х Нийслэлийн БАЯНЗҮРХ дүүрэг

Орон нутгийн төсөв, санхүү, худалдан авалтын ил тод, нээлттэй мэдээлэл

-Орон нутгийн төсвийн байгууллагын сарын гүйцэтгэлийн мэдээний маягт (Эмнэлэг)

Байгууллагын нэр: 
Хаяг, байршил:
Ерөнхий менежер:
Нягтлан бодогч:
Утас: 
Мэдээ гаргасан:

Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот тушаалаар баталсан. 

Улсын тайлан маягт ТГ-4.

 №

ҮЗҮҮЛЭЛТ

1-р сар

2-р сар

3-р сар

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

1

ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН МЭДЭЭ

2

   Мөнгөн хөрөнгийн оны эхний үлдэгдэл

3

   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эхний үлдэгдэл

4

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

5

   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл

6

I. ОРЛОГЫН ДҮН

7

   Орон нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэрээс санхүүжих

8

   Автозамын сангаас санхүүжих

9

   Эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих

10

   Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

11

   Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих

12

   Оны эхний үлдэгдлээс санхүүжих

13

   Гадаадын тусламжаас санхүүжих

14

   Төсвөөс урсгал санхүүжилт

15

   Гадаадын төслийн зээлээс санхүүжих

16

   Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих

17

II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

18

   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

19

   1. Бараа, үйлчилгээний зардал

20

   1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

21

   Үндсэн цалин

22

   Нэмэгдэл цалин

23

   Гэрээт ажлын цалин

24

   Унаа, хоолны хөнгөлөлт

25

   Үр дүнгийн урамшуулал

26

   1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

27

   Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

28

   Тэтгэвэрийн даатгал

29

   Тэтгэмжийн даатгал

30

   ҮОМШ өвчний даатгал

31

  Ажилгүйдлийн даатгал

32

   Эpүүл мэндийн даатгалын хуpаамж

33

   Байгууллагаас төлөх ЭМД-ын шимтгэл

34

   1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

35

   Бичиг хэргийн зардал

36

   Гэрэл цахилгаан

37

   Түлш, халаалт

38

   Тээвэр (шатахуун)

39

   Шуудан, холбоо

40

   Цэвэр, бохир ус

41

   Дотоод албан томилолт

42

   Гадаад албан томилолт

43

   Ном хэвлэл авах

44

   Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

45

   Эрдэм шинжилгээний ажил

46

   Эд хогшил худалдан авах

47

   Багаж, хэрэгсэл

48

   Тавилга

50

   Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх зүйлс

52

   Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

53

   Хоол

54

   Эм

55

   Урсгал засвар

57

   Төлбөр хураамж болон бусад зардал

59

   Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

60

   Холбооны суваг ашигласны хөлс

68

 Бусад нэр төрлийн хуваарилагдаагүй зардал
   Хөтөлбөр болон төслийн дотоод урсгал
   Төвлөрүүлэх

70

   Төвлөрсөн арга хэмжээ

80

 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт

84

   Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардал

85

   Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал
   Төрийн албан хаагчдын мэдлэг мэргэжил дээшлүүлэх

86

   Мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

91

   Мэдээллийн технологийн үйлчилгээний хөлс

93

   Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж

94

   Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс (дотоод)

96

   Тээврийн хэрэгслийн даатгал

98

   Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо

102

   Товхимол, тараах материал

103

   Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх

104

   Урьд оны төсвийн хэмнэлт

107

   Татаас ба урсгал шилжүүлэг

111

   Бусад татаас, шилжүүлэг

116

   Өрх гэрт олгох шилжүүлэг

127

   Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

129

   Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг

130

   Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж

131

   Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

134

   Эмчилгээний төлбөр

135

   Шагнал, урамшил

140

   Хоол хүнс

146

   Тээврийн хэрэгслийн татвар

148

   Б. ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

149

   1. Дотоод хөрөнгө оруулалт

161

   Мөнгөн хөрөнгийн оны эцсийн үлдэгдэл

162

   Үүнээс банкин дахь харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл

163

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл

164

   Бусад байгууллага, иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл

165

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

166

   Төсвийн байгууллага

167

   Төсвийн бус байгууллага

168

   АЖИЛЛАГСАД БҮГД

169

   Удирдах ажилтан

170

   Гүйцэтгэх ажилтан

171

   Үйлчилэх ажилтан

172

   ТӨУҮГ-ын ажилтан

173

   Гэрээт ажилчид

НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: