
3.1. Бичиг хэрэг        
3.2. Гэрэл цахилгаан        
3.3. Түлш, халаалт        
3.4. Тээвэр (шатахуун)        
3.5. Шуудан, холбоо        
3.6. Цэвэр, бохир ус        
3.7. Дотоод албан томилолт        
3.8. Гадаад томилолт        
3.9. Урсгал засвар        
3.10. Эд хогшил худалдан авах        
3.11. Бусад        
4. Татаас        
5. Өрх гэрт олгох шилжүүлэг        
5.1. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн зардал        
5.2. Халамжийн тэтгэвэр        
6. Бусад зардал        
7. Хөрөнгийн зардал        
7.1. Хөрөнгө оруулалт        
7.2. Их засвар        
7.3. Хөрөнгийн бусад зардал        
7.4. Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих хөрөнгө оруулалт        
8. Эргэж  төлөгдөх цэвэр зээл        
8.1. Эргэж төлөгдөх дотоод цэвэр зээл        
8.2. Эргэж төлөгдөх гадаад цэвэр зээл        
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮ ЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1. Төсвөөс санхүүжих        
2. Бусад эх үүсвэрээс        
2.1. Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.2. Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих        
2.3. Бусад /дэлгэрэнгүйгээр гаргах/        
БАЙГУУЛЛАГЫН ОРОН ТОО        
1. Удирдах ажилтан        
2. Бусад        
 
* Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах
 
Автозамын сангаас санхүүжих
Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангаас санхүүжих
Эpүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
Төpийн суpгалтын сангаас санхүүжих
Тусламжийн сангаас санхүүжсэн
Төсөв болон дамжуулан зээлдүүлсэн зээлээс эргэж төлөгдөх
Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжүүлсэн
Төсөвт төвлөрүүлэх орлого
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан
Байгаль хамгаалах сан
Мал хамгаалах сан
Тусгай сангаас санхүүжих
Гадаадын тусламжаас санхүүжих
Хүний хөгжил сангаас санхүүжих

2.Төсвийн байгууллагын жилийн тайлан (хөрөнгө оруулалт)

 1.Ерөнхийлөн захирагч:                                                                                                                                                                                                                     
2.Байгууллагын нэр:                                                                                                                                                                                                                            
3.Хаяг:                                                                                                                                                                                                                                                 
4.Эх сурвалж *:      
 
Код Төсөл арга хэмжээний нэр эхлэх дуусах хугацаа Төсөвт өртөг Тухайн онд санхүүжих** Гэрээний дугаар Гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж Гэрээнд тусгагдсан дүн Санхүүжүүлт Тайлбар
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
*    Журмын 5.4-д заасны дагуу дэлгэрэнгүй мэдээллийн эх сурвалжийг заах.
** тухайн оны батлагдсан төсөв
 

3. Улсын төсвийн орлого төвлөрүүлэгч байгууллагын жилийн тайлан (орон нутгийн орлого)

Орон нутгийн Засаг захиргаа
 
1. Татварын орлого:
1.1. Хувь хүний орлогын албан татвар
1.2.   Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт
1.3. Өмчийн татвар
1.4. Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар
2. Төлбөр хураамж
2.1. Улсын тэмдэгтийн хураамж
2.2.  Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр
2.3.  Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
2.4. Өсөн нэмэгдэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
2.5. Газрын төлбөр
2.6. Бусад
3. Татварын бус орлого
4. Хөрөнгийн орлого
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: