х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Орон нутгийн төсвийн байгууллагын сарын гүйцэтгэлийн мэдээний маягт (Цэцэрлэг)

Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил:
Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Утас: 
Мэдээ гаргасан:

Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар баталсан. 

Улсын тайлан маягт ТГ-4.

 №

ҮЗҮҮЛЭЛТ

1-р сар

2-р сар

3-р сар

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

 Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл

1

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2

   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл

3

   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл

4

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

5

   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл

6

I. ОРЛОГЫН ДҮН

7

   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

8

   Автозамын сангаас санхүүжих

9

   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих

10

   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

11

   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

12

   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих

13

   Гадаадын тусламжаас санхүүжих

14

   Төсвөөс урсгал санхүүжилт

15

   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих

16

   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

17

II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

18

   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

19

   1. Бараа, үйлчилгээний зардал

20

   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

21

   Үндсэн цалин

22

   Нэмэгдэл цалин

23

   Гэрээт ажлын цалин

24

   Унаа, хоолны хөнгөлөлт

25

   Үр дүнгийн урамшуулал

26

   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

27

   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

28

   Тэтгэвэрийн даатгал

29

   Тэтгэмжийн даатгал

30

   ҮОМШ өвчний даатгал

31

   Ажилгүйдлийн даатгал

32

   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж

33

   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл

34

   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

35

   Бичиг хэргийн зардал

36

   Гэрэл цахилгаан

37

   Түлш, халаалт

38

   Тээвэр (шатахуун)

39

   Шуудан, холбоо

40

   Цэвэр, бохир ус

41

   Дотоод албан томилолт

42

   Гадаад албан томилолт

43

   Ном хэвлэл авах

44

   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

46

   Эд хогшил худалдан авах

47

   Багаж, хэрэгсэл

48

   Тавилга

50

   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс

51

   Програм хангамж

52

   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

53

   Хоол

54

   Эм

55

   Урсгал засвар

57

   Төлбөр хураамж болон бусад зардал

59

   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

60

   Холбооны суваг ашигласны хөлс

77

   Газpын хянан баталгааны заpдал

85

   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

88

   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх

90

   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ

93

   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

94

   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)

98

   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

99

   Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх

100

   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

101

   Газрын төлбөр

107

   Татаас ба урсгал шилжүүлэг

108

   Татаас

116

   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

129

   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг

130

   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

131

   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

132

   Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал

135

   Шагнал, урамшил

139

   Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг

140

   Үдийн цай

142

   Төлбөр, хураамж

148

   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

161

   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл

162

   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл

163

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

164

   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

165

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

166

   Төсвийн байгууллага

167

   Төсвийн бус байгууллага

168

   АЖИЛЛАГСАД БҮГД

169

   Удирдах ажилтан

170

   Гүйцэтгэх ажилтан

171

   Үйлчилэх ажилтан

172

   ТӨУҮГ-ын ажилтан

173

   Гэрээт ажилчид

174

СУРАЛЦАГСАД

175

   Еpөнхий боловсpолын суpгуульд суpалцагсад

176

   Төрийн өмчит ЕБС

177

   Хувийн ЕБС

178

   Мэpгэжлийн боловсролын сургуульд суpалцагсад

179

   Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага

180

   Төрийн өмчит СӨБ байгууллага

181

   Хувийн өмчит СӨБ байгууллага

182

   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв

183

   Төрийн өмчит МСҮТ

184

   Хувийн МСҮТ

НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: