х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Орон нутгийн төсвийн байгууллагын сарын гүйцэтгэлийн мэдээний маягт (Сургууль)

Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил:
Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Утас: 
Мэдээ гаргасан:

Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар баталсан. 

Улсын тайлан маягт ТГ-4.

 №
ҮЗҮҮЛЭЛТ
1-р сар
2-р сар
3-р сар
Төлөвлөгөө
Гүйцэтгэл
Төлөвлөгөө 
Гүйцэтгэл 
Төлөвлөгөө 
 Гүйцэтгэл
1
ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ
 
 
 
 
 
 
2
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
3
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
4
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
5
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
6
I. ОРЛОГЫН ДҮН
 
 
 
 
 
7
   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
8
   Автозамын сангаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
9
   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
10
   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
11
   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих
 
 
 
 
 
 
12
   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
13
   Гадаадын тусламжаас санхүүжих
 
 
 
 
 
 
14
   Төсвөөс урсгал санхүүжилт
 
 
 
 
 
 
15
   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих
 
 
 
 
 
 
16
   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих
 
 
 
 
 
17
II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
 
 
 
 
 
18
   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
 
 
 
 
 
19
   1. Бараа, үйлчилгээний зардал
 
 
 
 
 
20
   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
 
 
 
 
 
21
   Үндсэн цалин
 
 
 
 
 
22
   Нэмэгдэл цалин
 
 
 
 
 
 
23
   Гэрээт ажлын цалин 
 
 
 
 
 
 
24
   Унаа, хоолны хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
 
25
   Үр дүнгийн урамшуулал 
 
 
 
 
 
 
26
   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
 
 
 
 
 
27
   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
 
 
 
 
 
28
   Тэтгэвэрийн даатгал
 
 
 
 
29
   Тэтгэмжийн даатгал
 
 
 
 
30
   ҮОМШ өвчний даатгал
 
 
 
 
 
31
   Ажилгүйдлийн даатгал
 
 
 
 
 
32
   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж
 
 
 
 
 
33
   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл
 
 
 
 
 
34
   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
 
 
 
 
 
35
   Бичиг хэргийн зардал
 
 
 
 
 
 
36
   Гэрэл цахилгаан
 
 
 
 
 
37
   Түлш, халаалт
 
 
 
 
 
38
   Тээвэр (шатахуун)
 
 
 
 
 
 
39
   Шуудан, холбоо
 
 
 
 
 
40
   Цэвэр, бохир ус
 
 
 
 
 
41
   Дотоод албан томилолт
 
 
 
 
 
 
42
   Гадаад албан томилолт
 
 
 
 
 
 
43
   Ном хэвлэл авах
 
 
 
 
 
 
44
   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 
 
 
 
 
 
46
   Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
47
   Багаж, хэрэгсэл
 
 
 
 
 
 
48
   Тавилга
 
 
 
 
 
 
50
   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс
 
 
 
 
 
 
51
   Програм хангамж
 
 
 
 
 
 
52
   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
 
 
 
 
 
 
53
   Хоол
 
 
 
 
 
 
54
   Эм
 
 
 
 
 
 
55
   Урсгал засвар
 
 
 
 
 
 
57
   Төлбөр хураамж болон бусад зардал
 
 
 
 
 
 
59
   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн
 
 
 
 
 
 
60
   Холбооны суваг ашигласны хөлс
 
 
 
 
 
 
77
   Газpын хянан баталгааны заpдал
 
 
 
 
 
 
85
   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
 
 
 
 
 
 
88
   Уран бүтээл хийлгэх, бэлтгүүлэх
 
 
 
 
 
 
90
   Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ
 
 
 
 
 
 
93
   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж
 
 
 
 
 
 
94
   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)
 
 
 
 
 
 
98
   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо
 
 
 
 
 
 
99
   Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх
 
 
 
 
 
 
100
   Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал
 
 
 
 
 
 
101
   Газрын төлбөр
 
 
 
 
 
 
107
   Татаас ба урсгал шилжүүлэг
 
 
 
 
 
 
108
   Татаас
 
 
 
 
 
 
116
   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
 
 
 
 
129
   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг
 
 
 
 
 
 
130
   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 
 
131
   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
 
132
   Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал
 
 
 
 
 
 
135
   Шагнал, урамшил
 
 
 
 
 
 
139
   Хүн амын тодорхой бүлэгт үзүүлэх дэмжлэг
 
 
 
 
 
 
140
   Үдийн цай
 
 
 
 
 
 
142
   Төлбөр, хураамж
 
 
 
 
 
 
148
   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
161
   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
162
   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
163
   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
164
   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
 
 
 
 
 
 
165
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
 
 
 
 
 
 
166
   Төсвийн байгууллага
 
 
 
 
 
 
167
   Төсвийн бус байгууллага
 
 
 
 
 
 
168
   АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 
 
 
 
 
169
   Удирдах ажилтан
 
 
 
 
 
170
   Гүйцэтгэх ажилтан
 
 
 
 
 
171
   Үйлчилэх ажилтан
 
 
 
 
 
172
   ТӨУҮГ-ын ажилтан
 
 
 
 
 
 
173
   Гэрээт ажилчид
 
 
 
 
 
 
174
СУРАЛЦАГСАД
 
 
 
 
 
 
175
   Еpөнхий боловсpолын суpгуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
176
   Төрийн өмчит ЕБС
 
 
 
 
 
177
   Хувийн ЕБС
 
 
 
 
 
 
178
   Мэpгэжлийн боловсролын сургуульд суpалцагсад
 
 
 
 
 
 
179
   Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 
 
 
 
 
 
 
180
   Төрийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
181
   Хувийн өмчит СӨБ байгууллага
 
 
 
 
 
 
182
   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
 
 
 
 
 
 
183
   Төрийн өмчит МСҮТ 
 
 
 
 
 
 
184
   Хувийн МСҮТ
 
 
 
 
 
 
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
 
 
 
 
 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: